Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 35280-0006/2009 Ob-6360/09 , Stran 2434
1. Navedba najemodajalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. 2. Predmet najema: – Športni objekti Gradiška Tura, – Avtokamp, na parc. št. 939/189 k.o. Vipava, v izmeri 32.448 m2. 3. Izhodiščna mesečna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 200,00 EUR mesečno. Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik v skladu s 58. členom Uredbe nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in stroške zavarovanj. 4. Nepremičnine se bodo izbranemu ponudniku oddale v najem za določen čas, in sicer za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. 5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika oziroma najemnika se bo upoštevalo naslednja merila: višina ponujene mesečne najemnine, ki je lahko enaka ali višja od izhodiščne, program aktivnosti, ki jih bo najemnik izvajal na najetih nepremičninah, izvajanje dejavnosti z delavci, ki po izobrazbi ustrezajo turistični dejavnosti in z znanjem tujih jezikov (aktivno znanje angleškega jezika ter vsaj pasivno znanje nemškega in italijanskega jezika in ki poznajo naravne in kulturne znamenitosti Občine Vipava); ponudnik gospodarska družba ali s.p., mora izkazati, da zaposluje osebo ali sam opravlja dejavnost in ima(ta) visoko izobrazbo turistične smeri ter poznata tuje jezike, kot je zgoraj navedeno. 6. Ponudniki so lahko samo gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki so davčni zavezanci in ob oddaji ponudbe podpišejo izjavo, da imajo pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV. Ponudnik mora pred prvim objavljenim prometom (v roku 15 dni po podpisu pogodbe) sopodpisati izjavo z občino za obdavčen najem in jo oddati na pristojni DURS v zakonsko določenem roku, sicer odškodninsko odgovarja za neizpolnjene obveznosti. 7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe (gospodarske družbe) morajo poleg ponujene cene v ponudbi navesti tudi naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, navesti podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Priložiti morajo program aktivnosti, ki jih nameravajo izvajati na najetih nepremičninah ter priložiti druga dokazila o izpolnjevanju meril iz 5. točke javnega zbiranja ponudb. – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS; poleg ponujene cene morajo navesti še naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko transakcijskega računa. Priložiti morajo program dejavnosti, ki jih nameravajo izvajati na najetih nepremičninah ter priložiti druga dokazila o izpolnjevanju meril iz 5. točke javnega zbiranja ponudb. 8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Vipava. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje upravljanja s premoženjem, lahko z najugodnejšimi ponudniki opravi dodatna pogajanja. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik najemne pogodbe ne bo podpisal v navedenem roku, bo Občina Vipava najemno pogodbo sklenila z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 10. Interesentom je omogočen ogled nepremičnin, ki so predmet najema, po predhodnem telefonskem dogovoru. Prav tako lahko dodatna pojasnila in ostale informacije dobijo na sedežu Občine Vipava pri Jožetu Papežu, tel. 05/364-34-14. 11. Občina Vipava si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek oddaje nepremičnin v najem do sklenitve pravnega posla. Prav tako si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem športnih objektov in avtokampa pod Gradiško Turo«. 13. Rok za oddajo ponudb je do 12. 10. 2009 do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti