Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 21.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«
Št. 354-313/2011
Koper, dne 23. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Odloka o ureditvi nekaterih splošnih vprašanj s področja lokalnih gospodarskih javnih služb (Uradne objave, št. 27/03) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«
1. člen
V Odloku o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01) se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a
Do uveljavitve področnega odloka o izvajanju gospodarske javne službe »upravljanje mestne tržnice« se ta javna služba izvaja v javnem podjetju Komunali Koper, d.o.o.-s.r.l. v okviru izvajanja gospodarske javne službe iz tega odloka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-313/2011
Koper, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sull'introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”
N. 354-313/2011
Capodistria, 23 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, come pure dell’articolo 7 della Legge sui servizi pubblici economici (G.U. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11), visto il Decreto sulla definizione di talune questioni di natura generale attinenti al settore dei servizi pubblici economici locali (B.U., n. 27/03) ed in armonia con l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sull'introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”
Articolo 1
Al Decreto sull’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo locale “gestione di determinati parcheggi pubblici” (B.U., n. 45/01), si aggiunge un nuovo articolo 15.a che recita così come segue:
“15.a
Nel periodo che precede l’entrata in vigore del rispettivo decreto sull’esercizio del servizio pubblico economico “gestione del mercato cittadino”, questo servizio pubblico economico è effettuato dall’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., in ambito dell’esercizio del servizio pubblico economico, oggetto del presente decreto.”
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-313/2011
Capodistria, 22 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.