Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

40. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radeče, stran 38.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 18. in 75. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) in Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11) je Občinski svet Občine Radeče na 11. seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določi organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Radeče (v nadaljevanju: občinska uprava), način vodenja občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom na področju lokalne samouprave izvaja občinska uprava za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev;
– občinska uprava: je upravni organ občine za opravljanje upravnih nalog, znotraj katerega so lahko organizirane notranje organizacijske enote;
– notranja organizacijska enota: je enota, ustanovljena znotraj organa občinske uprave, za učinkovitejše izvajanje upravnih in drugih nalog z delovnega področja organa občinske uprave;
– javni uslužbenec: je uslužbenec, zaposlen v občinski upravi Občine Radeče kot uradnik ali strokovno-tehnični javni uslužbenec;
– sistemizacija delovnih mest: je podrobnejša razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi, ki jih zasedajo uslužbenci občinske uprave ter določitev delovnih nalog s posameznega delovnega področja, ki jih na določenem delovnem mestu opravlja posamezni javni uslužbenec občinske uprave;
– Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi: je splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan občine;
– Kadrovski načrt: je načrt, ki prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev v občinski upravi.
3. člen
(1) Občino Radeče predstavlja in zastopa župan.
(2) Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzira, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
(3) V času njegove odsotnosti ali zadržanosti župana nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga pooblasti župan.
(4) Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave.
4. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z ožjimi deli občine, občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
5. člen
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z objavljanjem splošnih aktov občine, z uradnimi sporočili za javnost, z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, preko spletne strani občine in na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje predstavnikom javnega obveščanja župan, po njegovem predhodnem pooblastilu pa tudi direktor občinske uprave, podžupan in ostali zaposleni v občinski upravi.
(4) Občinska uprava oziroma njeni zaposleni morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Radeče ustanovi Občinska uprava Občine Radeče, s sedežem Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
7. člen
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in delovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi.
(2) Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v občinski upravi,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
8. člen
(1) Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture,
– komunalnega in inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
– dejavnosti krajevnih skupnosti.
(2) Občinska uprava za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine opravlja tudi druge naloge bodisi iz lastne pristojnosti kot izvirne naloge bodisi iz državne pristojnosti kot prenesene naloge.
9. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– usklajuje in koordinira delo občinskega sveta in občinske uprave,
– sprejema, knjiži in odpremi pošto,
– arhivira za potrebe občinskih organov,
– izvaja naloge pisarniškega poslovanja,
– vodi in oblikuje baze podatkov,
– ureja in vodi zbirke dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– opravlja enostavnejša kadrovska opravila,
– opravlja tehnična opravila pri izvedbi protokolarnih dogodkov,
– opravlja stike z javnostjo,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
10. člen
Na področju normativno-pravnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje sprejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe,
– daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– izvaja kadrovska opravila,
– daje pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju upravnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na prvi stopnji,
– opravlja posamezna dejanja v upravnem postopku na drugi stopnji,
– vodi evidenco o upravnih zadevah,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
Na področju javnih financ opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančno poročilo in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska dela in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, javne zavode, javna podjetja, društva in krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja, evidentira in analizira davke, takse in druge dajatve ter prihodke iz občinske pristojnosti in pripravlja strokovne podlage skladno z zakonom za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine, javnih zavodov in krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
13. člen
Na področju družbenih dejavnosti opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovno in glasbeno šolo, knjižničarstvo, kulturo in raziskovanje, zdravstveno varstvo, socialno skrbstvo, šport, dejavnost mladih in društveno dejavnost,
– sodeluje pri urejanju načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij družbenih dejavnosti ter skupaj z zavodi usklajuje potrebe po investicijskem vzdrževanju in investicijah in sodeluje pri izvedbi le-teh,
– skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti na področju družbenih dejavnosti in opravlja koordinacijsko vlogo med njimi,
– skrbi za izvajanje del v javno korist,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
– izdeluje delovne programe, planske in razvojne akte občine oziroma širšega območja na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja in spremlja izvajanje javnih naročil,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja vse naloge na področju kmetijstva iz pristojnosti občine,
– opravlja naloge v zvezi z gospodarjenjem z občinskimi zgradbami in drugimi nepremičninami,
– pripravlja in spremlja izvajanje javnih naročil,
– pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju urejanja prostora opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– koordinira pripravo gradiv za program priprave planskih in prostorskih izvedbenih aktov in sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag zanje,
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov planskih in prostorskih izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnutkov na javnih obravnavah,
– izdaja potrdila iz uradnih evidenc,
– daje fizičnim in pravnim osebam informacije o možnih lokacijah za gradnjo in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri zadevah urejanja prostora,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
16. člen
Na področju varstva okolja opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– koordinira pripravo programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine,
– koordinira pripravo sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitev okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
17. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– skrbi za izvajanje programov razvoja gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture ter opravlja nadzor nad tem,
– pripravlja projekte in investicijske programe ter vodi investicije,
– organizira vodenje evidence o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih,
– organizira vodenje katastra Gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– skrbi za varnost cestnega prometa,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
18. člen
Na področju dejavnosti krajevnih skupnosti opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja javne infrastrukture,
– spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zahtevnejša strokovna opravila v okviru občinske uprave,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
– izvaja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti,
– zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
19. člen
(1) Župan notranje poslovanje občinske uprave ureja s pravilniki, navodili, sklepi in pisnimi ter ustnimi odredbami.
(2) Zaposleni v občinski upravi so dolžni ravnati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
20. člen
(1) Za izvedbo nalog v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja.
(2) S sklepom o ustanovitvi delovne skupine župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
21. člen
(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ne bi bilo smotrno, lahko župan ustanovi delovno skupino ali projektno skupino ali sklene pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci nalog.
(2) S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi sestava delovne ali projektne skupine, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in morebitni drugi pogoji za njeno delo.
22. člen
(1) Občinska uprava ima lahko notranje organizacijske enote. Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja notranje organizacijske enote, ki je za svoje delo odgovoren županu in direktorju občinske uprave.
(2) Vodja notranje organizacijske enote načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje dela v notranji organizacijski enoti, sodeluje in usklajuje delo z drugimi organi oziroma vodji notranjih organizacijskih enot ter po pooblastilu direktorja občinske uprave odloča o zadevah iz delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote, opravlja najzahtevnejše strokovne naloge v notranji organizacijski enoti in je odgovoren za stanje na svojem delovnem področju.
(3) Občinska uprava organizira notranjo organizacijsko enoto na področju javnih financ.
23. člen
V okviru občinske uprave se lahko kot samostojna organizacijska enota oblikuje režijski obrat, ki opravlja dejavnost javnih gospodarskih služb.
24. člen
Za opravljanje posameznih nalog iz občinske pristojnosti lahko občina skupaj z drugimi občinami ustanovi medobčinski organ.
25. člen
(1) Za izvajanje nalog inšpekcijskega in komunalnega nadzorstva ter občinskega redarstva se ustanovi Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ.
(2) Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ opravlja upravne in strokovne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov, naloge komunalnega nadzorstva ter naloge občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic na tem področju.
(3) Naloge in pooblastila javnih uslužbencev Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa se določijo z aktom o ustanovitvi tega organa, ki ga v enakem besedilu sprejmejo občine soustanoviteljice tega organa.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
26. člen
(1) Javne uslužbence občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi Kadrovskega načrta in sistemizacije delovnih mest.
(2) Kadrovski načrt občinske uprave sprejme župan in mora biti usklajen s predlogom proračuna občine.
(3) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. V skladu z Aktom o sistemizaciji delovnih mest opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
27. člen
(1) Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z zakoni in drugimi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili.
(2) Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko in kvalitetno ter pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(3) Javni uslužbenec mora delovati politično nevtralno in nepristransko. Mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(4) Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasprotovanju interesov, bodisi, da je to navzkrižje resnično ali možno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni interes.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih stroških.
(6) Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.
(7) S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
28. člen
(1) Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec občinske uprave, v katerega delovno področje spada naloga skladno s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi tisti javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
29. člen
(1) Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave.
(2) Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju.
(3) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj in razrešuje župan.
(4) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
(5) Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja uslužbenska razmerja in podzakonskimi akti.
30. člen
(1) Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira ter nadzira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
– razporeja delo med javne uslužbence občinske uprave in skrbi za delovno disciplino,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– vodi postopek pred izdajo odločbe na II. stopnji s področja najzahtevnejših upravnih zadev občine,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– zagotavlja opravljanje nalog za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov, komisij in ostalih organov občine,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– predlaga županu v sprejem določene odločitve,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbi župana.
(2) Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
(3) Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
31. člen
(1) V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave.
(2) Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave, podžupan oziroma tisti javni uslužbenec občinske uprave, ki ga župan za to pooblasti. Kolegij se sklicuje po potrebi.
(3) O sklepih kolegija se vodi zapisnik.
32. člen
O disciplinski in odškodninski odgovornosti javnih uslužbencev v občinski upravi se vodi postopek v skladu z veljavno zakonodajo.
33. člen
(1) Občinska uprava s posamičnimi akti odloča o upravnih zadevah iz izvirne in prenesene pristojnosti.
(2) O pritožbi zoper posamični akt iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
(3) O pritožbi zoper posamični akt, ki ga v upravni zadevi iz prenesene pristojnosti na prvi stopnji izda občinska uprava, odloča pristojni državni organ, določen z zakonom.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Kolikor Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Radeče, sprejet pred uveljavitvijo tega odloka, ni v skladu s tem Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radeče, izda župan Občine Radeče najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka nov Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Radeče.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radeče (Uradni list RS, št. 109/01).
36. člen
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radeče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2011
Radeče, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.