Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Ob-6007/11 , Stran 15
Ob-6007/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub­ljana, na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277, z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144, z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368, z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 679/2011, z dne 14. junija 2011, o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006, o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU) objavlja
7. javni razpis
iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2012
Osnovni podatki o javnem razpisu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore V skladu z 80. členom Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v: Predmet podpore 1: ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih; Predmet podpore je ureditev prireditvenih površin za kulturne, športne in druge javne namene, izgradnja vaških in otroških igrišč ter rekreacijskih poti. Predmet podpore 2: ureditev vaških jeder; Predmet podpore je arhitekturno-urbanistična in hortikulturna ureditev vaškega jedra, ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov in postavitev urbane opreme (kot so vodnjaki oziroma okrasni bazeni, cvetlična korita, skulpture, klopi, ograje, izveski in informacijske table). Predmet podpore 3: ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih; Predmet podpore je izgradnja komunalne in prometne infrastrukture, kot so izgradnja oziroma obnova sistemov vodooskrbe, izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, ureditev pločnikov, kolesarskih stez, parkirišč za javne namene, avtobusnih in železniških postajališč, varnostnih ograj in javne razsvetljave. Predmet podpore 4: obnova in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju; Predmet podpore so novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in investicijsko-vzdrževalna dela večnamenskih zgradb javnega pomena, kot so kulturni domovi, gasilski domovi, prostori za delovanje otrok, mladih, društev in drugih lokalnih skupnosti, prostori za medgeneracijsko druženje in e-točke. Predmet podpore je tudi notranja oprema vključno z informacijsko–komunikacijsko tehnologijo. Predmet podpore je tudi z naložbo povezana zunanja ureditev. Predmet podpore 5: preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve; Predmet podpore je odkup nepremičnin in zemljišč v vaškem središču z namenom celostne ureditve vaškega središča. Vlagatelji (1) V skladu z 82. členom Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis občine. (2) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1). IV. Pogoji in obveznosti IV.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis IV.1.1 Splošni pogoji (1) Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (2) V skladu z 2. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe. A. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. B. Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu, mora imeti vlagatelj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. Kolikor vlagatelj nima pridobljenega ustreznega uporabnega dovoljenja, bo le-tega moral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe. (3) V skladu s 3. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP mora vlagatelj predložiti investicijsko dokumentacijo z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ter načrt upravljanja. (4) V skladu s sedmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe, kar pomeni, da mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. Kar vlagatelj izkaže tako, da izpolni tabelo, 6.3. Finančna konstrukcija naložbe, v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. (5) V skladu z osmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, razviden: a. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b. ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, c. predloženo dokazilo o vrednosti že izvedenih del in stroškov, ki je pripravljeno na podlagi popisa del in stroškov za celotno naložbo. Dokazilo mora potrditi odgovorni projektant. (6) V skladu z devetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. (7) V skladu s trinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP nepremičnina na kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. (8) V skladu s štirinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki je predmet podpore kandidiranja na javni razpis, v času odločanja, ne sme biti v postopku denacionalizacije. (9) V skladu s trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod. (10) Vlagatelj lahko vloži več vlog na ta javni razpis. Posamezna vloga mora predstavljati zaključeno celoto, kar pri naložbah, pri katerih je potrebno gradbeno dovoljenje pomeni, da je mogoče izvesti ločen tehnični prevzem oziroma pridobiti ločeno uporabno dovoljenje. Pri naložbah za katera pa pridobitev gradbenega dovoljenja ni potreba, pa zaključek vseh del in gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec. (11) Vlagatelj lahko kandidira na več predmetov podpore hkrati. V primeru, ko je projekt sestavljen iz različnih aktivnosti oziroma naložb, ki spadajo pod različne predmete podpore, označite tisti predmet podpore, ki prevladuje glede na finančni obseg. (12) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe PRP je sprememba vloge na javni razpis dopustna do datuma zaprtja javnega razpisa. Pri tem se šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno vložena. IV.1.2 Specifični pogoji (1) Lokacija naložbe se mora v skladu s 4. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP nahajati izven naselij, ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: Sklep DZ) in Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade), status mesta. (2) Za namen tega javnega razpisa so meje vaškega jedra enake mejam naselij v skladu Grafično enoto rabe kmetijskih gospodarstev dostopno na http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp. (3) V skladu s 6. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP so stroški nakupa zemljišč upravičen strošek samo v primeru, ko je nakup zemljišča potreben za uresničitev naložbe. (4) V okviru predmeta podpore 1 »ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih« morajo biti v skladu s 7. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP površine prosto dostopne in namenjene prostočasni dejavnosti. (5) V okviru predmeta podpore 2 »ureditev vaških jeder« mora biti, v skladu z 8. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP, prostor z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem. (6) V okviru predmeta podpore 3 »ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih« mora biti prostor z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati pa mora vsaj dve vsebini tega predmeta podpore. (7) V okviru predmeta podpore 4 »obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju«, se mora v skladu z 9. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP v objektu opravljati nepridobitna dejavnost. (8) Pri naložbah v obnovo in izgradnjo večnamenskih objektov, ki so predmet podpore 4 »obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju«, zgrajenih tudi za druge namene, se v skladu z drugim odstavkom 83. člena Uredbe PRP, od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, zunanji ometi) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. (9) V okviru predmeta podpore 5 »preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve« mora vlagatelj v skladu z 10. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP izkazati, da je preselitev kmetije iz vaškega središča v javnem interesu in predložiti dokaze, da gre za preselitev kmetijske dejavnosti iz vaškega središča na drugo lokacijo. (10) Če vlagatelj ni lastnik oziroma edini lastnik predmeta podpore, mora v skladu z 11. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP k vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici. Kolikor iz navedenih dokumentov ni razvidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora priložiti tudi overjeno soglasje lastnika oziroma solastnika. IV.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe (1) V skladu s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (2) V skladu z desetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. (3) Rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev. (4) V skladu z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015. IV.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev (1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. (2) Če se upravičenec šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP predložiti sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe. (3) V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. (4) V skladu s trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod. (5) V skladu z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti naložba/aktivnost na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (6) V skladu s tretjim odstavkom 83. člena Uredbe PRP se kot dokončanje naložbe šteje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpolnjuje vse pogoje za nadzornika (projektant). (7) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. (8) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. V primeru, da je znesek dodeljenih sredstev v odločbi o pravici do sredstev nižji od 200.000 eurov lahko upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev. Kadar pa je znesek dodeljenih sredstev v odločbi o pravici do sredstev višji od 200.000 eurov pa lahko upravičenec vloži dva zahtevka za izplačilo sredstev, posamezni zahtevek za izplačilo sredstev ne sme biti nižji od 100.000 eurov. (9) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. (10) V skladu s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, na transakcijski račun upravičenca, po opravljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (11) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (12) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega tri odstotke, se za razliko uporabi sankcija, kar pomeni znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. IV.4 Obveznosti, ki jih mora upravičenec izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Označevanje naložbe: v skladu s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES. (2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora, glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. (3) Poročanje ARSKTRP: ne glede na četrti odstavek 121. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev po tem javnem razpisu, v skladu s petim odstavkom 121. člena Uredbe PRP ni potrebno pošiljati letnih poročil, saj se podatki za spremljanje kazalnikov pridobijo iz vlog ter zahtevkov za izplačilo sredstev. (4) Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je bila predmet sofinanciranja. (5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen o obveznosti povračila. (6) Končni prejemniki sredstev, ki so pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se v skladu z osmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, objavijo na spletni strani ARSKTRP in MKGP. V. Omejitev sredstev V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz Uredbe PRP. (2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. (3) Če je upravičenec občina, se lastna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VI. Upravičeni stroški A. Upravičeni stroški V skladu z 81. členom Uredbe PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa naslednje vrste stroškov: 1. Upravičeni stroški za predmete podpore od 1 do 4 so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Upravičeni stroški za predmet podpore 5: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B. Nastanek upravičenih stroškov (1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). (2) V skladu s četrtim odstavkom 81. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. (3) Ne glede na prejšnji odstavek, je v skladu s petim odstavkom 81. člena Uredbe PRP upravičen strošek nakupa zemljišč, ki je nastal pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar ne pred 1. januarjem 2007. (4) V skladu s šestim odstavkom 81. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. C. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora, v skladu z osmim odstavkom 81. člena Uredbe PRP, ne dodeli za: 1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, 2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 3. stroške poslovanja, 4. bančne stroške in stroške garancij, 5. nakup rabljene opreme, 6. verske objekte, 7. objekte za izvajanje izključno šolske in vzgojno-varstvene dejavnosti, 8. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, 9. splošne upravne stroške, 10. naložbe v objekte oziroma prostore za zasebno rabo, 11. objekte za opravljanje pridobitne dejavnosti, 12. nakup nepremičnin, razen zemljišč in nepremičnin v okviru predmeta pod­pore 5 „Preselitev kmetij iz vaških središč”, 13. prenovo fasad (zunanjih ometov) v okviru predmeta podpore 2 „Urejanje vaških jeder”. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) V skladu s prvim odstavkom 84. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa. (2) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju vlog se upoštevajo naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (3) Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) v skladu s prvim odstavkom 118. člena Uredbe PRP, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. (4) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc. (5) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor vlog. Najvišje možno število točk je 110. Spodnja vstopna meja za ta javni razpis znaša 45 točk. (6) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se pri doseganju praga minimalnega števila točk ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10). (7) Sredstva se dodeljujejo do porabe s tem javnim razpisom razpisanih sredstev. (8) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega javnega razpisa. VIII. Finančne določbe A. Splošni finančni pogoji (1) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s prvim odstavkom 85. člena Uredbe PRP najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 85 odstotkov priznane vrednosti naložbe. (3) Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči v skladu z drugim odstavkom 85. člena Uredbe PRP znaša 10.000 eurov. (4) Skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis v skladu s 5. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP ne sme preseči 500.000 eurov (brez DDV). (5) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 v skladu s tretjim odstavkom 85. člena Uredbe PRP pridobi največ do vključno 750.000 eurov pomoči. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) V skladu s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (2) V skladu s 30. členom ZKme-1 se vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže. (3) Razpisna dokumentacija vsebuje: a. Povabilo k oddaji vloge; b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; c. Merila za ocenjevanje vlog; d. Vloga na javni razpis; e. Prijavni obrazec. (4) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (5) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) V skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub­ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. (2) Vloge na javni razpis se, v skladu z drugim odstavkom 114. člena Uredbe PRP, vlagajo od 7. 1. 2012 pa do vključno 25. 2. 2012, do 24. ure. (3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP. (4) Vloge, ki prispejo na javni razpis po datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP. (2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. (4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril, navedenih v poglavju VII. Merila za ocenjevanje vlog, tega javnega razpisa. (5) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu s drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnitev, se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda. (6) Popolne vloge na javni razpis, ki so vsebinsko nerazumljive, se v skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. (7) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se vloge na javni razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo, in podrobnejših meril, določenih v javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11). (8) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto število prejetih točk in so bile vloge vložene istočasno, se vloge odobrijo glede na višje število točk pridobljenih pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev. (9) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v skladu s šestim odstavkom 115. člena, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. XI.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP opravlja administrativne kontrole (vključno z obiski na kraju samem) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. V skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Znižanja in morebitne sankcije pa se uporabijo v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. (3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu ZKme-1 in 122. členu Uredbe PRP. XI.3 Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu s 57. členom ZKme-1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izpla­čana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije