Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 430-123/2011 Ob-6003/11 , Stran 29
Št. 430-123/2011 Ob-6003/11
Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov v Občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 12/11), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11), Lokalnega programa športa v Občini Litija za obdobje 2011–2014, sprejetega dne 16. 2. 2011, na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, sprememb LPŠ 2011–2014, sprejetih dne 20. 4. 2011, na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, in LPŠ za leto 2012, sprejetega dne 20. 12. 2011 na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2012 v Občini Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Litija, – da izvajajo program športa v javnem interesu, – da so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj eno leto od prijave na razpis, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov, – da društva ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu, – da drugi izvajalci (neprofitne ustanove, gospodarske družbe in zasebniki) ob prijavi na razpis občini dostavijo poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, ter druge podatke o finančni in poslovni sposobnosti za gospodarske družbe in zasebnike. 2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Lokalni program športa v Občini Litija za obdobje 2011–2014. 3. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2012, ki je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2012 in v LPŠ za leto 2012, ter znaša 270.000 EUR. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav. 4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si. 5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 27. 1. 2012, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 27. 1. 2012). Javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 30. 1. 2012, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Litija. 6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za šport 2012!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo: – oddane po določenem roku za oddajo prijav, – neustrezno naslovljene in – nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2012 za namene, za katere so bila dodeljena. 8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku. 9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo preko e-pošte: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel; marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija