Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Ob-1004/12 , Stran 26
Ob-1004/12
Na podlagi 18. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ZVRS-UPB1), 2. člena Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Uradni list RS, št. 7/05, 122/05 in 53/11), Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09, 37/10 in 20/11) in Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015 (sklep Vlade Republike Slovenije, št. 09501-2/2010/8, z dne 18. 3. 2010) objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljub­ljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2012
I. Predmet in namen razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih v letu 2012. Namen razpisa je spodbujanje razvoja območij, kjer živi romska etnična skupnost v Republiki Sloveniji. II. Upravičenci Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov – romska naselja in so v tekočem mandatu občinskega sveta v občinski svet izvolile predstavnika romske skupnosti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) oziroma katere imajo na dan objave razpisa v skladu z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti. Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno prijavo za posamezno romsko naselje. Romska naselja po tem razpisu ne smejo vključevati večstanovanjskih zgradb po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11). Osnovna komunalna infrastruktura in nakup zemljišč za namene večstanovanjskih stavb po tem razpisu nista upravičena za sofinanciranje. III. Razpoložljiva sredstva: predvidena višina sredstev za ta namen je okvirno 3.000.000,00 EUR v letu 2012. Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki številka 1171: Infrastruktura na območjih, kjer žive Romske etnične skupnosti. IV. Upravičeni nameni, upravičeni stroški in višina pomoči Sofinancirani so lahko naslednji nameni v romskih naseljih: A. vodovodni sistemi, kar vključuje zajetja in cevovode do priključka uporabnika; B. kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev; C. elektrifikacija strnjenih naselij; D. novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti; E. odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev naselij. Projekti so lahko prijavljeni samo za posamezen namen ali za več namenov hkrati. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. Prijavitelj mora oddati vlogo na ta javni razpis v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Upravičeni stroški projekta so: – kupnina za nakup stavbnih zemljišč v okviru romskega naselja, na katerih so postavljena nelegalno zgrajena bivališča in/ali se zemljišče nahaja neposredno ob romskem naselju, vendar največ do 25 EUR za kvadratni meter odkupljenega zemljišča ne glede na dogovorjeno ceno. Lastniki zemljišč predvidenih za odkup, ne smejo biti lastniki zgradb postavljenih na zemljiščih; – stroški gradnje (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del; – stroški storitev strokovnega nadzora pri gradnji; – stroški projektne dokumentacije. Vsi ostali stroški so neupravičeni in natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Upravičeni so stroški projektne dokumentacije (skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 126/07, 108/09) in Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08), pod pogojem, da se bo v sklopu prijavljenega projekta projektna dokumentacija nanašala na tista dela, ki bodo del prijavljenega projekta in se bodo dejansko tudi izvedla. Samo projektna dokumentacija ne more biti predmet vloge na razpis. Upravičeni stroški smejo nastajati od 1. 1. 2012 do 26. 10. 2012, pogoj za nastanek stroška pa mora biti s sklepom potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) in uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov občine. Stroški, ki so nastali pred sklepom o potrditvi DIIP-a so neupravičeni stroški. Projekt se lahko prične že pred letom 2012, vendar mora biti iz vloge in dokumentacije razvidno, da so se postopki javnega naročanja upravičenih stroškov začeli po sklepu o potrditvi DIIP-a. Prijavitelj lahko začne postopke javnega naročanja po datumu sklepa o potrditvi DIIP-a. Vse postopke javnega naročanja, ki jih bo/je občina začela pred datumom sklepa o potrditvi DIIP-a, bo SVLR obravnavala kot neveljavne in posledično, stroške nastale na osnovi zadevnega javnega naročila kot neupravičene stroške. Prijavitelj se lahko prijavi na razpis samo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za namen od A-D ali izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, strošek projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pa lahko uveljavlja le v primeru, da je strošek nastal po 1. 1. 2012 in po potrditvi DIIP-a. Vsa zemljišča, ki so predmet nakupa, morajo biti v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07, 108/09) opredeljena kot stavbna zemljišča. Datum nastanka stroška je datum opravljenega dela ali storitve. Projekt bo sofinanciran do največ 100% upravičenih stroškov projekta. Ne glede na odstotek sofinanciranja iz prejšnjega odstavka in ne glede na vrednost celotnega projekta je: – za upravičene stroške za namene A do D: spodnja meja sofinanciranja projekta 50.000 EUR in zgornja meja sofinanciranja projekta 500.000 EUR. Zneski veljajo tudi za prijavljene projekte, ki vključujejo več namenov hkrati. – za upravičene stroške za namen E: spodnja meja sofinanciranja projekta 20.000 EUR in zgornja meja sofinanciranja projekta 200.000 EUR. Kolikor prijavljen projekt vključuje poleg namena E tudi katerikoli namen od A-D, je skupna zgornja meja sofinanciranja projekta 500.000 EUR, vendar znesek upravičenega stroška namena E v skupni vrednosti ne sme presegati 200.000 EUR. Prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva za izvedbo celotnega projekta (razen sredstev, za katera kandidira na tem javnem razpisu). Koriščenje sredstev bo možno v obsegu razpoložljivih sredstev proračuna Republike Slovenije. V. Merila za ocenjevanje vlog Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi spodnjih meril. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo prijaviteljem dodeljena po vrstnem redu (vloge, ki bodo ocenjene z višjim številom točk, bodo najprej financirane) do porabe sredstev ob upoštevanju maksimalnega možnega zneska sofinanciranja, opredeljenega s tem javnim razpisom. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, bo financirana tista vloga, ki bo imela višji odstotek lastnih sredstev glede na celotno vrednost projekta. V primeru, da imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki ima višje zahtevano višino sredstev sofinanciranja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Komisija si pridržuje pravico, da podatke glede opremljenosti romskih naselij s komunalno infrastrukturo, ki jih navaja prijavitelj, primerja s podatki, ki jih je pripravila Strokovna skupina za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji, imenovana pri Ministrstvu za okolje in prostor in v primeru razlik upošteva oceno Strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji. VI. Obdobje za porabo sredstev Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke III., je proračunsko leto 2012. SVLR bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2012 do najkasneje 26. 10. 2012. Rok za zaključek projekta se opredeli v sklepu in pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del in finančnih aktivnosti. Poročila so namenjena spremljanju in vrednotenju projekta. Najkasnejši rok za zaključek projekta je 15. 1. 2013. Upravičenec mora o poteku projekta SVLR poročati: – ob izdaji zahtevka za izplačilo (najkasneje do 26. 10. 2012); – ob zaključku investicije (najkasneje do 15. 1. 2013). V poročilih mora upravičenec poročati o poteku investicije in doseženih ciljih, zastavljenih pri investiciji. V primeru dvoma lahko SVLR zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. VII. Način prijave, razpisni roki in odpiranje vlog Rok za predložitev vlog je: – priporočeno po pošti, vključno do 20. 2. 2012 (poštni žig mora imeti datum 20. 2. 2012) ali – v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljub­ljana (6. nadstropje), najkasneje do 20. 2. 2012, do 12. ure. Datum odpiranja: 24. 2. 2012. Vlogo pošlje prijavitelj na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljub­ljana, in sicer v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani označena z oznako “Ne odpiraj – Vloga – Romska infrastruktura“ in z nazivom ter naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice ter navedenim nazivom romskega naselja. Razpisna dokumentacija vsebuje obrazec za pravilno opremo ovojnice, ki ga lahko izpolnite in nalepite na ovojnico. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene in/ali nepravočasne, bodo zavržene in vrnjene prijavitelju. V primeru, da prijavitelj kandidira na razpisu z več projekti, mora vsak projekt vložiti kot ločeno vlogo, torej mora biti vsaka vloga poslana v svoji ovojnici. Vloga bo pravočasna, če bo do navedenih rokov prispela na naslov SVLR. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani in žigosani, kjer je to zahtevano. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami. Odpiranje vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik SVLR. Strokovna komisija bo o odpiranju vlog vodila zapisnik, predlog izbora prejemnikov spodbud pa podala s končnim poročilom o izvedbi javnega razpisa. VIII. Popolna vloga Vloga na razpis mora vsebovati: 1. izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 1); 2. investicijski dokument, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami (in sicer najmanj DIIP), ki je potrjen s strani odgovorne osebe prijavitelja. Iz tega dokumenta morajo biti jasno razvidne naslednje informacije: – podroben opis bivalnih in socialnih razmer Romov v občini in v konkretnem romskem naselju; – lokacija naložbe, z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta, ki je predmet vloge); – obseg del po letih; – finančna konstrukcija z navedbo virov financiranja in dinamiko porabe sredstev; 3. sklep pristojnega organa o potrditvi DIIP in drugih investicijskih dokumentov (IP ali PIZ) skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) (razpisni obrazec št. 2); 4. opredelitev romskega naselja v veljavnem prostorskem aktu občine (lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi zemljišča); 5. seznam parcel in grafični prikaz, kjer bodo razvidne parcelne številke in ureditvena situacija naselja (zbirna karta); 6. veljavni načrt razvojnih programov občine (izvod načrta razvojnih programov mora biti žigosan in podpisan na straneh, kjer je opredeljen projekt, prijavljen za sofinanciranje po tem javnem razpisu); 7. izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo pristojnega organa, da bo projekt v načrtu razvojnih programov usklajen do predložitve prvega zahtevka za izplačilo, če je projekt sicer uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov, vendar vrednostno ali poimensko ni usklajen (razpisni obrazec št. 3); 8. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 (razpisni obrazec št. 4); 9. pravnomočno gradbeno dovoljenje skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07, 108/09) ali podpisano in žigosano izjavo, da za investicijo ni potrebno gradbeno dovoljenje (razpisni obrazec št. 5); 10. izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo s katero prijavitelj izjavlja: – da bo zagotovil vse potrebne ostale vire za izvedbo projekta; – da za prijavljen projekt še ni bila prejeta podpora iz katerihkoli javnih virov (proračun Republike Slovenije, drugi javni viri, mednarodni viri) oziroma, da je za prijavljeni projekt že bila prejeta podpora (z navedbo virov in višine prejete podpore po virih); – da v vlogi navaja resnične podatke; – da se strinja z razpisnimi pogoji in merili za izbor projektov iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije (razpisni obrazec št. 6); 11. izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, da se romski svetnik ali drugo delovno telo, kot opredeljeno v točki II. tega razpisa, strinja s projektom in njegovo izvedbo (razpisni obrazec št. 7); 12. sklep o ustanovitvi delovnega telesa občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti; 13. podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafirana vsaka stran, žigosanje ni obvezno) (razpisni obrazec št. 8); 14. kadar so v finančni konstrukciji kot vir financiranja poleg občine in SVLR navedeni tudi drugi sofinancerji, je potrebno priložiti še dokazila o zagotovljenih sredstvih le-teh (pogodba s sofinancerjem, pismo o nameri ali pisna izjava); 15. poročilo o že opravljenih delih, če gre za projekt, ki se je pričel že pred letom 2012. Vsi dokumenti morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja. Za namen E mora vloga poleg zgoraj navedenih dokumentov vsebovati tudi: 1. zemljiško­knjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni; 2. pismo o nameri lastnika/lastnikov zemljišč o prodaji zemljišč; 3. cenitveno poročilo sodnega cenilca nepremičnin. Investicijska dokumentacija ne sme biti starejša od 1 leta. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. IX. Izločitev vlog Vse nepravočasne vloge in vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem. Če se prijavitelj prijavi na razpis z dvema ali več vlogami za isto romsko naselje, bodo vse vloge zavržene. Neutemeljene vloge se zavrnejo. Vloga je neutemeljena, zlasti če: – prijavitelj ne izpolnjuje pogojev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2012; – prijavitelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena vlaganju v osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih; – prijavitelj prijavi višino sofinanciranja investicije, ki ne ustreza pogojem Javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2012; – so bila prijavitelju že odobrena javna sredstva za isto naselje in hkrati isti namen; – vloga ni v celoti napisana v slovenskem jeziku in stroški investicije niso zapisani v evrih (EUR); – prijavitelj zaproša za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pred 1. 1. 2012 ali pred datumom potrditve DIIP-a. X. Obveščanje o izboru Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji s strani SVLR v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Sklep o dodelitvi sredstev oziroma zavrnitvi izda predstojnik SVLR. Prijavitelj lahko vloži pri SVLR pritožbo zoper sklep, s katerim vlogi ni bilo ugodeno ali zoper sklep o izbiri v roku osmih dni od prejema sklepa. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog iz razpisa. SVLR mora o pritožbi odločiti v roku petnajstih dni s sklepom. O pritožbi s sklepom odloči predstojnik SVLR. XI. Pogodba Na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev bosta SVLR in upravičenec podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. Izbrani prijavitelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe s SVLR. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. V primeru, da upravičenec odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti SVLR, Dunajska 58, 1000 Ljub­ljana. S pogodbo SVLR in upravičenec podrobneje opredelita način in obliko poročanja upravičenca o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. V svojih poročilih o izvajanju projekta mora upravičenec natančno poročati o učinkih, ki jih ima dodeljena subvencija. Upravičenec mora SVLR omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi s področja javnih financ in z drugimi veljavnimi predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. V primeru, da SVLR ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru, da pri izvajanju projekta, za katerega so dodeljena nepovratna sredstva, pride do sprememb, je upravičenec dolžan v roku 15 dni o tej spremembi obvestiti SVLR, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko. Zadnji rok za izstavitev zahtevka za porabo sredstev proračunskega leta 2012 je 26. 10. 2012. Upravičenec mora ob zaključku projekta, najkasneje do 15. 1. 2013, podati Zaključno poročilo o projektu, v katerem bo poročal o rezultatih in doseženih ciljih projekta (Priloga pogodbe št. 3). XII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ oziroma jo lahko pridobite na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 1000 Ljub­ljana, v glavni pisarni, v 6. nadstropju, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Dodatne informacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki, na naslovu gp.svlr@gov.si
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko