Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 264/09 Ob-6364/09 , Stran 2430
za prodajo nepremičnine 1. Predmet prodaje je nepremičnina v kraju Klenovici, Hrvaška: Solastniški delež do 1/2 na nepremičnini – počitniškem objektu in pripadajočem zemljišču s skupno površino 387 m2, v kraju Klenovica, Hrvaška, s parc. št. 3499/209, k.o. Ledenice. Predmet prodaje je pritličje objekta, ki v naravi predstavlja apartma s površino 47,04 m2. Izhodišča cena je: 51.000,00 EUR. Prodajna pogodba za prodajo navedene nepremičnine je vnaprej določena in je sestavni del oglasa za javno zbiranje ponudb. Vpogled v prodajno pogodbo je mogoč v času trajanja razpisa pri predstavniku prodajalca nepremičnine. Rok plačila obveznosti po prodajni pogodbi je 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca, št. 02924-0253764022, odprt pri Novi Ljubljanski Banki d.d. Plačilo kupnine v roku, navedenem v predhodnem odstavku, je bistvena sestavina pravnega posla. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena, se javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno. Kupec se je dolžan sam seznaniti z možnostmi prenosa lastninske pravice na nepremičnini, ki je na Hrvaškem. 2. Ponudba mora vsebovati ponujeno ceno v EUR, ki se bo upoštevala kot edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% ponujene vrednosti. Varščina se vplača na transakcijski račun prodajalca, št. 02924-0253764022, odprt pri Novi Ljubljanski Banki d.d., s pripisom »Varščina za Klenovico«. Izbranemu ponudniku se bo varščina brezobrestno vštela v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v osmih dneh po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 3. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe. 4. Davek na promet nepremičnin in vse druge stroške in dajatve v zvezi s pogodbo o prodaji in v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. 5. Nepremičnina se prodaja po načinu »videno – kupljeno«. 6. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe. Tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičnini pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba. 7. Pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, fizične osebe pa dokazilo o državljanstvu. 8. Za pravočasne se bodo upoštevale ponudbe, ki prispejo v vložišče na sedež družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana najkasneje do 12. 10. 2009, do 12. ure, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Javni razpis Klenovica – Ne odpiraj«. Odpiranje ponudb bo dne 12. 10. 2009, ob 13. uri, na naslovu prodajalca. 9. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija, ki bo najprej preverila, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Komisija bo ocenjevala ponudbe na podlagi presoje kriterija najvišje ponujene cene. Kriterij za izbor je najvišja ponujena cena. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni po končanem postopku izbora, vendar najkasneje v 30 dneh od odpiranja prispelih ponudb. 10. Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom. Kolikor pa prodajalec sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, se le-ta sklene v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. 11. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo v ponedeljek, torek in sredo, med 8. in 10. uro, v času trajanja razpisa, na naslovu prodajalca ali tel. 01/58-89-205, Jože Staniša.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti