Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 679-1/2011 Ob-5986/11 , Stran 33
Št. 679-1/2011 Ob-5986/11
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in skladno z Načrtom ravnanja s premičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin Občine Metlika
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje sta rabljeni vozili: a) Avtobus MERCEDES BENZ 412 D-KA, letnik 1998, prevoženih 404.500 km. Izhodiščna cena: 5.892,07 EUR. b) Avtobusa MERCEDES BENZ Sprinter 413, letnik 2002, prevoženih 311.757 km. Izhodiščna cena: 9.993,23 EUR. Premičnini se prodajo po načelu »videno – kupljeno«. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec. 4. Dodatne informacije, ogled premičnin Dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom premičnin lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 07/363-74-10, ali e-naslov: mateja.simonic@metlika.si, kontaktna oseba Mateja Simonič. Priloge razpisne dokumentacije so obrazca Ponudba (priloga 1a, 1b), na katerih ponudniki oddajo svojo ponudbo ter vzorec pogodbe (priloga 2), v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnin. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Metlika: http://www.metlika.si, v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno, pri kontaktni osebi na Občini Metlika. 5. Pogoji za udeležbo v postopku 5.1. Plačilo varščine Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene, na račun Občine Metlika, št. 01273-0100016016, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. 5.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do 26. 1. 2012, do 10. ure, na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup vozila«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca, na naslovu Mestni trg 24, Metlika. 5.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1) ponudbo za nakup premičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o veljavnosti ponudbe do dne 29. 2. 2012 (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu varščine) – priloga 1a, 1b, 2) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo – priloga 2. 6. Odpiranje ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 1. 2012, ob 12. uri, v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika. K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo. 7. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti Izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogoji, ki so določeni v prodajni pogodbi. V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati izbranemu ponudniku pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude. 9. Ustavitev postopka Prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Metlika