Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3248. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, stran 10000.

Na podlagi prvega odstavka 198. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom (Uradni list RS, št. 73/00 in 127/06) se besedilo "program individualnega tretmaja" in besedi "program tretmaja" v vseh sklonih nadomestijo z besedama "osebni načrt" v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu se beseda "upravnik" v vseh sklonih nadomesti z besedo "direktor" v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črta besedilo "pristojni center za socialno delo, ki je mladoletnika napotil na izvrševanje vzgojnega ukrepa, in".
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se na koncu prvega stavka za besedo "fotografirati" črta pika in doda besedilo "in mu vzeti prstne odtise, bris ustne sluznice in druge potrebne biometrične podatke.". V drugem stavku se za besedo "fotografija" doda vejica, besedilo "se vloži ali nalepi" pa se nadomesti z besedilom "prstni odtisi in ostali pridobljeni biometrični podatki se vložijo ali nalepijo".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se beseda "diagnostični" nadomesti z besedo "sprejemni".
V prvi alinei se za besedo "ugotovitvah" črta vejica in doda besedilo "in predlogih,".
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
"– vse aktivnosti, katerih naj bi se mladoletnik udeleževal, ter omejitve in ugodnosti, ki naj bi jih bil deležen;
"– cilje na posameznih področjih ter metode, tehnike in okvirne usmeritve za delo z mladoletnikom;"
V tretji alinei se za besedo "služb" dodata besedi "in mladoletnika", besedilo "vzgojno terapevtskem vplivanju na mladoletnika;" pa se nadomesti z besedilom "doseganju ciljev iz osebnega načrta;".
V četrti alinei se besedilo "vsebino in način beleženja opazovanj" nadomesti z besedilom "realizacijo in opazovanja", za besedo "vedenja" pa se dodata besedi "in dosežkov".
6. člen
V drugem odstavku 15. člena se beseda "predvidena" nadomesti z besedo "predvideno".
V četrtem odstavku se beseda "diagnostične" nadomesti z besedo "sprejemne".
7. člen
V 16. členu se za besedo "dolžna" dodata besedi "voditi in".
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo "izvajanje" doda beseda "vzgojnega".
9. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedilom "v skladu s" doda besedilo "programom vzgojnega dela in".
10. člen
V prvem odstavku 23. člena se beseda "zagotavljena" nadomesti z besedo "zagotovljena".
11. člen
V četrtem odstavku 27. člena se beseda "potekali" nadomesti z besedo "potekati".
12. člen
V drugem odstavku 35. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
"– oblike kulturnih, športno-vzgojnih in rekreativnih ter drugih prostočasnih dejavnosti mladoletnikov;".
V osmi alinei se črtata besedi "in postpenalne" ter se za besedo "pomoči" doda besedilo "in socialnega vključevanja med prestajanjem vzgojnega ukrepa in po njem".
13. člen
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Vzgojne skupine mladoletnikov se oblikujejo na podlagi ugotovitev v sprejemnem obdobju ter potreb in začrtanih ciljev iz osebnih načrtov mladoletnikov ter programa vzgojnega dela doma.".
14. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo "po navodilih pedagoškega vodje doma" nadomesti z besedilom "na podlagi osebnih načrtov vključenih mladoletnikov, v soglasju s pedagoškim vodjem doma".
V drugem odstavku se beseda "programirane" nadomesti z besedo "definirane".
15. člen
V tretjem odstavku 38. člena se besedilo "programov tretmaja in skupinskega programa." nadomesti z besedilom "skupinskega programa vzgojnega dela ter za realizacijo osebnih načrtov vključenih mladoletnikov.".
16. člen
V drugem odstavku 39. člena se besedilo "z vzgojnim programom" nadomesti z besedilom "s programom vzgojnega dela".
17. člen
Drugi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Strokovna skupina doma mora enkrat tedensko preveriti utemeljenost bivanja mladoletnika v posebni skupini in realizacijo namena bivanja vpisati v osebni spis. Mladoletnika se po prenehanju razlogov za bivanje v posebni skupini premesti nazaj v vzgojno skupino. Odločitev o tem se vpiše v osebni načrt."
18. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedo "delavci" dodata besedi "izobraževalne in".
19. člen
V drugem odstavku 44. člena se beseda "poda" nadomesti z besedo "podajo".
20. člen
V prvem odstavku 45. člena se besedilo "strokovnih delavcev doma in po predhodnem mnenju vodje vzgojne skupine" nadomesti z besedama "strokovne skupine".
V drugem odstavku se besedilo "po splošnih predpisih" nadomesti z besedama "ali izobraževanja".
21. člen
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinske kazni izreka direktor doma ali oseba, ki jo za to pooblasti direktor doma (v nadaljnjem besedilu: oseba, ki vodi disciplinski postopek)."
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
22. člen
V 50. členu se beseda "komisija" in besedi "disciplinska komisija" v vseh sklonih nadomestijo z besedilom "oseba, ki vodi disciplinski postopek" v ustreznem sklonu.
23. člen
V 61. členu se beseda "direktor" v vseh sklonih nadomesti z besedama "generalni direktor" v ustreznem sklonu.
24. člen
V drugem odstavku 66. člena se črta beseda "zaključno" ter besedilo "poteku vzgoje mladoletnika,".
KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/400/2008
Ljubljana, dne 16. septembra 2009
EVA 2008-2011-0106
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti