Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih, stran 17.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih
Št. 371-461/2011
Koper, dne 23. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10 in 49/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o avto-taksi prevozih
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Odloka o avto-taksi prevozih (Uradne objave, št. 27/03) se doda 4. točka, ki se glasi:
»4. da priloži cenik avto-taksi storitev, veljaven za koledarsko leto, za katerega se izdaja dovoljenje.«
2. člen
V 7. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Vozilo, s katerim se opravljajo avto-taksi prevozi, mora imeti na vidnem mestu, praviloma na armaturni plošči, cenik avto-taksi storitev, seznam maksimalnih tarif avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Koper in avto-taksi izkaznico za voznika.
(4) Seznam maksimalnih tarif avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Koper potrdi pristojni urad, na podlagi predloga izvajalcev avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Koper. Župan s sklepom lahko določi postopek sprejema seznama maksimalnih tarif avto-taksi prevozov.«
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Vozniki avto-taksi vozil morajo imeti med opravljanjem službe, na vidnem mestu, na armaturni plošči vozila, pritrjeno avto-taksi izkaznico za voznika s sliko, ki jo izda pristojni organ.
(2) Avto-taksi izkaznico za voznika iz prvega odstavka tega člena se imetniku licence izda na njegovo vlogo ob izdaji dovoljenja iz 3. člena pod pogojem, da aktivno obvlada tudi italijanski jezik.
(3) Voznik, zaposlen pri imetniku licence pridobi avto-taksi izkaznico iz prvega odstavka tega člena na podlagi vloge imetnika licence in ob predložitvi na vpogled:
– veljavne pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas;
– veljavnega vozniškega dovoljenja in
– dokumenta o aktivnem obvladovanju slovenskega in italijanskega jezika.
(4) Aktivno obvladovanje slovenskega oziroma italijanskega jezika po tem členu se dokazuje z originalom ali overjeno kopijo zaključnega oziroma zadnjega šolskega spričevala, z navedbo ocene iz slovenskega oziroma italijanskega jezika ali z overjeno kopijo potrdila o opravljenem preizkusu aktivnega obvladanja slovenskega in italijanskega jezika, ki ga izda institucija, ki ima verificiran program.
(5) Evidenco o izdanih avto-taksi izkaznicah za voznika vodi pristojni urad.
(6) Avto-taksi izkaznica vozniku omogoča opravljanje avto-taksi prevozov pri imetniku licence za opravljanje avto-taksi prevozov, pri kateremu je zaposlen v času izdaje avto-taksi izkaznice.
(7) Župan s sklepom določi obliko, vsebino avto-taksi izkaznice za voznika, postopek izdaje, stroške postopka in druge zadeve v zvezi potrdilom-izkaznico voznika avto-taksi vozila.«
4. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1000 eurov se za prekršek kaznuje imetnika licence za opravljanje avto-taksi prevozov, če:
1. opravlja avto-taksi prevoze na območju Mestne občine Koper z vozilom, ki nima občinskega dovoljenja (prvi odstavek 2. člena)
2. uporablja ali dopusti uporabo vozil za opravljanje avto-taksi prevozov, ki ob izvajanju dejavnosti niso opremljena na predpisan način (7. člen)
3. omogoči ali dopusti da njegovo vozilo pri opravljanju avto-taksi prevozov vozi voznik, za katerega ni izdano potrdilo pristojnega organa (8. člen).«
5. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje voznika avto-taksi vozila če:
1. uporablja avto-taksi postajališče brez občinskega dovoljenja ali če vozilo, ki uporablja postajališče, ni označeno na predpisan način (prvi odstavek 2. člena);
2. opravlja prevoze v območju Mestne občine Koper in iz tega območja brez dovoljena (drugi odstavek 2. člena);
3. vozilo ni označeno z oznako (nalepko) s katero se dokazuje razpolaganje z veljavnim občinskim dovoljenjem (prvi odstavek 7. člena);
4. vozilo ni označeno s cenikom in seznamom maksimalnih tarif avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Koper (četrti in peti odstavek 7. člena);
5. ni v vozilu ali njegovi neposredni bližini, kadar je vozilo na avtotaksi postajališču (drugi odstavek 7. člena);
6. med opravljanje službe na armaturni plošči nima pritrjenega avto-taksi izkaznice (prvi odstavek 8. člena);
7. med prevozom nima vključenega taksimetra (drugi odstavek 9. člena);
8. opravlja avto-taksi prevoze s ponavljajočimi elementi linijskih prevozov (11. člen).«
6. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje voznika avto-taksi vozila če:
1. ne opravi naročene vožnje skladno z naročilom in po najkrajši možni poti (prvi odstavek 9. člena);
2. brez opravičenega razloga odkloni naročilo za prevoz potnika ali prtljage (prvi odstavek 10. člena)«
7. člen
18. člen se črta.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-461/2011
Koper, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul servizio taxi
N. 371-461/2011
Capodistria, 23 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 56 della Legge sui trasporti su strada (Gazzetta uff. della RS, n. 131/06, 5/07 – corr., 123/08, 28/10 e 49/11) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al decreto sul servizio taxi
Articolo 1
Nel primo comma dell’articolo 3 del Decreto sul servizio taxi (Bollettino uff., n. 27/03) è inserito il punto 4 che recita:
»4. che alleghi il listino prezzi dei servizi taxi valido per l’anno solare per il quale è stato rilasciato il permesso.«
Articolo 2
Nell’articolo 7 si inseriscono il terzo e quarto comma che recitano:
»(3) Il veicolo che effettua il servizio di taxi deve tenere in un punto visibile, di regola sul cruscotto, il listino prezzi dei servizi taxi, il listino delle tariffe massime applicabili per i servizi taxi sul territorio del Comune città di Capodistria e il tesserino identificativo per il conducente del taxi.
(4) L’elenco delle tariffe massime applicabili per i servizi taxi sul territorio del Comune città di Capodistria è approvato dall’ufficio competente su proposta degli operatori dei servizi taxi sul territorio del Comune città di Capodistria. Il Sindaco può decidere con un’ordinanza la procedura di approvazione dell’elenco delle tariffe massime applicabili per i servizi taxi.«
Articolo 3
Il testo dell’articolo 8 è modificato come segue:
»(1) Quando sono in servizio i conducenti dei taxi devono tenere attaccato sul cruscotto del veicolo il tesserino identificativo di riconoscimento rilasciato dall’organo competente.
(2) Il tesserino identificativo per il conducente di cui il primo comma del presente articolo si rilascia al titolare della licenza dietro domanda e al rilascio del permesso di cui l’articolo 3 a condizione che abbia una conoscenza attiva anche della lingua italiana.
(3) Il conducente, assunto presso il titolare della licenza, ottiene il tesserino identificativo di cui il primo comma del presente articolo previa domanda del titolare della licenza ed esibendo in visione:
– un contratto valido di assunzione a tempo pieno;
– la patente di guida valida e
– un documento che attesti la conoscenza attiva della lingua slovena e di quella italiana.
(4) La conoscenza attiva della lingua slovena ovvero di quella italiana di cui il presente articolo si dimostra con l’originale o una copia autenticata del diploma scolastico ovvero dell’ultima pagella, con l’indicazione del voto per la lingua slovena ovvero per quella italiana o con una copia autenticata del certificato che attesta il superamento della prova della conoscenza attiva della lingua slovena e italiana, rilasciato da un Istituto che svolge un programma verificato.
(5) L’ufficio competente tiene il registro dei tesserini identificativi per il conducente.
(6) Il tesserino identificativo di riconoscimento consente al conducente di svolgere i servizi taxi dal titolare della licenza per lo svolgimento del servizio taxi presso il quale è stato assunto all’atto del rilascio del tesserino identificativo.
(7) Il Sindaco decide con un’ordinanza la forma, il contenuto del tesserino identificativo di riconoscimento per il conducente, la procedura per il rilascio, le spese della procedura e le altre pratiche relative al certificato-tesserino del conducente del servizio taxi.«
Articolo 4
Il testo dell’articolo 15 è modificato come segue:
»È punito con una multa di 1000 euro il titolare della licenza per i servizi taxi che:
1. effettui i servizi taxi sul territorio del Comune città di Capodistria con un veicolo sprovvisto del permesso comunale (primo comma dell’articolo 2)
2. utilizzi o consenta l’utilizzo dei veicoli per effettuare il servizio taxi che non sono dotati dei requisiti previsti (articolo 7)
3. permetta o consenta che il suo veicolo per lo svolgimento del servizio taxi sia guidato da un conducente cui non è stato rilasciato l’attestato da parte dell’organo competente (articolo 8).«
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 è modificato come segue:
»È punito con una multa di 300 euro il conducente del taxi che:
1. faccia uso della fermata del taxi sebbene sia sprovvisto del permesso comunale oppure se tale veicolo non rechi i contrassegni prescritti (primo comma dell’articolo 2);
2. presta il servizio all’interno e al di fuori del territorio del Comune città di Capodistria senza un permesso (secondo comma dell’articolo 2);
3. non apponga sul veicolo il contrassegno (bollino) con cui dimostra di essere in possesso di un permesso comunale valido (primo comma dell’articolo 7);
4. il veicolo non è provvisto del listino prezzi e dell’elenco delle tariffe massime dei servizi taxi applicabili sul territorio del Comune città di Capodistria (quarto e quinto comma dell’articolo 7);
5. non si trovi nel veicolo o nelle immediate vicinanze del medesimo quando il veicolo si trova nella fermata del taxi (secondo comma dell’articolo 7);
6. in servizio non abbia fissato sul cruscotto i dati identificativi del taxi (primo comma dell’articolo 8);
7. durante la corsa non abbia inserito il tassametro (secondo comma dell’articolo 9);
8. presta il servizio di taxi seguendo i trasporti di linea (articolo 11).«
Articolo 6
Il testo dell’articolo 17 è modificato come segue:
»È punito con una multa di 200 euro il conducente del taxi che:
1. non esegua la corsa attenendosi all’ordinazione e seguendo il percorso più breve possibile (primo comma dell’articolo 9);
2. rifiuti di effettuare la corsa o non accetti il bagaglio senza un motivo giustificato (primo comma dell’articolo 10)«
Articolo 7
È soppresso l’articolo 18.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-461/2011
Capodistria, 22 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.