Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3260. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev, stran 10013.

Na podlagi 463. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) in soglasja Banke Slovenije z dne 1. 9. 2009 Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o zajamčenih terjatvah vlagateljev
I. VSEBINA SKLEPA
1. člen
(Vsebina sklepa in opredelitev pojmov)
(1) Ta sklep določa:
– način izračuna višine likvidnih naložb iz 465. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09, v nadaljevanju ZTFI) in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb,
– podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev in uresničitev jamstva,
– način obravnavanja skrbniških računov in drugih podobnih terjatev vlagateljev, katerih imetnik je ena oseba za račun ene ali več drugih oseb, in terjatev vlagateljev, katerih imetnika sta dve ali več oseb,
– način vključitve podružnice investicijskega podjetja države članice ali tretje države, podružnice banke države članice ali tretje države ter podružnice posebne finančne institucije države članice v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji,
– vsebino poročil, način poročanja agenciji o podatkih, potrebnih za izračun zajamčenih terjatev iz drugega odstavka 464. člena tega zakona in o stanju likvidnih naložb iz 465. člena tega zakona.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZTFI.
2. člen
(Uporaba sklepa)
(1) Ta sklep se uporablja za zajamčene terjatve vlagateljev iz 461. člena ZTFI do:
– borznoposredniških družb in bank, vključno z njihovimi podružnicami v državah članicah ali tretjih državah, razen v primeru, ko je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva tretje države v skladu s predpisi tretje države,
– podružnic investicijskih podjetij, bank in posebnih finančnih institucij držav članic v Republiki Sloveniji, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 14. členom tega sklepa,
– podružnic investicijskih podjetij in bank tretjih držav v Republiki Sloveniji, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 15. členom tega sklepa (v nadaljevanju: člani sistema jamstva).
(2) Ta sklep se ne uporablja za terjatve vlagateljev do borznoposredniške družbe, ki so v postopku zaradi insolventnosti borznoposredniške družbe predmet izločitvene pravice strank borznoposredniške družbe v skladu z določbami ZTFI in Zakona o finančnem poslovanju podjetij, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09, v nadaljevanju: ZFPPIPP), ki določajo:
– da se za pravno razmerje med borznoposredniško družbo in njenimi strankami glede pogodbe o opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava o mandatni pogodbi, če ni v ZTFI izrecno določeno drugače (prvi odstavek 206. člena ZTFI),
– da se pravica stranke, za račun katere borznoposredniška družba bodisi v svojem imenu in za račun stranke, bodisi v imenu in za račun stranke, na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev uresničuje lastninsko pravico oziroma pravico zakonitega imetnika finančnih instrumentov oziroma denarnega dobroimetja, od borznoposredniške družbe zahtevati izročitev teh finančnih instrumentov oziroma denarnega dobroimetja, v postopku zaradi insolventnosti borznoposredniške družbe šteje kot izločitvena pravica (3. točka prvega odstavka 22. člena ZFPPIPP),
– da je borznoposredniška družba dolžna izročiti stranki finančne instrumente in denarno dobroimetje, ki ga je borznoposredniška družba pridobila bodisi v svojem imenu in za račun stranke, bodisi v imenu in za račun stranke, na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev za stranko (244., 245. člen ter 250., 263. in 269. člen ZTFI),
– da se finančni instrumenti, ki jih vodi borznoposredniška družba za račun stranke v poddepoju (250. člen ZTFI), vrednostni papirji, ki so izdani kot pisne listine in jih borznoposredniška družba hrani za stranke (263. člen ZTFI) ter denarno dobroimetje, ki ga borznoposredniška družba prejme iz poslov, ki jih je sklenila za račun strank (269. člen ZTFI), štejejo za premoženje strank, pri čemer upniki borznoposredniške družbe za izterjavo svojih terjatev do borznoposredniške družbe niti v njenem stečaju ne morejo posegati po teh finančnih instrumentih oziroma denarnem dobroimetju, vsaka stranka, za račun katere se finančni instrumenti oziroma denarno dobroimetje vodi po pravilih poddepoja (247. do 252. člen ZTFI), pa lahko zahteva, da se ti finančni instrumenti oziroma denarno dobroimetje iz stečajne mase borznoposredniške družbe izloči in se ji izroči na način iz drugega odstavka 250. člena ZTFI (251. člen ZTFI).
II. ZAJAMČENE TERJATVE
3. člen
(Obravnavanje terjatev)
(1) Terjatve na izročitev finančnih instrumentov se preračunajo v denarno terjatev po tržni vrednosti finančnih instrumentov ob začetku stečajnega postopka. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se določi na podlagi uradnega tečaja finančnih instrumentov, ki ga objavi upravljavec organiziranega trga, na katerem se trguje s finančnimi instrumenti, na dan začetka stečaja nad članom sistema jamstva. Vrednost finančnih instrumentov s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu se določi z upoštevanjem cene izven organiziranega trga na dan začetka stečaja, če pa te ni mogoče ugotoviti, pa na podlagi cene, ki je bila dejansko plačana oziroma pogodbeno dogovorjena za finančne instrumente, ki so predmet terjatve.
(2) Terjatve samostojnih podjetnikov posameznikov in terjatve teh istih oseb kot fizičnih oseb se obravnavajo kot terjatve enega vlagatelja. Enako velja za druge fizične osebe, ki opravljajo poklic kot obliko izvajanja dejavnosti.
4. člen
(Obravnava terjatev vlagateljev na skupnem računu ali skrbniškem računu)
(1) Skupna terjatev dveh ali več oseb (skupni račun) se upošteva pri izračunu zneska zajamčene terjatve posameznega vlagatelja glede na njegov delež na skupni terjatvi. Če delež posameznega vlagatelja na skupni terjatvi ni določen, se šteje, da je terjatev na takem računu razdeljena med vlagatelji po enakih delih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se za namen izračuna zajamčene terjatve skupne terjatve vlagateljev, članov oseb civilnega prava brez lastnosti pravne osebe, obravnavajo kot terjatve enega vlagatelja.
(3) Terjatve vlagateljev, katerih imetnik je ena oseba za račun ene ali več drugih oseb (skrbniški račun), se upoštevajo pri izračunu zneska zajamčene terjatve posameznega vlagatelja glede na njegov delež na terjatvi, če gre za osebe, ki so bile ali bi lahko bile identificirane pred dnevom uvedbe stečajnega postopka.
III. INFORMIRANJE VLAGATELJEV
5. člen
(način in vsebina informiranja vlagateljev)
(1) Borznoposredniške družbe, banke, investicijska podjetja, banke oziroma posebne finančne institucije držav članic, ki opravljajo investicijske storitve neposredno ali preko podružnice v Republiki Sloveniji, ter investicijska podjetja oziroma banke tretjih držav, ki opravljajo investicijske storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: ponudniki investicijskih storitev), morajo v vseh prostorih, v katerih poslujejo s strankami, na vidnem mestu in na razumljiv način objaviti informacijo o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev (v nadaljevanju: objava).
(2) V objavi morajo biti naslednje informacije:
– navedba sistema v katerega je vključen ponudnik investicijskih storitev;
– raven in obseg jamstva za terjatve vlagateljev in navedbo izvzetih terjatev;
– napotilo, kje pri ponudniku investicijskih storitev lahko dejanski in potencialni vlagatelji dobijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev.
6. člen
(Obvestilo vlagateljem ob združitvah)
(1) V primeru združitve dveh ali več ponudnikov investicijskih storitev, so ponudniki investicijskih storitev, ki se združujejo, dolžni svoje vlagatelje obvestiti o združitvi v petih delovnih dneh po objavi vpisa združitve v register.
(2) V obvestilu morajo ponudniki investicijskih storitev, ki se združujejo, vlagatelje opozoriti zlasti glede:
– možnosti, da bo lahko zaradi združitve skupna terjatev vlagatelja presegla znesek zajamčene terjatve ter v tem primeru o pravici predčasne razveze pogodbe o opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev brez dodatnih stroškov,
– rokov za uveljavitev teh pravic.
(3) Ponudniki investicijskih storitev, ki se združujejo, morajo obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena objaviti na enega izmed načinov, določenih za objavo prospekta za vrednostne papirje na organiziranem trgu.
(4) Če borznoposredniške družbe oziroma banke, ki se združujejo, opravljajo investicijske storitve v državi članici ali tretji državi, morajo obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena objaviti tudi v tej državi.
IV. POSEBNOSTI SODELOVANJA IN VKLJUČENOSTI V SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV
7. člen
(Posebnosti sodelovanja in vključenosti v sistem jamstva za terjatve vlagateljev)
(1) Član sistema jamstva po ZTFI, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev, jamči za izplačilo zajamčenih terjatev po tem sklepu v skladu z 464. členom ZTFI, če je bil stečajni postopek nad drugim članom sistema jamstva iz prvega odstavka tega člena začet pred dnem, ko je članu sistema jamstva dovoljenje za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev prenehalo.
(2) V primeru, da je bilo članu sistema jamstva dovoljenje za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev odvzeto, se jamstvo po tem sklepu zagotavlja za tiste terjatve vlagateljev do člana, ki izvirajo iz poslov sklenjenih do dneva prenehanja dovoljenja.
V. LIKVIDNE NALOŽBE ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH TERJATEV VLAGATELJEV
8. člen
(Način izračuna višine likvidnih naložb)
(1) Član sistema jamstva mora v skladu s 465. členom ZTFI v finančne instrumente iz 9. člena tega sklepa naložiti sredstva v višini 50 eurov na posamezno stranko, vendar skupaj ne manj kot 50.000 eurov in ne več kot 300.000 eurov. Stranka je za namen določitve obsega naložb iz prvega stavka tega člena vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero član sistema jamstva opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve, in sicer ne glede na vrsto ali število investicijskih ali pomožnih investicijskih storitev in ne glede na njene osebne lastnosti, dejstva in okoliščine iz četrtega odstavka 461. člena ZTFI.
(2) Član sistema jamstva mora v skladu s 464. členom ZTFI dvakrat letno izračunati višino naložb iz prvega odstavka tega člena, in sicer po stanju števila strank na dan 30. 6. in 31. 12. posameznega leta. Član sistema jamstva je najkasneje v roku 30 dni po presečnem dnevu dolžna uskladiti znesek likvidnih naložb.
(3) Član sistema jamstva mora ves čas zagotavljati naložbe v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Član sistema jamstva vrednoti naložbe v skladu s 5. členom Sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borznoposredniška družba (Uradni list RS, št. 106/07).
9. člen
(Lastnosti finančnih instrumentov)
(1) Finančni instrumenti, ki so predmet naložb iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa so:
– dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije ali druge države članice,
– dolžniški vrednostni papirji Banke Slovenije ali druge nacionalne centralne banke Evropske unije.
(2) Član sistema jamstva med vrednostne papirje iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je izdal sam, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero je član sistema jamstva v razmerju tesnih povezav, kot jih določa sklep Banke Slovenije, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike.
(3) Član sistema jamstva naložb v finančne instrumente, ki jih ima zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev, ne sme hkrati upoštevati med ustreznimi finančnimi sredstvi pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti, ali jih zastaviti za drug namen.
10. člen
(Poročanje o likvidnih naložbah in zajamčenih terjatvah)
(1) Član sistema jamstva je dolžan Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) do 25. februarja tekočega leta po stanju na dan 31. decembra predhodnega leta oziroma do 25. avgusta tekočega leta po stanju na dan 30. junija tekočega leta poročati o številu strank in višini likvidnih naložb iz prvega in drugega odstavka 8. člena tega sklepa.
(2) Član sistema jamstva poroča Agenciji z uporabo sistema za elektronsko poročanje, dostopnega preko spletne strani Agencije. Vsebina poročila iz prvega odstavka tega člena je določena v Prilogi 1 tega sklepa.
VI. AKTIVIRANJE SISTEMA JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV
11. člen
(Določitev obveznosti članov sistema jamstva za izplačilo zajamčenih terjatev)
(1) Član sistema jamstva in banka prevzemnica morata v 15 dneh po dnevu, ko Banka Slovenije imenuje banko prevzemnico ugotoviti stanje vseh zajamčenih terjatev na dan izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka nad članom sistema jamstva in zapisnik, ki mu mora biti priložen tudi zapisnik v elektronski obliki, posredovati Banki Slovenije. Banka Slovenije po prejemu zapisnika iz prvega odstavka 326. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09, v nadaljevanju: ZBan-1) v zvezi z 160. členom ZTFI, navedeni zapisnik nemudoma posreduje Agenciji.
(2) Agencija na podlagi zapisnika preveri in potrdi zneske za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev in skupni znesek zajamčenih terjatev vlagateljev ter o navedenem v roku 8 dni obvesti Banko Slovenije. V enakem roku Agencija izračuna znesek, ki ga morajo vplačati člani sistema jamstva pri aktiviranju jamstva v skladu z drugim odstavkom 464. člena ZTFI in o tem obvesti Banko Slovenije.
(3) Banka Slovenije potrdi zapisnik na podlagi drugega odstavka 326. člena ZBan-1 v zvezi s 160. členom ZTFI, in po prejemu izračuna deležev članov sistema jamstva iz drugega odstavka tega člena z odločbo naloži članom sistema jamstva obveznost vplačila ustreznega dela sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev, v kateri določi tudi rok za vplačilo, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od dneva začetka stečajnega postopka nad članom sistema jamstva.
(4) Deleže članov sistema jamstva za zagotovitev kritja za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev izračuna Agencija v skladu z drugim odstavkom 464. člena ZTFI na podlagi poročil o številu strank posameznega člana sistema jamstva na dan izdaje sklepa o začetku stečaja nad članom sistema jamstva, ki jih morajo člani sistema jamstva predložiti Agenciji v 5 dneh od dneva začetka stečajnega postopka.
12. člen
(Obvestilo vlagateljem o začetku stečajnega postopka)
(1) Banka Slovenije po prejemu obvestila iz drugega odstavka 11. člena tega sklepa objavi obvestilo vlagateljem, v katerem navede vse potrebne informacije za uveljavljanje pravice do izplačila zajamčenih terjatev.
(2) V obvestilu vlagateljem se navede tudi:
– način vložitve zahteve za izplačilo zajamčene terjatve in dokazila, ki jih mora priložiti vlagatelj in
– rok za vložitev zahteve vlagatelja za izplačilo zajamčene terjatve, ki pa ne sme biti krajši od pet mesecev od dneva začetka stečajnega postopka.
(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena se objavi na spletnih straneh Banke Slovenije in Agencije ter v najmanj dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na območju celotne Republike Slovenije.
13. člen
(Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljem)
(1) Banka Slovenije zagotovi banki prevzemnici likvidna sredstva za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev z aktiviranjem jamstva po 467. členu ZTFI najpozneje do dneva začetka izplačevanja, ki je objavljen v obvestilu vlagateljem iz prejšnjega člena, vendar ne pozneje kot v roku treh mesecev, šteto od dneva začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo.
(2) Banka prevzemnica izplača vlagatelju zajamčeno terjatev na podlagi vlagateljeve zahteve takoj ko je mogoče, najkasneje pa v treh mesecih od ugotovljene upravičenosti vlagatelja in zneska terjatve.
(3) Vlagatelj ne more razpolagati z zneskom iz naslova zajamčenih terjatev, dokler ne poda pisne izjave, s katero izjavi, da glede njegovih osebnih lastnosti na dan začetka stečaja nad članom sistema jamstva niso obstajala dejstva in okoliščine iz četrtega odstavka 461. člena ZTFI. Hkrati mora vlagatelj tudi izjaviti, da s prejemom izplačila zajamčene terjatve, odstopa svojo terjatev do stečajnega dolžnika Banki Slovenije v višini prejetega izplačila zajamčene terjatve.
VII. PODRUŽNICA INVESTICIJSKEGA PODJETJA, BANKE OZIROMA POSEBNE FINANČNE INSTITUCIJE DRŽAVE ČLANICE TER PODRUŽNICA INVESTICIJSKEGA PODJETJA OZIROMA BANKE TRETJE DRŽAVE
14. člen
(Jamstvo terjatev pri podružnici investicijskega podjetja, banke oziroma posebne finančne institucije države članice)
(1) Terjatve do investicijskega podjetja, banke oziroma posebne finančne institucije države članice, ki opravlja investicijske storitve ali pomožne investicijske storitve neposredno ali preko podružnice v Republiki Sloveniji, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev v državi sedeža.
(2) Podružnica investicijskega podjetja, banke oziroma posebne finančne institucije države članice v Republiki Sloveniji, ki se želi vključiti v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki presega raven oziroma višino jamstva v državi sedeža, o tem obvesti Agencijo in ji predloži natančno navedbo vrste terjatev in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.
(3) Če se podružnica iz drugega odstavka tega člena vključi v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji za dopolnitev svojega jamstva, Agencija ob predhodnem soglasju Banke Slovenije s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev v državi članici sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo primerna pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev.
(4) Podružnica iz tretjega odstavka tega člena mora Agenciji predložiti poročila s podatki o zajamčenih terjatvah in vlagateljih, ki so predmet dopolnitve jamstva. Agencija vsaki podružnici, odvisno od vsebine njene vključitve v sistem zajamčenih terjatev, natančneje opredeli vsebino podatkov, ki jih je dolžna poročati, in o tem obvesti tudi Banko Slovenije.
15. člen
(Jamstvo terjatev pri podružnici investicijskega podjetja oziroma banke tretje države)
(1) Investicijsko podjetje oziroma banka tretje države, ki namerava opravljati investicijske storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji, mora v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZTFI zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis sistema jamstva za terjatve vlagateljev, ki se uporablja v državi sedeža. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma članov sistema jamstva in opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
(2) Agencija lahko, ob predhodnem soglasju Banke Slovenije, s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev, v katerega je vključeno investicijsko podjetje oziroma banka v tretji državi, sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev vlagateljev. Podružnica investicijskega podjetja oziroma banke tretje države v Republiki Sloveniji je dolžna Agencijo nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v sistemu zajamčenih terjatev vlagateljev, v katerega je vključena.
(3) Agencija o obsegu in načinu vključitve podružnice investicijskega podjetja oziroma banke tretje države v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji obvesti Banko Slovenije.
VIII. PODRUŽNICA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE OZIROMA BANKE IZVEN OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE
16. člen
(Jamstvo za terjatve vlagateljev podružnice borznoposredniške družbe oziroma banke izven območja Republike Slovenije)
(1) Za terjatve vlagateljev do podružnice borznoposredniške družbe oziroma banke v drugi državi članici jamčijo člani sistema jamstva v skladu s 464. členom ZTFI.
(2) Za terjatve vlagateljev do podružnice borznoposredniške družbe oziroma banke v tretji državi jamčijo člani sistema jamstva v skladu s 464. členom ZTFI, razen če je s predpisi tretje države drugače določeno.
17. člen
(Vključitev podružnice v sistem jamstva za terjatev vlagateljev v državi članici)
(1) V primerih, ko se podružnica borznoposredniške družbe oziroma banke v drugi državi članici vključi v sistem jamstva za terjatve vlagateljev države članice za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki presega raven oziroma višino jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji, borznoposredniška družba oziroma banka o tem obvesti Agencijo in ji predloži natančno navedbo vrste terjatev in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.
(2) Agencija s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev v državi članici, ob predhodnem soglasju Banke Slovenije, sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo primerna pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(Prenehanje uporabe drugih sklepov in uskladitev s tem sklepom)
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 56/01).
(2) Člani sistema jamstva so dolžni prvič uskladiti višino likvidnih naložb na način iz 8. člena tega sklepa do 31. 12. 2009.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so do uskladitve višine likvidnih naložb iz prejšnjega odstavka člani sistema jamstva dolžni zagotavljati likvidna sredstva v višini in na način določen s Sklepom o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 56/01).
(4) Člani sistema jamstva morajo informacijo iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa objaviti v roku 15 dni od uveljavitve tega sklepa.
20. člen
(Veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2009-18
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0162
Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
                            Priloga 1

+--------------------------------------------------+-----------+
|Firma in sedež družbe               |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Število strank na dan 30. 6. oziroma 31. 12.   |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Znesek likvidnih sredstvih v EUR (po uskladitvi – |      |
|drugi odstavek 9. člena Sklepa)          |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Datum izdelave poročila              |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Ime in priimek odgovorne osebe in podpis     |      |
+--------------------------------------------------+-----------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti