Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009, stran 10153.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08, 120/08 in 21/09), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 se v delu, ki se nanaša na leto 2009, nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2009 se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------
                               V EUR
                            Proračun za
                             leto 2009
--------------------------------------------------------------------
            A. BILANCA PRIHODKOV IN
            ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------
 Skupina  Podskupina
--------------------------------------------------------------------
            I. SKUPAJ PRIHODKI        23.870.730
            (70+71+72+73+74)
            TEKOČI PRIHODKI (70+71)     11.640.024
   70     *   DAVČNI PRIHODKI          9.022.102
        700   Davki na dohodek in dobiček    7.598.968
        703   Davki na premoženje         872.934
        704   Domači davki na blago in      550.200
            storitve
        706   Drugi davki                0
   71     *   NEDAVČNI PRIHODKI         2.617.922
        710   Udeležba na dobičku in      1.727.212
            dohodki od premoženja
        711   Takse in pristojbine         4.015
        712   Denarne kazni            28.375
        713   Prihodki od prodaje blaga in     30.600
            storitev
        714   Drugi nedavčni prihodki       827.720
   72     *   KAPITALSKI PRIHODKI        1.680.317
        720   Prihodki od prodaje osnovnih    725.784
            sredstev
        721   Prihodki od prodaje zalog         0
        722   Prihodki od prodaje zemljišč    954.533
            in nematerialnega premoženja
   73     *   PREJETE DONACIJE          244.260
        730   Prejete donacije iz domačih      1260
            virov
        731   Prejete donacije iz tujine     243.000
   74     *   TRANSFERNI PRIHODKI       10.306.129
        740   Transferni prihodki iz drugih   4.069.439
            javnofinančnih institucij
        741   Prejeta sredstva iz drž.     6.236.690
            proračuna iz sredstev
            proračuna EU
            II. SKUPAJ ODHODKI        25.563.753
            (40+41+42+43)
   40     *   TEKOČI ODHODKI          5.293.941
        400   Plače in drugi izdatki       720.820
            zaposlenim
        401   Prispevki delodajalcev za      121.714
            socialno varnost
        402   Izdatki za blago in storitve   4.110.634
        403   Plačila domačih obresti       166.173
        409   Rezerve               174.600
   41     *   TEKOČI TRANSFERI         3.806.876
        410   Subvencije              27.186
        411   Transferi posameznikom in      970.797
            gospodinjstvom
        412   Transferi neprofitnim        467.710
            organizacijam in ustanovam
        413   Drugi tekoči transferi      2.341.183
        414   Tekoči transferi v tujino         0
   42     *   INVESTICIJSKI ODHODKI      14.282.288
        420   Nakup in gradnja osnovnih    14.282.288
            sredstev
   43     *   INVESTICIJSKI TRANSFERI      2.180.648
        430   Investicijski transferi          0
        431   Investicijski transferi      2.066.374
            pravnim in f. osebam, ki niso
            prorač. uporab.
        432   Investicijski transferi       114.274
            proačunskim uporabnikom
            III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK    –1.693.022
            oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
--------------------------------------------------------------------
            B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
            IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------
            IV. PREJETA VRAČILA DANIH         0
            POSOJIL IN PRODAJA
            KAPITALSKIH DELEŽEV
            (750+751+752)
   75     *   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       0
        750   Prejeta vračila danih posojil       0
        751   Prodaja kapitalskih deležev        0
        752   Kupnine iz naslova            0
            privatizacije
            V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
            KAPITALSKIH DELEŽEV
            (440+441+442)
   44     *   DANA POSOJILA IN POVEČANJE        0
            KAPITALSKIH DELEŽEV
        440   Dana posojila               0
        441   Povečanje kapitalskih deležev       0
            in naložb
        442   Poraba sredstev kupnin iz         0
            naslova privatizacije
            VI. PREJETA MINUS DANA          0
            POSOJILA IN SPREMEMBE
            KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
--------------------------------------------------------------------
            C. RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------
            VII. ZADOLŽEVANJE (500)
   50     *   ZADOLŽEVANJE           4.631.200
        500   Domače zadolževanje        4.631.200
            VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
   55     *   ODPLAČILA DOLGA           931.200
        550   Odplačila domačega dolga      931.200
            IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV   2.006.978
            NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
            V.-VIII.)
            X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-    3.700.000
            VIII.)
            XI. NETO FINANCIRANJE       1.693.022
            (VI.+VII.-VIII.-IX=-III)
--------------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Tržič za leti 2008 in 2009 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-150/2007-51
Tržič, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti