Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 1/2012 Ob-1011/12 , Stran 24
Št. 1/2012 Ob-1011/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljub­ljana, Dunajska cesta 22, objavlja na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu – ZVet-1 (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) in drugega odstavka 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08)
javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna Republike Slovenije v živinorejskem obratu za konje v javnem zavodu Kobilarna Lipica
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Dunajska cesta 22, Ljub­ljana. 2. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe iz 51. člena ZVet-1, ki se ne financirajo iz proračuna RS za Javni zavod Kobilarna Lipica, to je: – označevanje konj ter vodenje registra konj v skladu s predpisi, – izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na konjih, – osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni konj. 3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. 4. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz 2. točke mora imeti vlagatelj dokončno odločbo Veterinarske zbornice o verifikaciji veterinarske ambulante B za živinorejski obrat Kobilarna Lipica in še nima dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki je predmet tega javnega razpisa. 5. Prijava: prijavi je potrebno priložiti: – odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veterinarske organizacije za veterinarsko ambulanto B, ki opravlja dejavnost javne veterinarske službe v živinorejskem obratu Kobilarna Lipica, – imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz tega razpisa, – dokazila o izpolnjevanju minimalnega kadrovskega pogoja glede zaposlitve veterinarjev in veterinarskih pomočnikov po predpisu, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (potrjeni obrazci M-2, za delavce zaposlene po 1. 7. 2011 lahko tudi potrjeni obrazci M1), za ostale veterinarje in veterinarske pomočnike lahko tudi podjemno pogodbo (pogodbo o delu) ali drugo dokazilo o poslovnem sodelovanju, – za veterinarje dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarske pomočnike pa potrdilo o pridobljeni izobrazbi, – zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 15 dni. 6. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica. Prepozno prispele prijave se zavržejo. 7. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – odprt javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe v kobilarni Lipica«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub­ljana. 8. Odpiranje vlog: Odpiranje vlog prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo prispele do vključno 20. 1. 2012, bo 23. 1. 2012, ob 9.30, v prostorih VURS, Ljub­ljana, Dunajska cesta 22. V primeru prispetja vlog po navedenem datumu, bo odpiranje prvi naslednji ponedeljek po prispetju vlog, ob 9.30. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo. Nepopolne vloge se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v roku osmih dni od prejema poziva. 9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan, od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Veterinarska uprava Republike Slovenije