Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, stran 10156.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41., 46. in 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 21. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 17/97, 81/97, 41/99, 61/07 in 119/08) se v drugem odstavku 8. člena besedilo »Agencijo RS za plačilni promet« in »Agenciji RS za plačilni promet« nadomesti z besedilom »Upravo RS za javna plačila« in »Upravi RS za javna plačila«.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 15. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavniki delavcev zavoda se volijo po naslednjih volilnih enotah:
– en član izmed pedagoškega kadra za prvo in drugo triletje iz matične enote v Cerknem,
– en član izmed pedagoškega kadra za tretje triletje iz matične enote v Cerknem,
– en član izmed pedagoškega kadra iz podružničnih šol,
– en član izmed pedagoškega kadra iz vrtca,
– en član izmed zaposlenih v strokovno tehničnih službah.«.
Črta se sedmi odstavek.
Na začetku osmega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Svet se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih 9 predstavnikov.«.
3. člen
V 18. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pravico predlagati kandidate za člane zavoda po posameznih volilnih enotah, ima najmanj 10% delavcev z aktivno volilno pravico iz posamezne volilne enote.«.
Črta se drugi odstavek.
V drugem stavku tretjega odstavka se črta besedilo »oziroma podpisi predlagateljev«.
Na koncu četrtega odstavka se pred besedilom »enotah zavoda« doda besedilo »posameznih volilnih«.
4. člen
Spremenijo se drugi, tretji in četrti stavek četrtega odstavka 19. člen odloka, tako da se glasijo:
»Vsak delavec ima v svoji volilni enoti en glas. Na glasovnici za posamezno volilno enoto, se po abecednem redu priimkov navedejo imena kandidatov z navedbo, da se glasuje za enega kandidata. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se želi glasovati.«.
Črta se zadnji odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta prvi stavek.
Drugi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»V posamezni volilni enoti je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov.«.
V prvem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
»Če sta v posamezni volilni enoti dva kandidata dobila enako največje število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.«.
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»Postopek za odpoklic predstavnika delavcev iz posamezne volilne enote v svetu zavoda, se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico iz te volilne enote.«.
Spremeni se šesti odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnik delavcev v svetu zavoda iz posamezne volilne enote je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda iz te volilne enote, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2009-9
Cerkno, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti