Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

18. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 22.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč
Št. 354-323/2011
Koper, dne 23. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na javnem parkirišču v Šalari pred objektom na naslovu Cesta Marežganskega upora (sedež KS Škocjan in Pošta Slovenije d.o.o. Poslovalnica Šalara), ki obsega parcele št. 6339/2, 6339/10 in 6339/11 vse k.o. Semedela in na javnih parkiriščih ob vozišču kategorizirane javne poti JP 679 870 (Vanganelska cesta) na odseku javne poti od krožnega križišča s Cesto Marežganskega upora (pred objektom marketa Merkator – Šalara) v smeri centra mesta Kopra, ki poteka po parcelah št. 4610/1 in 6310/40 obe k.o. Semedela.
2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi« upravljanje določenih javnih parkirišč« župan določi elemente izvajanja te javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoča uveljavitev izvajanja javne službe takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-323/2011
Koper, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici”
N. 354-323/2011
Capodistria, 23 dicembre 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino uff., n. 45/01) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici”
1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa il parcheggio pubblico a Salara, situato davanti all’edificio all’indirizzo Strada della rivolta di Marezige (sede della CL di S. Canziano e di “Pošta Slovenije” s.r.l., ufficio postale di Salara), comprendente le particelle catastali n. 6339/2, 6339/10 e 6339/11, tutte del c.c. di Semedella, come pure i parcheggi pubblici lungo la carreggiata della strada pubblica classificata JP 679 870 (Strada di Vanganello), nel tratto che va dalla rotatoria, intersecata con la Strada della rivolta di Marezige (davanti all'edificio del negozio Mercator – Salara), in direzione del centro della città di Capodistria e che scorre sulle particelle n. 4610/1 e 6310/40, entrambe del c.c. di Semedella.
2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli adibiti all’uso per scopi di servizio dei soggetti aventi sede in prossimità del parcheggio.
3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco definisce gli elementi dell’esercizio di tale servizio pubblico.
4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-323/2011
Capodistria, 22 dicembre 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.