Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Ob-6400/09 , Stran 2414
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi nosilca proračunske postavke in posredniškega telesa. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2009 (sklep Vlade RS, št. 47602-37/2008/4), Sprememb Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2009 (sklep Vlade RS številka 47602-37/2008/10 z dne 5. 3. 2009), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Sklada (6. 5. 2008), Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe ES št. 45/2001 (UL L 008, 12. 1. 2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12. 2006 in spremembe), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/3 z dne 5. 3. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 in spremembe) Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 2609) ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in spremembe). 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d.,Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d., SKB d.d. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstvih v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno. V okvir mikro, malih in srednje velikih podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2008, razen za nova podjetja, ustanovljena po 31. 12. 2008, ki morajo dosegati navedene kriterije na podlagi računovodskih izkazov od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec vloge. Ostala določila za opredelitev MSP se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109. Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 6907 in Uradni list RS, št. 1708): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – so v težavah na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 2008- skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 4407) je podjetje v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije) – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, – so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2006–2008), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno združevanje pomoči za posamezno operacijo, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči. Operacija, s katero vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – podjetje mora izboljšati opremljenost in delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega, razen če se upravičeni stroški operacije nanašajo samo na obratna sredstva, – podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita, – operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji. 4.2. Kreditni in garancijski pogoji: – višina upravičenih stroškov operacije ni omejena, upoštevajo se neto stroški operacije brez DDV, – maksimalna skupna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je 1.500.000 EUR, od tega je lahko maksimalni znesek kredita za namene financiranja obratnih sredstev 200.000 EUR, – garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za upravičene stroške operacije, ki se nanašajo na nakup nove tehnološke opreme in/ali ko gre za podjetja s statusom novega podjetja, – garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške, – obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6mesečni+0,5%, – odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju 100% obratnih sredstev, je od 1,5 do 3 let, odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju operacij brez ali delno z obratnimi sredstvi, je od 1,5 do 10 let, – za odplačevanje glavnice kredita, namenjenega financiranju operacij brez ali delno z obratnimi sredstvi je možen moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo, moratorij na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6 mesecev, – stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke, – provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno, – zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, – zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. 5. Merila za izbor upravičencev-operacij Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: – kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih obratnih sredstev v čistih prihodkih podjetja, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja), – kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske upravičenosti operacije glede na situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega položaja podjetja). Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III Merila za ocenjevanje operacij). Operacija, ki je prejela 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je operacija prejela manj kot 60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit. Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi Sklada v odločanje za vse formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru istega števila točk imajo prednost operacije, ki so pridobile več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja. Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni razpis Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 20.000.000 EUR. Garancija je zavarovana s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost Evropske skupnosti (CIP 2007–2013). Investicija kreditojemalca uživa ugodnosti in jamstva, ki je bilo izdano v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost Evropske skupnosti. Skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 2.750.000 EUR. 7. Upravičeni stroški operacije Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za: – materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, – nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, – obratna sredstva. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške operacije, nastale od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2010. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. 8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada Garancije Sklada se izdajajo do 31. 3. 2010. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. 9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Garancijska sredstva bremenijo: – Garancijski sklad EU v višini 5,650 mio EUR (od tega 85% sredstev EU – ESRR in 15% sredstev slovenske udeležbe) Sredstva za subvencijo obrestne mere: – v višini 2,750 mio – proračun RS. 10. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih – Garancijski sklad EU – 85% sredstev EU, 15% sredstev SLO proračuna. 11. Roki za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je: 15. 10. 2009. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2009. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Vloge, ki bodo prispele po 15. 10. 2009 se kot prepozne zavržejo. 12. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 13. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev vlog. Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave Sklada, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. 14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za ocenjevanje operacij, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234-12-42 – Jasna Kepnik–Hiter, 02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64 – mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 15. Vsebina vloge 1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi). 2. Poslovni načrt, bilanca stanja za leto 2008 in izkaz poslovnega izida za leto 2008, razen za nova podjetja, ustanovljena po 31. 12. 2008, ki morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec vloge. 3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. 4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 60 dni glede na datum oddaje vloge): a) za gospodarske družbe: BON-1/P (AJPES), b) za samostojne podjetnike: BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave. 5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe. 6. Potrdilo o izplačevanju plač za 4 mesece z dokazili o nakazilih (velja samo za podjetja s statusom novega podjetja): obračun zneskov plač z davki in prispevki in potrdilo banke o nakazilih plač iz transakcijskega računa z razvidnimi datumi nakazil. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo operacije. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 6 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 16. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za bančne kredite in subvencijo obrestne mere – P1C«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 15. uro. 17. Ostale zahteve Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006), – hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, – podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet let po zaključku investicijskega projekta za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju petih let po zaključku investicijskega projekta. V nasprotnem primeru se pogodba posledično odpove, že plačan del subvencije obrestne mere mora upravičenec v tem primeru vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. Za obratna sredstva 57. člen Uredbe 1083/2006 ne velja. – pri izvajanju operacij smiselno zadostiti naslednjim pogojem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti