Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

21. Ugotovitveni sklep o porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2011, stran 25.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M U G O T O V I T V E N I S K L E P
Št. 041-2/2011
Koper, dne 23. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2011 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1. Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2011 so oddali naslednji organizatorji volilne kampanje:
– SD – SOCIALNI DEMOKRATI
– DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
– KOPER JE NAŠ
– SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
– ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO
– N.Si – NOVA SLOVENIJA
– LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– OLJKA
– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– ZARES – SOCIALNO LIBERALNI
– SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
– CLAUDIO GEISSA
– JANEZ STARMAN.
2. Poročil o o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo niso oddali:
– AKACIJE
– ZELENI SLOVENIJE
– CLIO DIABATÉ
– PAOLO RASMAN
– DAVID RUNCO.
3. Na podlagi oddanih poročil se skladno s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2011 (Uradni list RS, št. 65/10 in 51/11) povrnejo stroški za volilno kampanjo naslednjim organizatorjem volilne kampanje, in sicer v skupni višini:
a) za volitve v občinski svet:
KOPER JE NAŠ                     3.522,09
SD – SOCIALNI DEMOKRATI                556,38
OLJKA                         559,68
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE                       424,71
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA          306,90
ZARES – NOVA POLITIKA                 295,02
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            272,58
CLAUDIO GEISSA                     26,00
b) za volitve župana:
BORIS POPOVIČ                    1.702,68
JANEZ STARMAN                     531,00
4. Delni stroški za volilno kampanjo se povrnejo v 30 dneh od sprejetja tega sklepa.
5. Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2011
Koper, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
N. 041-2/2011
Capodistria, 23 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
1. Le relazioni sui fondi raccolti e spesi per la campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative nel Comune città di Capodistria nell’anno 2011, sono state consegnate dai seguenti organizzatori della campagna elettorale:
– SD – SOCIALNI DEMOKRATI
– DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
– KOPER JE NAŠ
– SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
– ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO
– N.Si – NOVA SLOVENIJA
– LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– OLJKA
– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– ZARES – SOCIALNO LIBERALNI
– SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
– CLAUDIO GEISSA
– JANEZ STARMAN.
2. Le relazioni sui fondi raccolti e spesi per la campagna elettorale, non sono state consegnate da:
– AKACIJE
– ZELENI SLOVENIJE
– CLIO DIABATÉ
– PAOLO RASMAN
– DAVID RUNCO.
3. In base alle relazioni consegnate ed in armonia con la Delibera sul rimborso parziale delle spese della campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative del 2011 nel Comune città di Capodistria (G.U. della RS, n. 65/10 e 51/11), agli organizzatori della campagna elettorale si rimborsa le spese sostenute durante la medesima, nell’importo complessivo di:
a) per le elezioni del Consiglio comunale:
KOPER JE NAŠ                     3.522,09
SD – SOCIALNI DEMOKRATI                556,38
OLJKA                         559,68
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV        424,71
SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA          306,90
ZARES – NOVA POLITIKA                 295,02
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            272,58
CLAUDIO GEISSA                     26,00
b) per le elezioni del sindaco:
BORIS POPOVIČ                    1.702,68
JANEZ STARMAN                     531,00
4. Il predetto rimborso deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera.
5. La presente deliberazione ha valore immediato ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 041-2/2011
Capodistria, 22 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.