Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Ob-6006/11 , Stran 5
Ob-6006/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub­ljana, na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. junija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str.) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES, – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) (UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006, str. 20), zadnjič spremenjenega s Sklepom Sveta z dne 19. januarja 2009 o spremembah Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 112), (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta 144/2006/ES) objavlja
6. javni razpis
iz naslova Ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
I. Osnovni podatki o javnem razpisu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore V skladu s 86. členom Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v: 1. predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina; Predmet podpore so izvedba gradbenih in drugih del, ki v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov pomenijo: rekonstrukcija ali investicijsko vzdrževanje objekta (v nadaljnjem besedilu: obnova). Namenjena je obnovi enot nepremične kulturne dediščine ali njenih delov, ki so vpisane v Register kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo (stavbna, memorialna, naselbinska, vrtnoarhitekturna dediščina, kulturna in zgodovinska krajina ter arheološka dediščina). Obnova nepremične kulturne dediščine vključuje obnovo: – kulturnih spomenikov (v nadaljnjem besedilu: spomenik), ki je nepremičnina, razglašena za spomenik lokalnega ali državnega pomena, – spomeniških območij (območje nepremične kulturne dediščine zavarovano kot spomenik lokalnega ali državnega pomena) in – registrirane nepremične kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: nepremična dediščina, ki je nepremičnina ali njen del z vrednotami dediščine, vpisana v Register kulturne dediščine). Predmet podpore vključuje obnovo enote nepremične kulturne dediščine ali njenega dela: – stavbne dediščine kot npr.: stanovanjskih enot in gospodarskih poslopij (hiš, lož, perišč, hlevov, svinjakov, kokošnjakov, čebelnjakov, drvarnic, kašč, kozolcev, skednjev, senikov, svisli, hramov oziroma zidanic, kleti in repnic, sušilnic za sadje in lan, mlinov in žag, kovačij, vodnjakov, pastirskih koč in staj, napajalnih korit, oglarskih in drvarskih koč, rokodelskih delavnic), znamenj, gradov, graščin in samostanov; – vrtnoarhitekturne dediščine kot npr. podeželskih vrtov in parkov (obnova celote oziroma arhitekturnih elementov vrta, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, poti, stopnic, ograj in portalov (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodnih motivov, fontan, vrtnih paviljonov, pergol, klopi in vrtne plastike, obnova drevoredov); – kulturne ali zgodovinske krajine (obnova krajinotvornih elementov kot npr. obnova teras, ureditev vodotokov, obnova posamičnih ambientalnih dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, ograj, obnova drevoredov, objektov tradicionalnega stavbarstva – kozolcev ipd.); – memorialne dediščine kot npr. objekti ali prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek (javni spomenik, stavba pomembne osebe ali dogodka, pokopališče ipd.); – naselbinske dediščine kot npr. trg, zaselek, vas ali drugo območje poselitve (obnova fasad, stavbnega pohištva in streh objektov v območju ter obnova odprtih zunanjih površin); – arheološka dediščina. 2. predmet podpore 2: muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine; Muzej na prostem Predmet podpore je obnova objektov in območij kulturne dediščine, nakup opreme ter prenos objektov, ki bodo s projektom postali del muzeja na prostem. Muzej na prostem je znanstveno načrtovana, vodena ali nadzorovana ustanova, ki na izbranem zemljišču prikazuje način poselitve, graditve stavb, življenja in gospodarjenja v določeni kulturi (podeželski ali mestni). Kot zbirka stavb mora prikazovati zgodovinsko verodostojno podobo kraja, medsebojno povezanost stavb in njihovo uporabnost, prav tako njihovo posebno skladnost z naravnim in umetnim (kulturnim) okoljem. Posebna pozornost razporeditve stavb mora biti namenjena njim samim, njihovi namembnosti ter naravnemu okolju. Enako pozornost moramo posvetiti opremi, pohištvu in orodju. Po načinu varovanja kulturne dediščine so lahko več vrst: varujejo dediščino v njenem izvirnem okolju (»in situ«), varujejo preneseno stavbno dediščino na novi izbrani lokaciji, lahko so tudi kombinacija obeh možnosti. Razlikujejo se po konceptu predstavitve stavb (različne družbene plasti ali samo ena), po številu objektov, po namembnosti objektov, časovnem izvoru. Še posebno se razlikujejo po načinu predstavljanja stavb in inventarja (muzeološki pristop, poudarek na dejavnostih, predstavitev čim bolj celovitega načina življenja, poudarek na naravnem okolju in ekologiji). Stalne zbirke etnološke dediščine Predmet podpore je obnova in nakup opreme za prostore, v katerih bodo urejene in postavljene stalne zbirke etnološke dediščine. Stalne zbirke etnološke dediščine morajo prikazovati vsakdanji način življenja podeželskega prebivalstva. Stalna zbirka etnološke dediščine mora biti dostopna javnosti. 3. predmet podpore 3: ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja; Predmet podpore je obnova oziroma ureditev lokacije naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine in njene okolice ob poti ter ureditev javnih poti, ki niso namenjene vozilom na motorni pogon. Vključuje lahko obnovo oziroma ureditev javno dostopne vrtnoarhitekturne dediščine ali kulturne krajine ali njihovih delov (vrtovi, parki, drevoredi, kali, kot npr., ureditev in čiščenje vodnih zajetij, brežin, obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike, stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih motivov, vrtnih paviljonov, pergol), ureditev ograj in klopi ter krajinsko arhitekturnih ureditev. Tematska pot mora vključevati vsaj eno točkovno lokacijo nepremične kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo ali naravne vrednote, ki je vpisana v Register naravnih vrednot. Lokacije morajo biti s potjo povezane v vsebinsko celoto, kar pomeni, da morajo biti med sabo točkovno povezane. Tematska pot mora biti prosto dostopna obiskovalcem. III. Vlagatelji (1) V skladu z 88. členom Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji so lahko tudi pooblaščeni upravljavci predmeta podpore in občine. Za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja« so lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore. (2) V primeru naložb v gradove, graščine, dvorce ali samostane mora biti vlagatelj v skladu z 9. točko 89. člena Uredbe PRP, nosilec dejavnega kmetijskega gospodarstva. (3) V skladu z drugim odstavkom 88. člena Uredbe PRP Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je po predpisu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojen za varstvo nepremične dediščine in Zavod za ohranjanje narave, ki je po predpisu, ki ureja ohranjanje narave, pristojnem za ohranjanje narave, ne more biti vlagatelj. (4) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1). (5) V skladu z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. (6) V skladu z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, registrirano dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. IV. Pogoji in obveznosti IV.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis IV.1.1 Splošni pogoji (1) Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (2) V skladu s 1. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe. a. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. b. Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu, mora imeti vlagatelj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. Kolikor vlagatelj nima pridobljenega ustreznega uporabnega dovoljenja, bo le-tega moral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe. (3) V skladu z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, če se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja. (4) V skladu s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države. (5) V skladu s petim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. (6) V skladu s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju. (7) V skladu s sedmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe, kar pomeni, da mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. Kar vlagatelj izkaže tako, da izpolni tabelo, 6.3. Finančna konstrukcija naložbe, v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. (8) V skladu z osmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, razviden: a. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b. ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, c. predloženo dokazilo o vrednosti že izvedenih del in stroškov, ki je pripravljeno na podlagi popisa del in stroškov za celotno naložbo. Dokazilo mora potrditi odgovorni projektant. (9) V skladu z devetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. (10) V skladu s trinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. (11) V skladu s štirinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki je predmet kandidiranja na javni razpis, v času odločanja, ne sme biti v postopku denacionalizacije. (12) V skladu s trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod. (13) Vlagatelj lahko vloži več vlog na ta javni razpis. Posamezna vloga mora predstavljati zaključeno celoto. (14) Vlagatelj lahko kandidira na več predmetov podpore hkrati. V primeru, ko je projekt sestavljen iz različnih aktivnosti oziroma naložb, ki spadajo pod različne predmete podpore, označite tisti predmet podpore, ki prevladuje glede na finančni obseg. Ne glede na to, pa mora upoštevati posamezne omejitve, ki veljajo za posamezni predmet podpore. (15) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe PRP je sprememba vloge na javni razpis dopustna do datuma zaprtja javnega razpisa. Pri tem se šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno vložena. IV.1.2 Specifični pogoji (1) Lokacija naložbe se mora v skladu z 2. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP nahajati izven naselij, ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: Sklep DZ) in Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade), status mesta. (2) V skladu s 3. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP mora vlagatelj za naložbe in posege v prostor ob vlogi na javni razpis glede na predmet podpore predložiti soglasje organizacije, ki je po predpisu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna za varstvo nepremične dediščine oziroma organizacije, ki je po predpisu, ki ureja ohranjanje narave, pristojna za ohranjanja narave. (3) V skladu s 5. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP morajo biti objekti, ki so stanovanjske enote, stalno razglašeni za spomenik lokalnega ali državnega pomena. (4) V skladu s 6. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP morajo biti objekti ali območja, ki so predmet podpore 1 »nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina« ob oddaji vloge na javni razpis vpisani v Register kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo. (5) Pri predmetu podpore 2 »muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine« morajo biti v skladu s 7. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP izpolnjeni naslednji pogoji: a) muzeji na prostem morajo prikazovati nepremično, premično in živo dediščino podeželja oziroma način življenja podeželskega prebivalstva v primarnem okolju in morajo biti prosto dostopni za javnost, b) razstave stalnih zbirk etnološke dediščine morajo prikazovati vsakdanje življenje podeželskega prebivalstva in biti dostopne za javnost, c) sodelovanje z organizacijo, ki je po predpisu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna za varstvo nepremične dediščine, in organizacijo, ki je po predpisu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna za varstvo premične in žive dediščine. (6) V skladu z 8. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP mora tematska pot, ki je predmet podpore 3 »ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja« vključevati najmanj eno točkovno lokacijo naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo, oziroma Register naravnih vrednot, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. (7) V primeru že obstoječih tematskih poti morajo le-te vsebovati najmanj eno novo točkovno lokacijo naravne vrednote vpisano v Register naravnih vrednot, ki ga vodi ministrstvo pristojno za okolje in prostor, ali nepremične kulturne dediščine vpisano v Register kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo. (8) V primeru, da del tematske poti poteka tudi po poti namenjeni za motorna vozila, je urejanje poti oziroma ceste na tistem delu, neupravičen strošek. (9) Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe varovanja, hranjenja in postavljanja zbirk etnološke dediščine ne sme biti v nasprotju z varovanimi vrednotami območja. Za postavitev takšnega objekta mora biti izdano soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. (10) Za gradove, graščine, dvorce in samostane, ki so predmet podpore, morajo vlagatelji v skladu z 9. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP izpolnjevati naslednje pogoje: a) kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev na ministrstvu pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, b) grad, graščina, dvorec ali samostan se mora nahajati na naslovu kmetijskega gospodarstva. (11) Dejavno kmetijsko gospodarstvo je v skladu s 4. točko 3. člena Uredbe PRP tisto kmetijsko gospodarstvo, ki v letu pred objavo javnega razpisa vloži zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike in ob predložitvi vloge na javni razpis ustvari primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo javnega razpisa, ki je v letu 2011 znašala 8.977,20 EUR. Enota vloženega dela pa pomeni obseg dela, ki ga opravi ena zaposlena oseba za polni delovni čas v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, ki znaša 1 800 ur letno. Vrednost pro­izvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva. (12) Če vlagatelj ni edini lastnik predmeta podpore, mora v skladu z 10. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP k vlogi na javni razpis priložiti overjena soglasja solastnikov. (13) Če vlagatelj ni lastnik predmeta podpore mora v skladu z 11. točko prvega odstavka 89. člena mora vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici. Kolikor iz navedenih dokumentov ni razvidno, da se lastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora priložiti tudi overjeno soglasje lastnika. (14) V skladu z 12. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ki je koncesionar, predložiti koncesijsko pogodbo. Kadar je vlagatelj upravljavec, mora predložiti pogodbo o upravljanju oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidno razmerje med lastnikom in upravljavcem. (15) V skladu z drugim odstavkom 89. člena Uredbe PRP se pri izvedbi se pri upravičencih, za katere veljajo pravila državnih pomoči, upoštevajo pravila Uredbe 1998/2006/ES. (16) V primeru, ko je vlagatelj občina, mora v skladu s 1. točko tretjega odstavka 89. člena Uredbe PRP predložiti investicijsko dokumentacijo z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. IV.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe (1) V skladu s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (2) V skladu z desetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. (3) Rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev. (4) V skladu z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015. IV.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev (1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. (2) Če se upravičenec šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP predložiti sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe. (3) V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. (4) V skladu z trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod. (5) V skladu z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti naložba/aktivnost, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (6) V skladu s četrtim odstavkom 89. člena Uredbe PRP se kot dokončanje naložbe šteje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpolnjuje vse pogoje za nadzornika (projektant). (7) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev. (8) Upravičenec vlaga zahtevek za izplačilo sredstev v skladu z rokom, opredeljenim v odločbi o pravici do sredstev. (9) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. (10) V skladu s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, na transakcijski račun upravičenca, po opravljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (11) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (12) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega tri odstotke, se za razliko uporabi sankcija, kar pomeni znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. IV.4 Obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Označevanje naložbe: V skladu z štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES. (2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora, glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. (3) Poročanje ARSKTRP: Ne glede na četrti odstavek 121. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev po tem javnem razpisu, v skladu s petim odstavkom 121. člena Uredbe PRP ni potrebno pošiljati letnih poročil, saj se podatki za spremljanje kazalnikov pridobijo iz vlog ter zahtevkov za izplačilo sredstev. (4) Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je bila predmet sofinanciranja. (5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen o obveznosti povračila. (6) Končni prejemniki sredstev, ki so pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se v skladu z osmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP objavijo na spletni strani ARSKTRP in MKGP. V. Omejitev sredstev V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz Uredbe PRP. (2) Dvojno sofinanciranje: Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis, in zahtevku za izplačilo sredstev že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. (3) Če je upravičenec občina, se lastna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VI. Upravičeni stroški A. Upravičeni stroški V skladu s 87. členom Uredbe PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa naslednje vrste stroškov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Pri gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški materiala, prevoza in opravljenih del. 2 Objektu pripadajoča okolica (npr. pohodnih zunanjih tlakov, stopnic, ograj, dohodnih poti, dovozov, dvorišč ter hortikulturna ureditev okolice objekta). Za potrebe tega javnega razpisa je upravičen strošek ureditev okolice na tistih parcelah na katerih stoji objekt, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu. 3 Konservatorsko restavratorska dela morajo biti usklajena s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil v juniju 2007 (katalog je dostopen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/). 4 Za potrebe tega razpisa se kot pripadajoča infrastruktura za obiskovalce štejejo: sanitarije, parkirišča, označevalne table, dohodne poti, muzejske trgovine, prostor za javno predstavitev kulturne dediščine. 5 IKT oprema je namenjena, predstavitvi oziroma varovanju kulturne dediščine. Za potrebe tega javnega razpisa pod IKT opremo spada: strojna in programska oprema računalnika, telefon, faks, kopirni stroj, tiskalnik, projektor in oprema za video nadzor, alarmna naprava in ozvočenje). 6 Kot so trgi, središča ipd. B. Nastanek upravičenih stroškov (1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). (2) V skladu s petim odstavkom 87. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. (3) V skladu s šestim odstavkom 87. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. C. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora, v skladu s sedmim odstavkom 87. člena Uredbe PRP, ne dodeli za: 1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, 2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 3. prevozna sredstva in kmetijsko mehanizacijo, 4. stroške poslovanja, 5. bančne stroške in stroške garancij, 6. splošne upravne stroške, 7. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, 8. premično in živo dediščino, 9. stanovanjske enote z začasno razglasitvijo za kulturni spomenik, 10. sakralne objekte, razen samostanov v primeru izpolnjevanja pogoja iz 9. točke prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP in znamenj, 11. gradove, graščine in dvorce, razen v primeru izpolnjevanja pogoja iz 9. točke prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP, 12. nakup sadilnega materiala enoletnih rastlin, 13. novogradnje, razen nezahtevnih in enostavnih objektov, namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja in predstavljanja zbirk etnološke dediščine v primeru kandidiranja na predmet podpore 2 »muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine« ali 3 »ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja«, 14. naložbe v notranje prostore za zasebno rabo in 15. nakup nepremičnin. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) V skladu s prvim odstavkom 90. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa. (2) V skladu z drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju vlog se upoštevajo naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Samo za predmet podpore 1 »nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali nepremična dediščina« in predmet podpore 2 »muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine«. ** Samo za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja«. *** V skladu z osmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP lahko vloga na javni razpis pridobi samo dodatnih deset odstotkov možnih točk na podlagi prvega, četrtega ali šestega odstavka 118. člena Uredbe PRP. (3) Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) v skladu s prvim odstavkom 118. člena Uredbe PRP, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. (4) Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), pridobijo vloge na javni razpis iz drugega in tretjega odstavka tega člena na javnih razpisih, v skladu z drugim odstavkom 118. člena Uredbe PRP, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. (5) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc. (6) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor vlog. Najvišje možno število točk je 110. Spodnja vstopna meja za ta javni razpis znaša 45 točk. (7) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se pri doseganju praga minimalnega števila točk ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) ter 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10). (8) Sredstva se dodeljujejo do porabe s tem javnim razpisom razpisanih sredstev. (9) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega javnega razpisa. VIII. Finančne določbe (1) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe PRP najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 85 odstotkov priznane vrednosti naložbe. (3) Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči v skladu z drugim odstavkom 91. člena Uredbe PRP znaša 3.000 EUR. (4) Skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis v skladu s 4. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP ne sme preseči 300.000 EUR (brez DDV). (5) Sredstva za fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo 1998/2006/EU. Skupna pomoč de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, lahko pridobijo največ 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. (6) Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) V skladu s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (2) V skladu s 30. členom ZKme-1 se vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže. (3) Razpisna dokumentacija vsebuje: a. Povabilo k oddaji vloge; b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; c. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov; d. Merila za ocenjevanje vlog; e. Vloga na javni razpis; f. Prijavni obrazec. (4) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (5) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) V skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub­ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. (2) Vloge na javni razpis se, v skladu z drugim odstavkom 114. člena Uredbe PRP, vlagajo od 7. 1. 2012 pa do vključno 25. 2. 2012, do 24. ure. (3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP. (4) Vloge, ki prispejo na javni razpis po datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP. (2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. (4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril navedenih v poglavju VII Merila za ocenjevanje vlog tega javnega razpisa. (5) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnitev, se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis. (6) Popolne vloge na javni razpis, ki so vsebinsko nerazumljive se v skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. (7) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se vloge na javni razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo, in podrobnejših meril, določenih v javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11). (8) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto število prejetih točk in so bile vloge vložene istočasno, se vloge odobrijo glede na višje število točk pridobljenih pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev. (9) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v skladu s šestim odstavkom 115. člena, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. XI.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP opravlja administrativne kontrole (vključno z obiski na kraju samem) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. V skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Znižanja in morebitne sankcije pa se uporabijo v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. (3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu ZKme-1 in 122. členu Uredbe PRP. XI.3 Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu s 57. členom ZKme-1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije