Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 478-0005/2009-5 Ob-6349/09 , Stran 2422
1. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta. 2. Predmet javne dražbe Prodaja poslovnega prostora – lokal B v poslovno stanovanjskem objektu Kovaška 1, Muta, v izmeri 67,00 m2, stoječ na parc. št. 1/2, k.o. Sp. Muta, zkv. št. 72, ID stavbe: 204, ki v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu še ni vpisan kot etažna lastnina s sorazmernim delom funkcionalnega zemljišča. Poslovni prostor je namenjen za opravljanje mirne obrti. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena prodaje poslovnega prostora znaša 40.168,74 EUR (DDV oziroma davek na promet nepremičnin nista vključena). Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 100,00 EUR. 4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi. 5. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh po prejetju izstavljenega računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun naročnika št. 01281-0100011065 pri UJP, sklic na št. 00-72000001. Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. 6. Prehod posesti in lastništva: posest in lastništvo na poslovnem prostoru preide na kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe. 7. Višina varščine Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene – 4.016,87 EUR na transakcijski račun naročnika št. 01281-0100011065 pri UJP, sklic na št. 00-72000001. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti. 8. Informacije in ogled Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/88-79-600. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe daje direktorica občinske uprave Silva Skutnik. 9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS in fizične osebe, ki so državljani RS. Sodelovanje na javni dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na naslov naročnika: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, v zaprtih kuvertah najkasneje do 12. 10. 2009 do 13. ure, s pripisom »Javna dražba – Ne odpiraj!«. K prijavi mora posamezni dražitelj do začetka javne dražbe predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev: – potrdilo o plačani varščini – za fizične in pravne osebe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe; – izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade transakcijskega računa)- za pravne osebe; – kopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe; – pooblastilo, če pravno ali fizično osebo na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in pravne osebe; – davčno in matično številko oziroma EMŠO – fizične in pravne osebe. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne morejo pravočasno pridobiti dokazil iz druge, tretje, četrte ali šeste alineje te točke, lahko le te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v postopku javne dražbe. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Župan Občine Muta lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 13. 10. 2009 ob 12. uri v sejni sobi Občine Muta, Glavni trg 17, Muta, I. nadstropje, levo. 12. Dodatna pojasnila: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo v tajništvu Občine Muta ali na spletni strani www.muta.si. Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/88-79-600.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti