Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3258. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov borznoposredniške družbe, stran 10012.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 107/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s peto alinejo 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07) se v 2. členu 1. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
''1. kreditna institucija v drugem odstavku 5. člena''.
V 18. točki četrtega odstavka se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in se dodata novi 19. in 20. točka, ki se glasita:
''19. ''investicijska podjetja'' so investicijska podjetja iz tretjega odstavka 11. člena ZTFI, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
20. ''institucije'' so kreditne institucije in investicijska podjetja''.
2. člen
V 3. členu se v šestem odstavku in v 5. členu v petem odstavku beseda ''določbe'' nadomesti z besedo ''odločbe''.
3. člen
V točki (e) drugega odstavka 41. člena se za besedilom ''tretjih držav'' doda besedilo ''iz Priloge IV ''.
4. člen
Naslov poglavja ''5.4.1.1. Dodatne minimalne zahteve za bonitetne sisteme'' se spremeni tako, da se glasi: ''5.4.2.1. Dodatne minimalne zahteve za bonitetne sisteme''.
5. člen
V 62. členu se v tretjem odstavku besedilo ''kreditnih aranžmajev uporablja merila, ki so strožja od tistih, ki jih predpiše Agencija'' nadomesti z besedilom ''kreditnih aranžmajev v bonitetna razreda 1 in 2 uporablja merila, ki so strožja od meril, določenih v Prilogi I tega sklepa''.
6. člen
V 102. členu se v prvem odstavku besedilo ''(LGD*N{(1-R)(na -0,5) G(PD) + (R/(1-R))(na 0,5) G(0,999)} – PD*12,5*1,06)'' nadomesti z besedilom ''(LGD*N{(1-R)(na -0,5) *G(PD) + (R/(1-R))(na 0,5) *G(0,999)} – PD*LGD)*12,5*1,06''.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-13/2009-3
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0160
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti