Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3266. Sklep o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah, stran 10059.

Na podlagi prvega odstavka 196. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s 1. točko drugega odstavka 204. člena v povezavi s prvim odstavkom 211. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah (v nadaljevanju BPD).
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice BPD tretjih držav.
(3) V primeru, da se revizijski pregled poslovanja BPD opravi za obdobje, ki je krajše od koledarskega leta, se določila tega sklepa uporabijo smiselno.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(splošna opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09, v nadaljevanju ZTFI), kot na primer:
(a) kreditno tveganje v 192. členu,
(b) tržna tveganja v 192. členu,
(c) operativno tveganje v 192. členu,
(d) likvidnostna pozicija v prvem odstavku 193. člena.
2. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZIJSKEGA PREGLEDA IN DODATNEGA REVIZORJEVEGA POROČILA
3. člen
(uporaba določb drugih zakonov in predpisov)
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v BPD se opravi v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; v nadaljevanju ZRev-2), mednarodnimi standardi revidiranja in pravili revidiranja Slovenskega inštituta za revizijo, ob upoštevanju ZTFI, predpisov Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) ter drugih zakonov in predpisov.
(2) Za namen tega sklepa predpisi Agencije iz prvega odstavka tega člena vključujejo:
(a) Sklep o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09; v nadaljevanju sklep o konsolidiranem nadzoru),
(b) Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09; v nadaljevanju sklep o upravljanju s tveganji),
(c) Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09; v nadaljevanju sklep o izračunu kapitala),
(d) Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09; v nadaljevanju sklep o veliki izpostavljenosti),
(e) Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borznoposredniška družba (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti),
(f) Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09).
4. člen
(dodatni revizijski pregled in dodatno revizorjevo poročilo)
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji obsega pregled:
(a) obravnave naslednjih tveganj:
– kreditno tveganje,
– tržna tveganja,
– obrestno tveganje,
– operativno tveganje,
– likvidnostno tveganje;
(b) kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznega notranjega kapitala,
(c) izpostavljenosti BPD,
(d) količnikov likvidnosti in obsegov likvidnosti BPD.
(2) Na podlagi dodatnega revizijskega pregleda iz prvega odstavka tega člena pooblaščeni revizor (v nadaljevanju revizor) pripravi dodatno revizorjevo poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji v BPD na posamični podlagi in če gre za BPD iz 3. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru, tudi na konsolidirani podlagi, ki vključuje tudi:
(a) morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri revizijskem pregledu področij iz prvega odstavka tega člena;
(b) ugotovitve glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let, vezanih na področja iz prvega odstavka tega člena;
(c) priporočila glede izboljšanja politik, procesov in postopkov, vezanih na pregled področij iz prvega odstavka tega člena.
2.1. Revizijski pregled obravnave tveganj
5. člen
(splošno o revizijskem pregledu obravnave tveganj)
Revizor pri pripravi dodatnega revizorjevega poročila glede ustreznosti obravnave tveganj iz točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa oceni ustreznost izpolnjevanja splošnih standardov upravljanja s temi tveganji, določenih v prilogah sklepa o upravljanju s tveganji. Revizor za vsakega od teh tveganj oceni in se opredeli glede:
(a) izpolnjevanje organizacijskih zahtev,
(b) ustreznost obravnave tveganj.
6. člen
(organizacijske zahteve)
Revizor pri presoji ustreznosti izpolnjevanja organizacijskih zahtev iz točke (a) 5. člena tega sklepa pregleda, ali ima BPD vzpostavljeno in dokumentirano jasno organizacijsko strukturo odločanja in ustrezno razmejitev pristojnosti in nalog med organizacijskimi enotami v okviru procesa upravljanja s tveganji.
7. člen
(obravnava tveganj)
(1) Revizor pri presoji ustreznosti obravnave tveganj iz točke (b) 5. člena tega sklepa pregleda zlasti:
(a) ali ima BPD izdelane, sprejete in dokumentirane strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji;
(b) ali BPD strategije in politike iz prejšnje točke dosledno izvaja v praksi in ima zagotovljen nadzor in dokumentacijo nad tem izvajanjem;
(c) ali so predpostavke, ki jih je BPD uporabila pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganju, dokumentirane in predmet rednih pregledov s strani BPD;
(d) ali BPD izvaja in dokumentira postopke ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem;
(e) ali BPD dokumentira izvajanje procesa zgodnjega odkrivanja povečanega tveganja (vključno s kazalniki);
(f) ali BPD za pomembna tveganja izvaja teste izjemnih, vendar verjetnih situacij;
(g) ali ima BPD dokumentirane ustrezne varnostne in delovne postopke ter pravila dostopanja do informacijske tehnologije ter ali te postopke in pravila izvaja v praksi;
(h) ali so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole v zvezi z obravnavo tveganj;
(i) ali je zagotovljeno predpisano pravočasno posredovanje ustreznih poročil upravi BPD, odgovornemu višjemu vodstvu;
(j) ali je zagotovljeno posredovanje predpisanih poročil Agenciji, javnosti in strankam.
(2) Za namen pregledovanja in oblikovanja dodatnega revizorjevega poročila iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa v zvezi s točko (j) prvega odstavka tega člena, revizor naključno izbere najmanj dva datuma izmed delovnih dni BPD znotraj dveh različnih mesecev v obračunskem obdobju (v nadaljevanju naključni datumi).
(3) Poleg naključnih datumov revizor pregleda tudi predpisano poročanje Agenciji, javnosti in strankam na dan 30. 6. in 31. 12. tekočega poslovnega leta.
8. člen
(kreditno tveganje)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave kreditnega tveganja iz prve alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) dokumentirano politiko sprejemljivih vrst zavarovanja in metodologijo ocenjevanja vrednosti zavarovanja za namen izračunavanja kapitalskih zahtev in ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja ter izvajanje le-teh v praksi;
(b) skrbnost izterjave.
9. člen
(tržna tveganja)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave tržnih tveganj iz druge alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) ali BPD dopušča opravljanje poslov po končanem trgovanju ali zunaj delovnega mesta ter pod kakšnimi pogoji;
(b) ali se pogovori, ki potekajo v enoti trgovanja med trgovci in strankami, snemajo;
(c) ali ima vsak trgovec svojo identifikacijsko številko, pod katero lahko samo on vnaša podatke o poslu v informacijski sistem;
(d) ali ima BPD natančno opredeljene in dokumentirane postopke, ki jih morata izvesti enota za trgovanje in zaledna služba po sklenitvi vsakega posla;
(e) ali BPD izvaja proces obvladovanja tržnih tveganj, kot so:
– spremljanje in analiziranje trendov na svetovnih in domačih finančnih trgih,
– dnevno spremljanje podatkov o pozicijah trgovanja, izkoriščenosti, preseganju limitov in rezultatih trgovanja,
– analiza nestanovitnosti tečajev finančnih instrumentov in tujih valut, ki so pomembni za BPD,
– ocenjevanje likvidnosti finančnega instrumenta ali tuje valute pred nameravanim nakupom,
– določanje sistema limitov in ugotavljanje preseganja limitov,
– dnevno poročanje o realiziranih in nerealiziranih dobičkih in izgubah iz trgovanja;
(f) ali se postopki za primer preseganja limitov dokumentirajo;
(g) ali je BPD zagotovila jasno operativno in organizacijsko ločitev enote za trgovanje od zaledne službe vključno z vodstvenimi ravnmi in, kjer je primerno, tudi organizacijsko ločitev zaledne službe od funkcij upravljanja s tveganji in računovodstva.
10. člen
(obrestno tveganje)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave obrestnega tveganja iz tretje alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) ali BPD določa limite za omejevanje izgube;
(b) ali se postopki za primer preseganja limitov dokumentirajo.
11. člen
(operativno tveganje)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave operativnega tveganja iz četrte alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) ali BPD ugotavlja in ocenjuje pomembna operativna tveganja vsaj enkrat letno ter svoje ugotovitve in ocene dokumentira;
(b) ali BPD nemudoma analizira in dokumentira vzroke realiziranih pomembnih izgub iz operativnega tveganja;
(c) ali je BPD vzpostavila in dokumentirala krizne načrte in načrte neprekinjenega poslovanja za primer delovanja v pogojih hudih motenj poslovanja, ki jih z namenom ocenjevanja njihove učinkovitosti in primernosti redno testira;
(d) ali ima BPD dokumentirana pravila o upravljanju s:
– tveganjem pri varstvu finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank,
– tveganjem pri deponiranju finančnih instrumentov strank in pri deponiranju denarnih sredstev strank,
– tveganjem pri vsebini in načinu vodenja evidenc,
– tveganjem pri sklepanju pogodbe z novo stranko in pri izstavljanju obračuna o opravljenem poslu stranki in ali ta pravila v praksi dosledno izvaja.
12. člen
(likvidnostno tveganje)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave likvidnostnega tveganja iz pete alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) ali ima BPD dokumentirane scenarije upravljanja likvidnosti za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije ob upoštevanju normalnega teka poslovanja (osnovni scenarij) in morebitnih položajev likvidnostnih kriz (scenarij izjemnih situacij);
(b) ali ima BPD vzpostavljene in dokumentirane ukrepe za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za nastop nelikvidnosti.
2.2. Revizijski pregled kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznosti notranjega kapitala
13. člen
(splošno)
Revizor pri pripravi dodatnega revizorjevega poročila glede kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznosti notranjega kapitala iz točke (b) prvega odstavka 4. člena tega sklepa, ob upoštevanju določb sklepa o izračunu kapitala, oceni in se opredeli glede:
(a) ustreznosti strategije in politike upravljanja kapitala;
(b) izračuna kapitala in kapitalskih zahtev.
14. člen
(strategija in politika upravljanja kapitala)
Revizor pri presoji ustreznosti strategije in politike upravljanja kapitala iz točke (a) 13. člena tega sklepa pregleda:
(a) ali ima BPD dokumentirano in sprejeto strategijo in politiko upravljanja kapitala;
(b) ali ima BPD dokumentirano in sprejeto strategijo in politiko za izvajanje procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala;
(c) ali politika upravljanja kapitala vključuje tudi načrtovanje ohranjanja ustreznega obsega kapitala.
15. člen
(izračun kapitala in kapitalskih zahtev)
Revizor pri presoji izračuna kapitala in kapitalskih zahtev iz točke (b) 13. člena tega sklepa pregleda:
(a) ali ima BPD vzpostavljene in dokumentirane postopke za spremljanje kapitala in kapitalskih zahtev, ki zagotavljajo izpolnjevanje trenutne in načrtovane zahteve po kapitalu;
(b) ali ima BPD dokumentirana in sprejeta navodila za izračunavanje kapitala in kapitalskih zahtev;
(c) če BPD izvaja teste izjemnih, vendar verjetnih situacij, ali ocenjuje tudi njihov vpliv na kapital in kapitalske zahteve.
2.3. Revizijski pregled izpostavljenosti BPD
16. člen
(splošno)
Revizor pri pripravi dodatnega revizorjevega poročila glede izpostavljenosti iz točke (c) prvega odstavka 4. člena tega sklepa, ob upoštevanju določb sklepa o veliki izpostavljenosti, oceni in se opredeli glede:
(a) ustreznosti strategije in politike upravljanja izpostavljenosti;
(b) izračuna izpostavljenosti.
17. člen
(strategija in politika upravljanja izpostavljenosti)
Revizor pri presoji ustreznosti strategije in politike upravljanja izpostavljenosti iz točke (a) 16. člena tega sklepa pregleda:
(a) ali ima BPD dokumentirano in sprejeto strategijo in politiko upravljanja izpostavljenosti;
(b) ali ima BPD dokumentirano in sprejeto strategijo in politiko za izvajanje procesa ocenjevanja ustrezne izpostavljenosti;
(c) ali politika upravljanja izpostavljenosti vključuje tudi načrtovanje ohranjanja ustrezne izpostavljenosti.
18. člen
(izračun izpostavljenosti)
Revizor pri presoji izračuna izpostavljenosti iz točke (b) 16. člena tega sklepa pregleda:
(a) ali ima BPD vzpostavljene in dokumentirane postopke za spremljanje izpostavljenosti, ki zagotavljajo izpolnjevanje trenutne in načrtovane izpostavljenosti;
(b) ali ima BPD dokumentirana in sprejeta navodila za izračunavanje izpostavljenosti;
(c) ali BPD izvaja teste izjemnih, vendar stresnih situacij, in ocenjuje tudi njihov vpliv na izpostavljenost.
2.4. Revizijski pregled količnikov likvidnosti in obsegov likvidnosti BPD
19. člen
(splošno)
Revizor pri pripravi dodatnega revizorjevega poročila glede količnikov likvidnosti in obsegov likvidnosti BPD iz točke (d) prvega odstavka 4. člena tega sklepa, ob upoštevanju določb sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, oceni in se opredeli glede:
(a) ustreznosti strategije in politike upravljanja likvidnosti;
(b) izračuna količnikov likvidnosti in obsega likvidnosti BPD.
20. člen
(strategija in politika upravljanja likvidnosti)
Revizor pri presoji ustreznosti strategije in politike upravljanja likvidnosti iz točke (a) 19. člena tega sklepa pregleda:
(a) ali ima BPD dokumentirano in sprejeto strategijo in politiko upravljanja likvidnosti;
(b) ali ima BPD dokumentirano in sprejeto strategijo in politiko za izvajanje procesa ocenjevanja ustrezne likvidnosti;
(c) ali politika upravljanja likvidnosti vključuje tudi načrtovanje ohranjanja ustreznega obsega likvidnosti.
21. člen
(izračun količnikov likvidnosti in obsegov likvidnosti BPD)
Revizor pri presoji izračuna količnikov likvidnosti in obsegov likvidnosti iz točke (b) 19. člena tega sklepa pregleda:
(a) ali ima BPD vzpostavljene in dokumentirane postopke za spremljanje količnikov likvidnosti in obsegov likvidnosti BPD, ki zagotavljajo izpolnjevanje trenutne in načrtovane zahteve po likvidnosti;
(b) ali ima BPD dokumentirana in sprejeta navodila za izračunavanje količnikov likvidnosti in obsegov likvidnosti BPD;
(c) ali BPD izvaja teste izjemnih, vendar verjetnih situacij, in ocenjuje tudi njihov vpliv na likvidnost.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o obsegu in vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila BPD (Uradni list RS, št. 106/07).
23. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za revidiranje BPD za leto 2009.
Št. 00700-5/2009-12
Ljubljana, dne 18. septembra 2009
EVA 2009-1611-0168
Namestnica predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti