Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 430-118/2009 Ob-6406/09 , Stran 2420
1. Predmet javnega razpisa: štipendiranje deficitarnih poklicev s področja gospodarstva v Občini Litija v šolskem/študijskem letu 2009/2010. 2. Pogoji za prijavo, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: – državljanstvo Republike Slovenije, – stalno prebivališče v Občini Litija, – ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije, – ni v delovnem razmerju, ne opravlja dejavnosti kot zasebnik ali samostojni podjetnik oziroma ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – imeti mora najmanj dober šolski uspeh v predhodnem letniku izobraževanja pri poklicnem in srednješolskem izobraževanju in najmanj dober šolski uspeh v preteklem šolskem letu oziroma dobro (7) povprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. Prednost za pridobitev štipendije ima ob upoštevanju višjega učnega uspeha prosilec z manjšimi dohodki na družinskega člana. – se izobražuje za enega izmed naslednjih deficitarnih poklicev s področja gospodarstva: kemik, farmacevt, projektni menedžer, tehnik za strojništvo, zidar fasader, zidar za zidanje in ometavanje, zidar, krovec, gradbinec zaključnih del, pleskar, ličar, slikopleskar, varilec, elektromonter, sestavljalec stavbnega pohištva, voznik tovornjaka, upravljalec strojev gradbene mehanizacije, delavec za preprosta dela pri nizkih gradnjah, delavec za preprosta dela pri visokih gradnjah. 3. Okvirna višina razpisanih sredstev: v proračunu Občine Litija za leto 2009 so v okviru postavke »1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva« za štipendiranje deficitarnih poklicev s področja gospodarstva, zagotovljena sredstva v višini do 8.000 EUR. Podeljene bodo predvidoma 3 štipendije. 4. Prijava Vloga mora vsebovati: – osnovne podatke o prosilcu (ime in priimek, naslov), davčno številko, EMŠO, številko računa za nakazilo sredstev, – namen vloge, – dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto, – dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Litija, – dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana v preteklem koledarskem letu (kopija dohodninske odločbe iz preteklega leta staršev ali skrbnikov oziroma kopija dohodninske odločbe iz preteklega leta prosilca), – izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma da ne prejema nadomestila za brezposelnost in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – izjavo o točnosti navedenih podatkov, – izjavo, da prosilec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, vlagatelj njeno višino dokaže z ustrezno dokumentacijo. 5. Rok za prijavo Prijave z vsemi potrebnimi dokazili prosilci oddajo osebno na Občini Litija, Jerebova 14, soba 44 – II. nadstropje, ali jih pošljejo do 15. 10. 2009 na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za štipendiranje deficitarnih poklicev« in navedbo imena, priimka ter naslova prijavitelja. Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 14. ure istega dne vložena v sobo 44/II.nadstropje na Občini Litija. Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, uprava s sklepom vlogo zavrže. 6. Merila za izbor: – deficitarnost poklica na področju gospodarstva v Občini Litija, – dosežen učni uspeh. Prednost pri dodelitvi sredstev za deficitarne poklice s področja gospodarstva v Občini Litija ima ob upoštevanju višjega učnega uspeha prosilec z manjšimi dohodki na družinskega člana. 7. Pogoji za porabo sredstev O dodelitvi štipendij odloča župan na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev. Potencialni prejemniki oziroma prijavitelji bodo pisno obveščeni o izidu javnega razpisa po zaključenem razpisu. Medsebojno razmerje med Občino Litija in prejemnikom štipendije se uredi s pogodbo. Za mladoletne osebe je sopodpisnik pogodbe tudi eden izmed staršev ali zakonitih zastopnikov. 8. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko prosilci dobijo na Oddelku za urejanje prostora in gospodarstvo Občine Litija, soba 39, pri Petru Repovš, tel. 01/896-34-32. Obrazec vloge za dodelitev štipendije bo v času razpisa dostopen na spletni strani občine in tudi na Občini Litija.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti