Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 296/2011 Ob-5992/11 , Stran 32
Št. 296/2011 Ob-5992/11
Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 9. 11. 2011 razpisuje delovno mesto direktorja zavoda. Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56., 57, in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07): – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialnovarstveno dejavnostjo, – da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialnovarstveni zavod, – direktor socialnovarstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge alinee imeti opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata oziroma za dobo petih let. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati na Svet zavoda Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, z oznako »razpis za direktorja«, v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Dom Lukavci