Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3267. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb, stran 10061.

Na podlagi prvega odstavka 196. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s 1. do 3. točko prvega odstavka in 2. točko drugega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa kontni okvir za namen vodenja poslovnih knjig borznoposredniških družb (v nadaljevanju BPD), vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov BPD, podrobnejšo vsebino računovodskega in poslovnega poročila BPD, način vrednotenja knjigovodskih postavk in način objave revidiranega letnega poročila na javnih spletnih straneh BPD.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice BPD tretjih držav.
(3) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za izdelavo polletnega poročila.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
– ''posredniško poslovanje'' je poslovanje BPD, ko opravlja za tuj račun storitve iz naslova posredovanja naročil, izvrševanja naročil za račun strank in gospodarjenja s finančnimi instrumenti,
– ''poravnalno poslovanje'' je poslovanje BPD v razmerju do centralno klirinškodepotne družbe (v nadaljevanju KDD) za poravnavo neto stanja nakupov in prodaj finančnih instrumentov za tuj račun in za svoj račun preko borze na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.
(2) Ostali pojmi v tem sklepu imajo pomen, kot ga imajo v Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09; v nadaljevanju ZTFI).
2. PODLAGE ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG BPD IN NAČIN VREDNOTENJA KNJIGOVODSKIH POSTAVK
3. člen
(splošno)
(1) BPD organizira poslovanje in tekoče vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo ter druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali posluje v skladu s pravili o obvladanju tveganj in s pravili varnega ter skrbnega poslovanja oziroma z ZTFI in predpisi, izdanimi na podlagi le-tega.
(2) BPD vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodsko poročilo in poslovno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3; v nadaljevanju ZGD-1) ter drugimi predpisi, če ni v ZTFI ali v tem sklepu določeno drugače.
(3) Zneski v računovodskih izkazih se vpisujejo v eurih.
3. KONTNI OKVIR IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA BPD, KI NA PODLAGI ZGD-1 SESTAVLJA RAČUNOVODSKA POROČILA V SKLADU S SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI
4. člen
(kontni okvir)
(1) BPD razvršča podatke iz poslovanja za svoj račun v računovodske evidence po kontnem načrtu, ki ga izdela sama upoštevajoč kontni okvir za gospodarske družbe, ki ga na podlagi Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; v nadaljevanju ZRev-2) ter slovenskih računovodskih standardov določi Slovenski institut za revizijo. Pri razvrščanju podatkov za posredniško in poravnalno poslovanje upošteva sintetične konte za BPD, navedene v Prilogi 1 tega sklepa.
(2) BPD izdela svoj analitični kontni načrt na podlagi kontnega okvira za gospodarske družbe z upoštevanjem sintetičnih kontov, navedenih v Prilogi 1 tega sklepa.
5. člen
(bilanca stanja iz poslovanja za svoj račun)
BPD sestavi bilanco stanja za zunanje poročanje na osnovi postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev iz poslovanja za svoj račun na način, kot to določa ZGD-1.
6. člen
(izkaz poslovnega izida iz poslovanja za svoj račun)
BPD pri sestavljanju izkaza poslovnega izida za zunanje poročanje uporablja vrstni red in obvezno razčlembo postavk prihodkov ter odhodkov za gospodarske družbe, kot to določa ZGD-1.
7. člen
(priloge s pojasnili k izkazom)
BPD na dan, na katerega izdela računovodske izkaze, izdela tudi priloge s pojasnili k računovodskim izkazom v skladu z ZGD-1 in s tem sklepom.
8. člen
(priloga k bilanci stanja – posredniško poslovanje)
(1) BPD izkaže denarna sredstva strank, finančne instrumente strank, terjatve in obveznosti računa, na katerem vodi denarna sredstva strank (transakcijski račun za sredstva strank), do strank, za katere opravlja storitve po ZTFI (posredniško poslovanje družbe za tuj račun) v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 2 tega sklepa.
(2) Posebna preglednica iz prejšnjega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja in v drugem uresničene podatke na koncu prejšnjega poslovnega leta. Zneski se izkazujejo v eurih.
(3) Posebna preglednici iz prvega odstavka tega člena ima obliko dvostransko uravnotežene bilance stanja in ima členitev, kot je prikazana v preglednici v Prilogi 2 tega sklepa.
9. člen
(priloga k bilanci stanja – poravnalno poslovanje)
(1) BPD izkaže denarna sredstva na obračunskem računu poravnalnega člana KDD ter terjatve in obveznosti obračunskega računa poravnalnega člana KDD v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 3 tega sklepa.
(2) Posebna preglednica iz prejšnjega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja in v drugem uresničene podatke s konca prejšnjega poslovnega leta. Zneski se izkazujejo v eurih.
(3) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena ima obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja in ima členitev, kot je predpisana v preglednici v Prilogi 3 tega sklepa.
10. člen
(priloga k izkazu poslovnega izida)
(1) BPD razkrije prihodke in odhodke iz izkaza poslovnega izida iz 6. člena tega sklepa, ki so nastali pri opravljanju storitev po ZTFI, v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 4 tega sklepa. Pri tem razkrije prihodke ločeno po vrstah storitev po ZTFI, odhodke pa ločeno po vrstah odhodkov glede na skupino oseb: KDD in njej po funkciji podobne organizacije izven Republike Slovenije, borza in njej po funkciji podobne organizacije izven Republike Slovenije, organizacije, ki opravljajo plačilni promet, upoštevajoč vsa območja, na katerih je ustvarila prihodke pri opravljanju storitev po ZTFI, in sicer tako, da zajame navedene prihodke in odhodke tako v zvezi s poslovanjem za svoj račun kot v zvezi s posredniškim in poravnalnim poslovanjem.
(2) BPD, ki mora oblikovati ustrezne oslabitve in rezervacije glede na posebna tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin posameznih poslov v prilogi k izkazu poslovnega izida iz prejšnjega odstavka, prikaže prihodke in odhodke, povezane z zmanjšanjem oziroma s povečanjem teh rezervacij.
(3) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Zneski se izkazujejo v eurih.
(4) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena ima zaporedno obliko izkaza in ima členitev, kot je prikazana v preglednici v Prilogi 4 tega sklepa.
11. člen
(pojasnila k bilanci stanja)
(1) BPD v pojasnilih k bilanci stanja poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, v okviru dodatnih informacij razkrije tudi dejstva v zvezi z opravljanjem storitev po ZTFI za stranke za posredniško poslovanje in sicer vsaj tako, da pojasni navedbe, podane v prilogah k bilanci stanja BPD, ki sta pripravljeni v skladu s Prilogo 2 in Prilogo 3 tega sklepa.
(2) BPD v okviru razkritij iz prvega odstavka tega člena posebej razkrije tudi:
– terjatve BPD iz naslova opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev,
– terjatve BPD do strank, za katere BPD opravlja storitve posredniškega poslovanja, iz naslova poslov nakupa finančnih instrumentov, ki jih stranke niso poravnale v dogovorjenem roku in zaradi tega uveljavlja BPD zavarovanja na finančne instrumente stranke,
– vrednosti finančnih instrumentov po vrstah, ki so predmet vnovčevanja zavarovanja po določbah predhodne alineje,
– podrobne podatke o sredstvih, ki jih je BPD dala v zavarovanje za svoje obveznosti ali za obveznosti tretjih oseb.
12. člen
(pojasnila k izkazu poslovnega izida)
BPD v pojasnilih k izkazu poslovnega izida poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, v okviru dodatnih informacij razkrije tudi dejstva v zvezi s prihodki in odhodki pri opravljanju storitev po ZTFI za posredniško ter poravnalno poslovanje, in sicer vsaj tako, da pojasni navedbe v prilogi k poslovnemu izidu BPD, ki je pripravljena v skladu s Prilogo 4 tega sklepa.
4. KONTNI OKVIR IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA BPD, KI NA PODLAGI ZGD-1 SESTAVLJA RAČUNOVODSKA POROČILA V SKLADU Z MEDNARODNIMI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA
13. člen
(kontni okvir)
BPD, ki na podlagi ZGD-1 sestavlja računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, izdela svoj analitični kontni načrt tudi z upoštevanjem sintetičnih kontov, navedenih v Prilogi 1 tega sklepa.
14. člen
(računovodsko poročilo)
BPD iz prejšnjega člena sestavlja priloge k računovodskim izkazom ter pojasnila k računovodskim izkazom tudi v skladu z določbami 3. poglavja tega sklepa, ki jih v naslovu smiselno prilagodi (Priloga 2: POSREDNIŠKO POSLOVANJE priloga k izkazu finančnega položaja na dan…; Priloga 3: PORAVNALNO POSLOVANJE priloga k izkazu finančnega položaja na dan….).
5. KONSOLIDIRANO RAČUNOVODSKO POROČILO
15. člen
(priloge in pojasnila k računovodskim izkazom)
BPD, ki je na podlagi ZGD-1 dolžna sestavljati konsolidirano računovodsko poročilo skupine družb, vključenih v konsolidacijo, na podlagi slovenskih oziroma mednarodnih računovodskih standardov, v to poročilo poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, vključi smiselno tudi priloge in pojasnila k računovodskim izkazom v skladu z določbami 3. poglavja tega sklepa.
6. POSLOVNO POROČILO
16. člen
(vsebina poslovnega poročila)
(1) Poslovno poročilo BPD vsebuje obvezne sestavine, kot veljajo za gospodarske družbe, kot to določa ZGD-1.
(2) BPD v pojasnilih v poslovnem poročilu poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, navede tudi:
– splošne informacije o BPD,
– poročilo o poslovanju BPD.
17. člen
(splošne informacije o BPD)
Splošne informacije o BPD obsegajo zlasti:
1. predstavitev,
2. navedbo organov upravljanja,
3. prikaz organizacijske strukture,
4. navedbo obsega dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi s finančnimi instrumenti.
18. člen
(poročilo o poslovanju BPD)
V poročilu o poslovanju BPD poleg sestavin iz ZGD-1 zlasti podrobno opiše posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti in storitvami, katerih predmet so izvedeni finančni instrumenti ter zlasti:
1. opiše ekonomsko okolje, v katerem deluje BPD,
2. poslovne usmeritve,
3. navedbo kazalcev poslovanja.
19. člen
(opis ekonomskega okolja)
V opisu ekonomskega okolja BPD oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja BPD. Kolikor BPD deluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, predstavi tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in njihov vpliv na njene posle.
20. člen
(poslovne usmeritve)
Pri poslovnih usmeritvah BPD predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane dejavnosti za njihovo doseganje v naslednjem letu. Pri načrtovanju dejavnosti BPD nameni posebno pozornost ukrepom za obvladovanje tveganj.
21. člen
(kazalci poslovanja)
(1) BPD prikaže kazalce o številu strank, podružnic, odvisnih borznoposredniških zastopnikih, zaposlenih in višini zahtevanega kapitala, in sicer:
1. število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja sklepala posle izvrševanja naročil za račun strank (vključno tudi s posredovanjem naročil),
2. število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja opravljala storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (vključno tudi s posredovanjem naročil),
3. število strank, za katere je BPD v teku obračunskega obdobja samo sprejemala in posredovala naročila,
4. število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo o izvrševanju naročil (vključno tudi s sprejemanjem in posredovanjem naročil),
5. število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumenti (vključno tudi s sprejemanjem in posredovanjem naročil),
6. število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno pogodbo samo za sprejemanje in posredovanje naročil,
7. število strank, s katerimi ima BPD sklenjeno enotno pogodbo o izvrševanju naročil, o gospodarjenju s finančnimi instrumenti in o sprejemanju in posredovanju naročil,
8. število podružnic BPD po 31. členu ZGD-1,
9. število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je BPD pooblastila, da v njenem imenu opravljajo dejanja iz prvega odstavka 238. člena ZTFI,
10. skupno število zaposlenih,
11. število zaposlenih za nedoločen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora,
12. število zaposlenih za določen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora,
13. višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o kapitalski ustreznosti.
(2) BPD prikaže kazalce poslovanja iz prejšnjega odstavka v posebni preglednici, ki prikazuje številčne podatke v treh stolpcih (v prvem podatke v obračunskem obdobju, v drugem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja, v tretjem uresničene podatke na koncu prejšnjega poslovnega leta), in je Priloga 5 tega sklepa.
(3) BPD prikaže podatke o odvisnih borznoposredniških zastopnikih, in sicer:
1. ime oziroma firme odvisnega borznosredniškega zastopnika,
2. njegov naslov oziroma sedež,
3. število podružnic posameznega odvisnega borznoposredniškega zastopnika po 31. členu ZGD-1.
(4) BPD prikaže kazalce poslovanja iz prejšnjega odstavka v posebni preglednici, ki prikazuje podatke v enem stolpcu, in sicer po stanju na dan s konca obravnavanega obračunskega obdobja, in je Priloga 6 tega sklepa.
(5) BPD v poslovnem poročilu navede tudi podatke o izdanih finančnih instrumentih:
1. vrsta finančnega instrumenta,
2. število finančnih instrumentov,
3. nominalna vrednost finančnega instrumenta,
4. knjigovodska vrednost finančnega instrumenta 31. decembra poslovnega in preteklega leta.
(6) BPD prikaže podatke in kazalce iz prejšnjega odstavka tega člena za obdobje treh let, vključno s podatki za poslovno leto. Podatki, ki se nanašajo na stanje, se prikažejo po stanju na dan 31. decembra posameznega leta, podatki, ki se nanašajo na obdobje, pa se prikažejo za obdobje celega leta. Med pomembnejšimi podatki BPD lahko prikaže tudi druge podatke in kazalce, za katere meni, da so pomembni za predstavitev BPD.
7. KONSOLIDIRANO POSLOVNO POROČILO
22. člen
(splošno)
BPD, ki je na podlagi ZGD-1 oziroma mednarodnih standardov računovodskega poročanja dolžna sestavljati konsolidirano poslovno poročilo skupine družb, vključenih v konsolidacijo, v tem poročilu navede:
1. predstavitev skupine družb, ki so vključene v konsolidacijo, in z njimi povezanih družb in njihove dejavnosti,
2. podatke o firmi in sedežu družb, ki so vključene v konsolidacijo, ter o deležih in nominalnih zneskih kapitalskih deležev med družbami, vključenimi v konsolidacijo, na zadnji dan obdobja, za katero se sestavlja poslovno poročilo,
3. podatke o firmi in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidacijo, in o deležih BPD v njihovem kapitalu ter o nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah ter utemeljitev, zakaj niso vključene v konsolidacijo, na zadnji dan obdobja, za katero se sestavlja poslovno poročilo,
4. pričakovani razvoj in poslovne usmeritve BPD in družb, ki so vključene v konsolidacijo, kot skupine,
5. smiselna vključitev vsebin iz 6. poglavja tega sklepa o poslovnem poročilu BPD,
6. druge podatke in usmeritve.
8. POROČANJE BPD
23. člen
(letno poročilo BPD)
(1) BPD mora Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) predložiti nerevidirane letne računovodske izkaze najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(2) BPD mora v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne kasneje kot v štirih mesecih po koncu koledarskega leta Agenciji predložiti:
a) letno poročilo,
b) revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 in
c) dodatno revizorjevo poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji v BPD v skladu s Sklepom o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 74/09; v nadaljevanju sklep o dodatnem revizijskem pregledu).
(3) Letnemu poročilu iz drugega odstavka tega člena BPD priloži:
a) informacijo o sprejemu letnega poročila na pristojnem organu BPD,
b) predlog glede uporabe bilančnega dobička ali obravnavanja bilančne izgube,
c) poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.
(4) Letno poročilo morajo s podpisi potrditi člani uprave oziroma upravnega odbora.
(5) Sestavni del letnega poročila BPD so preglednice, pripravljene na vzorcih, ki so sestavni del tega sklepa, in sicer v Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4, Prilogi 5 in Prilogi 6 tega sklepa.
(6) Poročilu mora BPD priložiti tudi pismo poslovodstvu, če ga je revizor sestavil, in pisno opredelitev poslovodstva do navedb revizorja v pismu poslovodstvu. Če revizor pisma poslovodstvu ni sestavil, BPD v zvezi s tem predloži pisno izjavo Agenciji.
(7) Letno poročilo BPD pregleda pooblaščeni revizor na način in pod pogoji, določenimi z ZGD-1, ZRev-2, in sklepom o dodatnem revizijskem pregledu.
(8) BPD mora v petih mesecih po koncu koledarskega leta na svojih javnih spletnih straneh objaviti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1. BPD mora zagotoviti, da ostaneta letno poročilo in revizorjevo poročilo dostopna na njenih javnih spletnih straneh najmanj pet let po njuni objavi.
(9) BPD dan pred objavo letnega poročila iz drugega odstavka 20. člena tega sklepa sporoči Agenciji naslov svoje javne spletne strani, na kateri bo objavljeno letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom.
(10) BPD mora v rokih iz petega odstavka 213. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1.
24. člen
(polletno poročilo BPD)
BPD mora Agenciji predložiti nerevidirano polletno poročilo za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta najkasneje v 30 dneh po zaključku polletja. Sestavni del nerevidiranega polletnega poročila so tudi preglednice, pripravljene na vzorcih, ki so sestavni del tega sklepa, in sicer v Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4, Prilogi 5 in Prilogi 6 tega sklepa.
25. člen
(konsolidirani izkazi)
(1) Če je BPD zavezana k sestavljanju konsolidiranega letnega poročila, mora Agenciji predložiti tudi konsolidirane nerevidirane letne računovodske izkaze, in sicer najkasneje v treh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(2) Če je BPD zavezana k poročanju na podlagi sklepa o nadzoru BPD na konsolidirani podlagi, predloži Agenciji konsolidirane nerevidirane računovodske izkaze tudi v rokih in za obdobja oziroma dneve poročanja, ki so določeni s sklepom o nadzoru BPD na konsolidirani podlagi za poročanje Agenciji o kapitalu in o izpostavljenosti na konsolidirani podlagi.
26. člen
(konsolidirano poročilo)
Če mora BPD pripraviti konsolidirano letno poročilo, se za predložitev, revidiranje in objavo konsolidiranega letnega poročila smiselno uporabljajo določila drugega do desetega odstavka 23. člena tega sklepa.
27. člen
(predložitev računovodskega poročila in poslovnega poročila v primeru združitve ali delitve)
Če BPD zaradi združitve ali delitve preneha obstajati med poslovnim letom, njen pravni naslednik za to BPD izdela računovodsko poročilo in poslovno poročilo po stanju na dan pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register in jih predloži Agenciji najkasneje v dveh mesecih po vpisu združitve oziroma delitve v sodni register.
28. člen
(način poročanja Agenciji)
(1) BPD predloži nerevidirano polletno poročilo, nerevidirane letne računovodske izkaze, revidirano letno poročilo ter konsolidirane nerevidirane računovodske izkaze in konsolidirano revidirano letno poročilo Agenciji v obliki nenumeričnega poročanja v PDF formatu preko sistema za elektronski zajem poročil, ki je dosegljiv na spletni strani Agencije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
(2) BPD poroča Agenciji vsebino preglednic, pripravljenih na vzorcih v Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4 in Prilogi 5 tega sklepa tudi v elektronski obliki kot numerično poročanje v XML formatu preko sistema za elektronski zajem poročil, ki je dosegljiv na spletni strani Agencije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem začetka uporabe tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07).
30. člen
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa)
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2009.
Št. 00700-6/2009-8
Ljubljana, dne 18. septembra 2009
EVA 2009-1611-0169
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti