Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3271. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe, stran 10145.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s 5. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07) se v prvem odstavku 2. člena črtajo točke (a), (c) in (t).
Sedanja točka (b) postane točka (a), sedanje točke (d) do (s) postanejo točke (b) do (p).
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in dodajo nove točke (l), (m) in (n), ki se glasijo:
"(l) "investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz tretjega odstavka 11. člena ZTFI, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
(m) "institucije" so kreditne institucije in investicijska podjetja;
(n) "priznana borza" je borza iz Priloge II tega sklepa, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. trgovanje na njej poteka redno,
2. ima pravila:
– ki jih je izdal ali odobril ustrezen nadzorni organ sedeža borze in
– ki določajo pogoje poslovanja borze, pogoje za pristop na borzo in pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvedeni finančni instrument za uvrstitev v trgovanje na borzi,
3. ima mehanizem poravnave, po katerem je treba za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti zagotoviti zahtevana dnevna kritja, ki po oceni Agencije dajejo ustrezno zavarovanje.".
2. člen
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Trgovalna knjiga borznoposredniške družbe zajema vse pozicije v finančnih instrumentih in blagu, ki so namenjene trgovanju ali varovanju drugih postavk trgovalne knjige, in pri katerih ni nobenih ovir za prosto trgovanje ali za katere obstaja možnost varovanja pred tveganji.".
3. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku besedilo "v trgovalno knjigo vključuje samo" nadomesti z besedilom "in so v trgovalni knjigi, obravnava kot lastniške ali dolžniške finančne instrumente".
V četrtem odstavku se besedilo "so podobne transakcijam" nadomesti z besedilom "imajo značilnosti poslov".
4. člen
V 13. členu se drugi pododstavek šestega odstavka spremeni tako, da se glasi: "Za namen tega odstavka tega člena se šteje, da je prilagoditev pomembna, ko vrednost prilagoditev pozicij, ki jih borznoposredniška družba opravi, preseže 2% celotne vrednosti portfelja, na katerega se zadevne pozicije nanašajo.".
5. člen
V 21. členu se v točki (c) prvega odstavka črta besedilo "(credit linked note ali CLN)" in za besedo "izpostavljenost " doda besedilo "(single name credit linked note)".
V točki (d) se beseda "več" nadomesti z besedo "skupino" in za besedo "izpostavljenosti" doda besedilo "(multiple name credit linked note)".
6. člen
V 28. členu se v drugem stolpcu prve točke besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo enote centralne ravni držav ali ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 1, ali ki bi se jim v skladu z navedenimi pravili pripisala utež tveganja 0%".
V drugem stolpcu druge točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo enote centralne ravni držav ali ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 2 ali 3.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo institucije in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 1 ali 2.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo institucije in ki bi jim v skladu z 18. členom sklepa o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 3.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo podjetja in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 1 ali 2.
Druge postavke kvalificiranih izdajateljev, opredeljene v 30. členu tega sklepa.".
V drugem stolpcu tretje točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo enote centralne ravni držav ali ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic ali institucije in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 4 ali 5.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo podjetja in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 3 ali 4.
Izpostavljenosti, ki nimajo zunanje bonitetne ocene imenovane ECAI.".
V drugem stolpcu četrte točke se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo enote centralne ravni držav ali ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke, enote regionalne ali lokalne ravni držav članic ali institucije in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 6.
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo podjetja in ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete 5 ali 6.".
7. člen
V 30. členu se točka (a) spremeni tako, da se glasi:
"(a) dolge in kratke pozicije v dolžniških finančnih instrumentih, ki bi jim v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu pripadala stopnja kreditne kvalitete, ki ustreza investicijskemu razredu. Za namen tega sklepa se kot investicijski razred šteje stopnja kreditne kvalitete 1 do 3,".
V točki (c) se beseda "primerne" nadomesti z besedo "imenovane".
Točka (e) se spremeni tako, da se glasi:
"(e) dolge in kratke pozicije v dolžniških finančnih instrumentih, ki so jih izdale institucije, ki so zavezane k izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja, enakovrednim za investicijska podjetja, in katerih kreditna kvaliteta ni slabša od kreditne kvalitete institucij, ki ji v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu ustreza najmanj stopnja kreditne kvalitete 2.".
8. člen
V 39. členu se drugi pododstavek četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi: "V primerih iz točk (a), (b) in (c) se namesto seštevanja kapitalskih zahtev za posebno pozicijsko tveganje za vsako stran transakcije uporabi samo večja od obeh.".
9. člen
V 40. členu se v drugem stavku drugega odstavka besedilo "naložb v zlatu (modified gold treatment oziroma modified look through method)" nadomesti z besedilom "za naložbe v zlatu (modified gold treatment) iz tretjega pododstavka drugega odstavka točke (a) 75. člena tega sklepa".
10. člen
V 42. členu se v točki (b) tretjega odstavka besedilo "s pozicijami CIU" nadomesti z besedilom "s finančnimi vzvodnimi pozicijami (leveraged positions)".
11. člen
V 43. členu se v prvem odstavku za besedo "dolžniški" doda beseda "in lastniški".
12. člen
V 45. členu prvega odstavka se črta točka (a). Sedanje točke (b) do (e) postanejo točke (a) do (d).
Drugi odstavek se črta.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo "(razen za izvedene finančne instrumente, posle začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja in posle z dolgim rokom poravnave)".
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen
V 46. členu se v drugem pododstavku četrtega odstavka drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "Če borznoposredniška družba v skladu s sklepom o kreditnih zavarovanjih uporablja notranji model za izračun polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti, lahko ta pristop uporabi tudi za postavke trgovalne knjige."
14. člen
V 50. členu se v šestem odstavku beseda "dejanski" nadomesti z besedo "efektivni".
15. člen
V 60. členu se v prvem odstavku beseda "61." nadomesti z besedo "59.".
16. člen
V 63. členu se v točki (d) drugega odstavka beseda "ovrednotenja" nadomesti z besedo "vrednotenja".
17. člen
V 75. členu se drugi pododstavek točke (a) drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: "Vsaka pozicija, ki jo je borznoposredniška družba odprla z namenom, da se zavaruje pred neželenim učinkom spremembe tečaja na kapitalsko ustreznost v postavkah kapitala, se lahko izključi iz izračuna neto odprtih pozicij v tujih valutah. Take pozicije morajo biti netrgovalne ali strukturne pozicije. Tudi pozicije, ki so odbitna postavka pri izračunu kapitala, lahko borznoposredniška družba izključi iz izračuna neto odprtih pozicij v tujih valutah. O izključitvi in razlogih za izključitev pozicij oziroma odbitnih postavk iz izračuna neto odprtih pozicij mora borznoposredniška družba predhodno obvestiti Agencijo.".
V tretjem pododstavku točke (a) drugega odstavka se besedilo "s pozicijami v enotah" nadomesti z besedilom "s finančnimi vzvodnimi pozicijami (leveraged positions) prek".
V prvi alineji tretjega pododstavka točke (a) drugega odstavka se besedilo "naložbena politika" nadomesti z besedilom "smer valutne izpostavljenosti".
18. člen
V 89. členu se v drugem pododstavku četrtega odstavka beseda "raznolikosti" nadomesti z besedilom "tveganja iz opcij".
V prvem stavku petega odstavka se besedilo "pozicije v denarnih sredstvih ali sintetični" nadomesti z besedilom "tradicionalne ali sintetične".
19. člen
V 89. členu se v petem odstavku in v 29. členu se v tretjem odstavku besedilo "listinjene izpostavljenosti" v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom "izpostavljenosti v listinjenju" v ustreznem sklonu in številu.
20. člen
V Prilogi II se v Seznam priznanih borz za "Lisbon Stock Exchange (Bolsa de Valores de Lisbao" v novo vrstico doda "Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska Borza d.d.)".
V seznam priznanih klirinških hiš se za "Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A (CCG)" v novo vrstico doda "Central Securities Clearing Corporation (KDD Centralna Klirinško Depotna Družba d.d.)".
21. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2009.
Št. 00700-16/2009-3
Ljubljana, dne 18. septembra 2009
EVA 2009-1611-0173
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti