Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 4300-58/2011 Ob-5985/11 , Stran 24
Št. 4300-58/2011 Ob-5985/11
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o izvrševanja proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09) objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub­ljana
javni razpis
za dodelitev sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti. Upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe v RS in so izvajalci iz spodaj naštetih sklopov: 1. sklop: bolnišnica, 2. sklop: zdravstveni dom, 3. sklop: zasebnik s koncesijo (osnovna zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost, specialistična dejavnost). II. Razpoložljiva sredstva, višina dodeljenih sredstev in obdobje za porabo sredstev V okviru tega javnega razpisa bo za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije šifranta vrst zdravstvene dejavnosti za leto 2012, skupaj na voljo znesek v višini 200.000,00 EUR. Sredstva morajo izbrani upravičenci porabiti do 30. junija 2012. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za zdravje: – PP 5841 – Informatika v zdravstvu. III. Upravičeni namen in upravičeni stroški Upravičeni namen: Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti je bila dne 22. 7. 2011 podpisana s strani ministra za zdravje in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 58/2011. Odredba določa enotni šifrant vrst zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki se uporabljajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije. Za uvedbo šifranta vrst zdravstvene dejavnosti je potrebno izvesti prilagodite v informacijskih sistemih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki morajo v skladu z izdajo odredbe uporabljati šifrant vrst zdravstvene dejavnosti s 1. 1. 2012. Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so lahko le v okviru upravičenih namenov te vsebine. IV. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: – Upravičenci tega javnega razpisa so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe v RS in so izvajalci iz sklopov navedenih v I. členu tega javnega razpisa. – Upravičenec mora imeti veljavno sklenjeno vzdrževalno pogodbo s programsko hišo in – Upravičenec predloži predračun, ki vsebuje le storitve, ki so predmet javnega razpisa. V. Merila: Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi merila za dodelitev sredstev in sicer glede na: 1. Programsko hišo, s katero ima sklenjeno vzdrževalno pogodbo, 2. Število uporabnikov zdravstvenega informacijskega sistema (število zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na dan 31. 12. 2010). Ministrstvo za zdravje bo povrnilo le stroške, opredeljene v obrazcu PJR 2012, ki je del razpisne dokumentacije. Upravičenec bo dobil povrnjen znesek sredstev izračunan v skladu z zgornjim merilom oziroma po predračunu, če le-ta izkazuje nižji znesek od izračuna upravičenih sredstev. Upravičenec mora v prijavnem obrazcu izpolniti naslednje podatke: 1. naziv organizacije, 2. sklop, na katerega se prijavlja, 3. naziv programske hiše (programskih hiš), od katerih uporablja zdravstveni informacijski sistem, 4. število uporabnikov zdravstvenega informacijskega sistema (št. zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na dan 31. 12. 2010). V. Obvezna oblika in vsebina vloge 1. Upravičenci morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PJR 2012 »Prijava na javni razpis za dodelitev sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije šifranta vrst zdravstvene dejavnosti«. Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo na spletnem naslovu: http://www.gov.si/mz v rubriki razpisi. 2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente: a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PJR 2012 z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami: a. kopijo veljavne vzdrževalne po­godbe b. predračun b) parafiran vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi podatki upravičenca. Za informacije v zvezi z razpisom so prijaviteljem med 9. in 14. uro vsak dan na voljo telefonska številka 01/400-68-45 (Anamarija Šimec) in elektronski naslov: anamarija.simec@gov.si. VI. Predložitev vlog 1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, ki je opremljena z obrazcem št. 1 (predložitev prijave) na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub­ljana. 2. Rok za oddajo vlog je 20. 1. 2012. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 9. ure dne, 20. 1. 2012, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljub­ljana. Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila upravičencu. VII. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo najkasneje v roku treh dni od poteka roka za oddajo vlog in ne bo javno. VIII. Izid razpisa: upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po preteku roka za oddajo. Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Upravičenec lahko na ministrstvo za zdravje v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje