Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3274. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009, stran 10149.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in popr. 112/06), Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 32/09) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Odloku o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 32/09) se spremeni 2. člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |                    |     v EUR|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |      2009|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.872.550,11|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.931.640,02|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.739.605|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček     |   2.420.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    195.218|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    124.387|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   192.035,02|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od  |     42.517|
|   |premoženja               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     2.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     8.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      400|
|   |storitev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   139.118,02|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    193.291|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     73.385|
|   |sredstev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    119.906|
|   |neopr. dolgoročnih sredstev       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     52.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     52.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.695.619,09|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   953.467,34|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.742.151,75|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |        |
|   |Evropske unije             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   5.598.213|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    814.494|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    201.035|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     31.403|
|   |varnost                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    531.053|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     39.405|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     11.598|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   1.304.637|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     70.501|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    663.741|
|   |gospodinjstvom             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    202.766|
|   |in ustanovam              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    367.629|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   3.358.231|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   3.358.231|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    120.851|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in  |     25.000|
|   |fiz. os., ki niso pror. uporabniki   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |     95.851|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   274.337,11|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     7.950|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     7.950|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     7.950|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |naložb                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     7.950|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH          |        |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |     1.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |     1.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     1.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VIII.|ODPLAČIILA DOLGA (550)         |    413.665|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    413.665|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    413.665|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  (130.377,89)|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   (412.665)|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |  (274.337,11)|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   130.377,89|
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |  (130.377,89)|
+-----+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se druga alinea 4. člena tako, da se na novo glasi:
»– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda se uporabijo za 1. fazo gradnje kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh, za zagon čistilne naprave Črmošnjice in za financiranje projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine,«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2007-88
Semič, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti