Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3276. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2008, stran 10152.

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/08, 64/08 in 120/08) ter 18. in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15 /99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2008 se potrjuje v naslednjih zneskih:
                         Zneski v EUR
------------------------------------------------------------
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.    Skupaj prihodki             14.172.810
II.   Skupaj odhodki              14.076.415
III.   Proračunski presežek oziroma         96.396
     primanjkljaj (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B)    Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.   Prejeta vračila danih posojil in       45.717
     prodaja kapitalskih deležev
V.    Dana posojila in povečanje         126.000
     kapitalskih deležev
VI.   Prejeta minus dana posojila in       –80.283
     spremembe kapitalskih deležev (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C)    Račun financiranja:
VII.   Zadolževanje proračuna           500.000
VIII.  Odplačilo dolga                  0
IX.   Sprememba stanja sredstev na računih    516.113
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       500.000
XI.   Neto financiranje (VI.+X.)         419.717
------------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
                         Zneski v EUR
Končno stanje rezervnega sklada 31. 12. 2008     50.014.
Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na koncu leta 2007 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2008, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-150/2007-51
Tržič, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti