Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 478-80/2009/3 Ob-6361/09 , Stran 2430
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Premičnine, in sicer rabljena prevozna sredstva (82 motornih vozil in 2 prikolici) naročnika. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot, ki so predmet prodaje v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Izhodiščna cena in varščina Izhodiščna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 31.800,00 €. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-2990008-39907709. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu do roka za oddajo ponudb, med 10. in 12. uro, razen dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Urad za logistiko, Sektor za materialno – tehnične zadeve, Vodovodna 93a. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič, tel. 01/428-44-92 in Franci Kramaršič, tel. 01/428-56-63. 7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktnima osebama iz predhodne točke te objave. 8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo, ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije. 9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih, najkasneje do 12. 10. 2009 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 15. 12. 2009. 11. Drugi pogoji: – premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – možen je samo odkup vseh enot skupaj; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana; – kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 7 dni od plačila celotne kupnine; – davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec; – naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10. 2009 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. 13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov. 14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Lilijana Kodrič, tel. 01/428-53-17, faks 01/428-54-36, el. naslov lilijana.kodric@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti