Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3269. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe, stran 10085.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s prvo, drugo in četrto alinejo 4. točke in 13. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07) se v prvem odstavku 2. člena črtajo 4., 16. in 24. točka.
Sedanje 5. do 15. točka postanejo 4. do 14. točka, sedanje 17. do 20. točka postanejo 15. do 18. točka. Sedanja 21. točka, ki postane 19. točka, in sedanja 22. točka, ki postane 20. točka se spremenita tako, da se glasita:
"19. listinjenje v prvem odstavku 192. člena,
20. položaj v listinjenju (v nadaljevanju pozicija v listinjenju) v prvem odstavku 192. člena,".
Sedanja 23. točka postane 21. točka.
V 9. točki tretjega odstavka se črta beseda "pravnih".
V 28. točki tretjega odstavka se črta beseda "pravne".
Na koncu 29. točke tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico in dodata novi 30. in 31. točka, ki se glasita:
"30. "investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz tretjega odstavka 11. člena ZTFI, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
31. "institucije" so kreditne institucije in investicijska podjetja.".
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku na koncu prvega stavka pred dvopičjem doda besedilo ", zmanjšane za oblikovane rezervacije".
V drugem odstavku se beseda "nastala" nadomesti z besedilom ", prodanih, predloženih ali posojenih".
V tretjem odstavku se besedilo "s 47. in 52. do 59. členom" nadomesti z besedilom "z določbami tretjega do petega poglavja".
3. člen
V 4. členu se v prvem stavku prvega odstavka za prvo vejico doda besedilo "ki ni odbitna postavka od njenega kapitala in".
V drugem stavku točke (b) drugega odstavka se besedilo "prištevajo izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami" nadomesti z besedilom "prištevajo deli izpostavljenosti, zavarovani z nepremičninami, pri katerih borznoposredniška družba uporabi utež tveganja 35% v skladu z drugim do četrtim odstavkom 23. člena tega sklepa, utež tveganja 50% v skladu s četrtim odstavkom 25. člena tega sklepa ali utež tveganja 100% v skladu s točko (a) prvega odstavka 23. in 25. člena tega sklepa".
Besedilo točke (d) drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(d) izpostavljenost mora biti ena od velikega števila izpostavljenosti s podobnimi lastnostmi, tako da so tveganja, povezana s takimi izpostavljenostmi, znatno zmanjšana. Šteje se, da je pogoj iz prejšnjega stavka izpolnjen, če vsota izpostavljenosti do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) tega odstavka, pred upoštevanjem učinkov kreditnega zavarovanja in odstotkov iz točk (a) do (d) prvega odstavka 3. člena tega sklepa ne preseže 0,2% vsote vseh izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) tega odstavka, pred upoštevanjem učinkov kreditnega zavarovanja in odstotkov iz točk (a) do (d) prvega odstavka 3. člena tega sklepa. Če je odstotek iz prejšnjega stavka presežen, mora borznoposredniška družba z izračuni dokazati, da je nesistematično tveganje, povezano z njenimi izpostavljenostmi, ki jih razvrsti v kategorijo izpostavljenosti iz naslova opravljanja storitev na drobno, odpravljeno.".
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Izpostavljenost se sme razvrstiti v kategorijo izpostavljenosti do podjetij ali v kategorijo izpostavljenosti do institucij ali podjetij s kratkoročno bonitetno oceno, če gre za izpostavljenost do pravne osebe ali fizične osebe, ki samostojno in trajno opravlja eno ali več pridobitnih dejavnosti.".
4. člen
V 5. členu se v prvem stavku prvega odstavka za prvo vejico doda besedilo "ki ni odbitna postavka od njenega kapitala in".
V sedmem odstavku se besedilo "ji glede na stopnjo kreditne kvalitete" nadomesti z besedilom "ni izpostavljenost iz osmega odstavka 34. člena tega sklepa in ki ji v skladu z določbami 6. do 43. člena tega sklepa".
5. člen
V 16. členu se v prvem odstavku na koncu točke (l) pika nadomesti z vejico in dodata novi točki (m) in (n), ki se glasita:
"(m) Mednarodna finančna pomoč za imunizacijo (International Finance Facility for Immunisation),
(n) Islamska razvojna banka (Islamic Development Bank).".
6. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi:
"(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se izpostavljenostim do institucij s preostalo efektivno zapadlostjo do vključno 3 mesecev, za katere je na razpolago dolgoročna bonitetna ocena imenovane ECAI, dodeli utež tveganja v skladu s Tabelo 8 tega odstavka.".
Besedilo točk (a) in (b) petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(a) se vsem neocenjenim dolgoročnim in kratkoročnim izpostavljenostim do institucije dodeli utež tveganja 150%, če bi se v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdala ista institucija, dodelila utež tveganja 150%;
(b) se vsem neocenjenim kratkoročnim izpostavljenostim do institucije dodeli utež tveganja, ki ni nižja od 100%, če bi se v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdala ista institucija, dodelila utež tveganja, ki ni nižja od 50%.".
7. člen
V 21. členu se v tretjem odstavku besedilo točk (a) in (b) spremeni tako, da se glasi:
"(a) se vsem neocenjenim dolgoročnim in kratkoročnim izpostavljenostim do podjetja dodeli utež tveganja 150%, če bi se v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdalo isto podjetje, dodelila utež tveganja 150%;
(b) se vsem neocenjenim kratkoročnim izpostavljenostim do podjetja dodeli utež tveganja, ki ni nižja od 100%, če bi se v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdalo isto podjetje, dodelila utež tveganja, ki ni nižja od 50%.".
8. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo "izpostavljenosti, zavarovani" zamenja z besedilom "delu izpostavljenosti, zavarovanemu".
Besedilo točke (d) prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "(d) vrednost zavarovanega dela izpostavljenosti ne sme preseči 60% vrednosti nepremičnine, določene po pravilih za vrednotenje iz 89. do 92. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih. Odstotek iz prejšnjega stavka je lahko višji, vendar samo če tolikšen odstotek dovoljuje nadzorni organ druge države članice, v kateri stanovanjska nepremičnina leži.".
9. člen
V 25. členu se v drugem odstavku za besedilom "poslovnimi nepremičninami" doda besedilo ", ležečimi na ozemlju držav članic".
V tretjem odstavku se za besedilom "poslovnih nepremičnin" doda besedilo ", ležečih na ozemlju držav članic".
V četrtem odstavku se besedilo "tržne vrednosti niti 60% hipotekarne kreditne vrednosti poslovne nepremičnine, če se slednja ugotavlja. Preostalemu delu zavarovane izpostavljenosti se dodeli utež tveganja 100%." nadomesti z besedilom "tržne vrednosti poslovne nepremičnine. Če poslovna nepremičnina leži v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici, ki je s predpisi določila kriterije za ocenjevanje hipotekarne kreditne vrednosti, se utež tveganja 50% uporabi le za del zavarovane izpostavljenosti, ki ne preseže 50% tržne vrednosti niti 60% hipotekarne kreditne vrednosti poslovne nepremičnine. Preostalemu delu zavarovane izpostavljenosti se dodeli utež tveganja v skladu s prvim odstavkom tega člena.".
10. člen
V 28. členu se na koncu pred piko doda besedilo: ", če ta del izpolnjuje vse pogoje iz 24. člena tega sklepa ali če ta del izpolnjuje vse pogoje iz 26. člena tega sklepa in če se temu delu lahko v skladu s četrtim odstavkom 25. člena tega sklepa dodeli utež tveganja 50%".
11. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko regulatorno zelo tveganim izpostavljenostim dodeli utež tveganja:
(a) v skladu s 27. in 28. členom tega sklepa, če izpostavljenost ustreza opredelitvi zapadle postavke iz 7. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa;
(b) v skladu s 23. do 26. členom tega sklepa, če izpostavljenost ustreza opredelitvi nezapadle izpostavljenosti iz 8. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa.".
12. člen
V 34. členu se črta četrti odstavek.
Sedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Naložbam v lastniške finančne instrumente oziroma v druge oblike kapitala, razen če so odbitne postavke od kapitala, se dodeli utež tveganja:
(a) 100%, če bi se izdajatelju lastniškega finančnega instrumenta oziroma druge oblike kapitala v skladu z drugimi določbami tega poglavja in določbami tretjega poglavja tega sklepa dodelila utež tveganja 0%, 20%, 50%, 75% ali 100%;
(b) 150%, če bi se izdajatelju lastniškega finančnega instrumenta oziroma druge oblike kapitala v skladu z drugimi določbami tega poglavja in določbami tretjega poglavja tega sklepa dodelila utež tveganja 150%.
Ne glede na prejšnji stavek se deležu neplačanega kapitala, vpisanega v Evropski investicijski sklad, in naložbam v lastniške finančne instrumente oziroma druge oblike kapitala, ki jih izdajo institucije in ki niso odbitna postavka od kapitala, dodeli utež tveganja v skladu z drugim odstavkom 16. člena in 19. členom tega sklepa.".
V sedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda "assest" nadomesti z besedo "asset". Za besedilom "(outright forward purchases)" se doda besedilo "iz točke (f) oziroma (i) četrtega odstavka Priloge II tega sklepa".
Sedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
13. člen
Naslov 40. člena se spremeni tako, da se glasi: "(bonitetne ocene oziroma MEIP ene ali več imenovanih ECAI oziroma ECA za isto izpostavljenost)".
V prvem odstavku se besedilo "finančni instrument ali dolžnika ocenila" nadomesti z besedilom "za določeno izpostavljenost na razpolago bonitetna ocena oziroma MEIP". Besedilo "le ena imenovana" se nadomesti z besedilom "le ene imenovane".
V drugem odstavku se besedilo "finančni instrument ali dolžnika ocenili" nadomesti z besedilom "za določeno izpostavljenost na razpolago bonitetni oceni oziroma MEIP". Besedilo "dve imenovani" se nadomesti z besedilom "dveh imenovanih".
V tretjem odstavku se besedilo "je finančni instrument ali dolžnika ocenilo" nadomesti z besedilom "so za določeno izpostavljenost na razpolago bonitetne ocene oziroma MEIP treh ali".
14. člen
Naslov 41. člena se spremeni tako, da se glasi: "(uporaba dolgoročnih bonitetnih ocen dolžnika in finančnih instrumentov imenovane ECAI)".
V prvem odstavku se za besedo "ocenjen" doda besedilo "z dolgoročno bonitetno oceno imenovane ECAI".
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Če finančni instrument, na katerega se nanaša izpostavljenost do dolžnika, ni ocenjen z dolgoročno bonitetno oceno imenovane ECAI in če je imenovana ECAI izdelala najmanj eno dolgoročno bonitetno oceno za dolžnika ali njegove druge finančne instrumente, mora borznoposredniška družba za določanje uteži tveganja izpostavljenosti uporabiti višjo izmed naslednjih dveh uteži:
(a) najvišja utež tveganja med utežmi tveganja, ki ustrezajo dolgoročnim bonitetnim ocenam dolžnika oziroma njegovih drugih finančnih instrumentov, ki jih je izdelala imenovana ECAI;
(b) utež tveganja, ki bi se v skladu z določbami 6. do 21. in 32. člena tega sklepa dodelila zadevni izpostavljenosti, če na razpolago ne bi bilo nobene dolgoročne bonitetne ocene imenovane ECAI.".
V prvem stavku tretjega odstavka se črta beseda "neocenjeni". Za besedilom "finančni instrument" se doda besedilo ", ki ga imenovana ECAI ni ocenila". Pred besedo "bonitetni" se doda beseda "dolgoročni".
15. člen
Naslov 42. člena se spremeni tako, da se glasi: "(uporaba kratkoročnih bonitetnih ocen finančnih instrumentov imenovane ECAI)".
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Borznoposredniška družba uporabi kratkoročno bonitetno oceno finančnega instrumenta, ki jo je izdelala imenovana ECAI, le za določanje uteži tveganja izpostavljenosti iz naslova ocenjenega finančnega instrumenta.".
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če bi se finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdala institucija ali podjetje, v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa dodelila utež tveganja 150%, mora borznoposredniška družba ne glede na določbo drugega odstavka tega člena in ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka 41. člena tega sklepa vsem neocenjenim dolgoročnim in neocenjenim kratkoročnim izpostavljenostim do istega dolžnika dodeliti v skladu s to kratkoročno bonitetno oceno utež tveganja 150%.".
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Če bi se finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdala institucija ali podjetje, v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa dodelila utež tveganja, ki ni nižja od 50%, mora borznoposrediška družba ne glede na določbo drugega odstavka tega člena vsem neocenjenim kratkoročnim izpostavljenostim do iste institucije ali podjetja dodeliti v skladu s to kratkoročno bonitetno oceno utež tveganja:
(a) 100%, če bi se jim ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka 41. člena tega sklepa dodelila utež tveganja, ki je nižja od 150%;
(b) 150%, če bi se jim ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka 41. člena tega sklepa dodelila utež tveganja 150%.".
16. člen
Naslov 43. člena se spremeni tako, da se glasi: "(uporaba bonitetne ocene finančnega instrumenta, denominiranega v domači valuti dolžnika, in bonitetne ocene finančnega instrumenta, denominiranega v tuji valuti)".
Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Za namen tretjega odstavka 41. člena ali drugega odstavka 42. člena tega sklepa lahko borznoposredniška družba uporabi:
(a) bonitetno oceno finančnega instrumenta, denominiranega v domači valuti dolžnika, le za določanje uteži tveganja izpostavljenosti do istega dolžnika, denominirane v domači valuti dolžnika;
(b) bonitetno oceno finančnega instrumenta, denominiranega v določeni tuji valuti, le za določanje uteži tveganja izpostavljenosti do istega dolžnika, ki je denominirana v isti tuji valuti.".
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borznoposredniška družba za namen tretjega odstavka 41. člena ali drugega odstavka 42. člena tega sklepa uporabi bonitetno oceno finančnega instrumenta, denominiranega v domači valuti dolžnika, če je izpostavljenost borznoposredniške družbe do istega dolžnika, ki ni denominirana v domači valuti dolžnika, nastala na podlagi soudeležbe multilateralne razvojne banke, navedene v prvem odstavku 16. člena tega sklepa.".
17. člen
V Prilogi II se v besedilu točke (a) drugega odstavka črta besedilo "za katere obstaja možnost samoporavnave oziroma". Na koncu se za vejico doda besedilo "oziroma iz naslova poslov, pri katerih tudi obstoji možnost samoporavnave,".
V točki (a) tretjega odstavka se črta besedilo "za katere ne obstaja možnost samoporavnave oziroma".
V točki (i) četrtega odstavka se na koncu za vejico doda besedilo " pri katerih lahko pride do ponovnega nakupa sredstev le na podlagi zahteve tiste pogodbene stranke, ki je bila pri prodaji prejemnik sredstev, ".
18. člen
Priloga V se spremeni tako, da se glasi:
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2009.
Št. 00700-9/2009-3
Ljubljana, dne 18. septembra 2009
EVA 2009-1611-0171
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti