Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

42. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Razkrižje, stran 42.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/ (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – Odl. US: U-I-98/04 in 17/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15 U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 8. redni seji dne 29. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Razkrižje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Razkrižje, predvsem pa za biomeliorativne, biotehnične in ostale ukrepe s področja varstva in vlaganj v naravne vire, in sicer za:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelavo in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluž, mlak, mokrišč, vodnih virov ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnjo ter zaščito avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv,
– izdelavo, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež,
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč ter
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja, gozdni bonton ipd.).
3. člen
Sredstva se porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
4. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja pristojni organ Občine Razkrižje ali od njega pooblaščena druga institucija.
IV. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0133/2011-1
Šafarsko, dne 29. decembra 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.