Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1A)

Sklepi

3244. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2009

Drugi akti

3245. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem

MINISTRSTVA

3246. Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
3247. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
3248. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom
3283. Odredba o določitvi roka za vključitev Občine Krško v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

USTAVNO SODIŠČE

3249. Odločba o ugotovitvi, da 33.a člen Zakona o javnih uslužbencih ni v neskladju z Ustavo
3250. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII lps 460/2006 z dne 18. 6. 2007

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3251. Splošni akt o dopolnitvi Splošnega akta o načrtu oštevilčenja
3252. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb
3253. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe
3254. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb
3255. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe
3256. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi
3257. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb
3258. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov borznoposredniške družbe
3259. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij za borznoposredniške družbe
3260. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev
3261. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
3262. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe
3263. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev centralne klirinškodepotne družbe
3264. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze
3265. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje
3266. Sklep o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah
3267. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
3268. Sklep o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
3269. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
3270. Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb
3271. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
3284. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

OBČINE

Cerkno

3282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno

Ljubno

3272. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno
3273. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Semič

3274. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009

Sodražica

3275. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica

Tržič

3276. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2008
3277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
3278. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič
3279. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič
3280. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

POPRAVKI

3285. Popravek Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti