Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3252. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb, stran 10008.

Na podlagi prvega odstavka 196. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) in četrtega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb
1. člen
V Sklepu o razkritjih s strani borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07) se v drugem odstavku 7. člena za besedilom ''revidirano letno poročilo'' doda besedilo ''oziroma konsolidirano letno poročilo''.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
''(4) Razkritja morata revidirati služba notranje revizije BPD in pooblaščeni revizor ne glede na to, kje so javno objavljena. Pri tem mora služba notranje revizije BPD zlasti preveriti popolnost in pravilnost:
(a) splošnih informacij v zvezi s politiko in cilji upravljanja s tveganji, osebami, ki so vključene v razkritja, kapitalom, minimalnimi kapitalskimi zahtevami in procesom ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala,
(b) podrobnejših informacij o izpostavljenosti posameznim tveganjem,
(c) dodatnih informacij, vezanih na pristop BPD pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje, tržna tveganja in operativno tveganje.''
2. člen
V 12. členu se besedilo ''ocenjevanja potrebnega notranjega kapitala'' nadomesti z besedilom ''ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala''.
3. člen
V 14. členu se točke (g), (h) in (i) spremenijo tako, da se glasijo:
''(g) za pomembne gospodarske panoge ali vrste komitentov po stanju konec poročevalskega obdobja naslednje podatke:
– znesek zapadlih izpostavljenosti in v okviru tega znesek oslabljenih izpostavljenosti,
– znesek popravkov vrednosti zaradi oslabitev in rezervacij,
– znesek neto ukinjenih/oblikovanih popravkov vrednosti zaradi oslabitev in rezervacij v poročevalskem obdobju,
(h) znesek zapadlih izpostavljenosti in v okviru tega znesek oslabljenih izpostavljenosti, razčlenjen glede na pomembna geografska območja po stanju konec poročevalskega obdobja, vključno z zneski oslabitev in rezervacij v zvezi z vsakim geografskim območjem, če je mogoče,
(i) za oslabljene izpostavljenosti prikaz sprememb popravkov vrednosti in prikaz sprememb rezervacij, pri čemer morata oba prikaza obsegati:
– opis popravkov vrednosti in rezervacij po vrstah sredstev iz bilance stanja in zunajbilančne evidence,
– stanje popravkov vrednosti in rezervacij na začetku poslovnega leta,
– znesek povečanja v poročevalskem obdobju,
– znesek zmanjšanja v poročevalskem obdobju,
– stanje popravkov vrednosti in rezervacij na koncu poročevalskega obdobja.''.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-18/2009-3
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0154
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti