Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 300-0017/2009 Ob-6372/09 , Stran 2418
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, opravljenih od 1. 9. 2008 dalje do 19. 10. 2009. III. Višina razpoložljivih sredstev: Višina razpoložljivih sredstev znaša 60.000,00 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev: – Splošni pogoji: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so: 1.1. Mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije. 1.2. Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost. 1.3. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Sevnica, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Sevnica. 2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki: – so v skladu z določbami zakonodaje o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta, – so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, – so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – opravljajo dejavnost razvrščeno po Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, kmetijstva – področje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni sektor – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo; podjetja, ki opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis«, – nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sevnica ali do države (DURS itd.), – so za isti namen že pridobili javne vire sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov. 3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica v razpisnem obdobju do datuma, ki je določen za oddajo vlog. 4. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR). 5. Pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV). 6. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. – Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe: 1. Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). 2. Intenzivnost pomoči: – v višini do 25% upravičenih stroškov posamezne investicije, – višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep, – posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep. 3. Upravičeni stroški: a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja: – posamezna nabavna vrednost opreme mora presegati 1.000 EUR, – oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 1.000 EUR, pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 400 EUR, – subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala), transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu, – v primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti). b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij. V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. 10. 2009, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 19. 10. 2009 (datum poštnega žiga na dan 19. 10. 2009). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja in označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – Naložbe« VII. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela po zaključku razpisa v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju občinskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa. VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Grabrijan ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, e-mail: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti