Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Ob-6394/09 , Stran 2404
I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada za namene A1, A2, B in C, opredeljene v poglavjih II. do IV. tega razpisa. 2. Skupna višina razpisanih sredstev je 1.460.000,00 EUR, od tega 1.251.500,00 EUR ugodnih posojil ter 208.500,00 EUR nepovratnih sredstev in sicer: – za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z madžarsko narodno manjšino 876.050,00 EUR posojil ter 130.950,00 EUR nepovratnih sredstev za namene A1, A2 in B ter 15.000,00 EUR nepovratnih sredstev za namen C, – za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z italijansko narodno manjšino 375.450,00 EUR posojil ter 4.550,00 EUR nepovratnih sredstev za namene A1, A2 in B ter 58.000,00 EUR nepovratnih sredstev za namen C. Pri namenu sofinanciranj A1 – primarna pridelava v kmetijstvu ter pri namenu A2 – področje kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti in pri namenu B – investicijski projekti podjetniškega značaja, se sredstva po javnemu razpisu dodelijo v kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih sredstev. Pri namenu sofinanciranja C – financiranje pripravljalnih del in vlaganj v javno infrastrukturo, pa se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. 3. Upravičena območja, na katerih imajo pravico prijavitelji, fizične in pravne osebe, izvajati projekt, so naslednja: – na narodnostno mešanih območjih z madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih: – v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc, – v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak, – v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely, – v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót – in v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa. – na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih: – v Občini Izola: Izola/Isola (mesto), Dobrava, Jagodje, – v Občini Koper: Ankaran/Ancarano, Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošmarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria (mesto), Prade/Prade, Premančan, Škofije/Val-marin, Šalara/Salara, Škocjan/San Canziano, – in v Občini Piran: Piran/Pirano (mesto), Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago, Dragonja. 4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči. 5. Za opredelitev velikosti podjetij oziroma vlagateljev po tem javnem razpisu se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214, z dne 9. 8. 2008), in sicer je število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja: – V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. – V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. – V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Preostale usmeritve glede opredelitve MSP so v Povabilih k oddaji vlog. II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja za namen A1 – primarna pridelava v kmetijstvu a) Upravičenci: – Pravico kandidiranja na tem poglavju javnega razpisa imajo kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG), ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Republiki Sloveniji ter projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. KG se morajo uvrščati med majhna, srednje velika in mikro podjetja. – KG morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu A1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije. b) Splošni in posebni pogoji dodeljevanja: 1. Z naložbo mora KG prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, kar mora biti razvidno iz vloge na javni razpis. 2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ju pripravi za to pristojna strokovna institucija. 3. K vlogi morajo biti predložene neobvezujoče ponudbe oziroma predračuni za celotno nameravano investicijo. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. 4. Financirani stroji in oprema oziroma investicijski projekti v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo: – vključiti v aktivo KG, če je to organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, – obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, če je KG organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). 5. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta po zaključku investicije. 6. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja. 7. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. 8. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti oziroma po zaključku investicije mora KG izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali. 9. Do pomoči so upravičena KG, ki niso podjetja v težavah. 10. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar mora biti razvidno iz poslovnega oziroma investicijskega načrta. 11. Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Sklada in države. 12. Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu. 13. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom. 14. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev tudi zaveže, da bo: – zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, – Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu, – hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila, – na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta. 15. Predmet podpore so naslednji sklopi področij: – Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in nasadov hmeljišč; – nakup in postavitev steklenjakov, rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih gred, vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. – Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih; – naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%. 16. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na zakonodaji Skupnosti; – stroški novogradnje in adaptacije hlevov; – stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke…); – nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam); – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in namakalnih del, če tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …). – Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. – Upravičeni strošek je tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana s strani javnih virov (države, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih pomočeh. Do nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme so upravičene le fizične osebe. 17. Neupravičeni stroški: – davki, razne takse in režijski stroški; – davek na dodano vrednost ter drugi davki ter dajatve, – zavarovanja; – refinanciranje obresti; – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; – preproste naložbe za nadomestitev; – proizvodnja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode; – drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%; – nakup živali in samostojen nakupa kmetijskih zemljišč; – nakup in zasaditev enoletnih rastlin; – stroški nadzora; – stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme za pravne osebe in s.p. – investicije v naložbe trgovine; – nakup proizvodnih pravic. 18. Projekt ne sme biti začet pred datumom izdaje pozitivnega Sklepa Sklada o odobritvi sredstev. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, le ta ni več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se upošteva datum, ko je bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. 19. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Za zaključek projekta se upošteva končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces. Vlagatelj mora o poteku projekta poročati ob končnem črpanju sredstev, vsak konec leta do zaključka investicije ter ob njenem zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev (vzorec poročila o zaključku investicije je v razpisni dokumentaciji). V izjemnih primerih, lahko Sklad določi neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec. c) Finančni pogoji 1. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu vlagatelju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let na območjih z omejenimi dejavniki. 2. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do 100% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša: – na območjih z omejenimi dejavniki do 50%, – na drugih območjih do 40%. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Vlagatelj mora opredeliti predhodno prejete višine državnih pomoči, kolikor jo je le-ta prejel za isto investicijo. 3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter najmanjša višina zaprošenih sredstev ne smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih neobvezujočih predračunov, predpogodb in ponudb (brez DDV). Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni register. d) Merila za izbor Merila za izbor so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma v povabilu k oddaji vloge – namen A1. 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/2009)) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na povprečje v Sloveniji v prvem polletju leta 2009 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) b) Lastna udeležba c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev d) Ocena finančne uspešnosti projekta e) Interna stopnja donosnosti projekta f) Dinamika rasti poslovanja podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva g) Ekološka ustreznost investicije. 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada (za pravne osebe in s.p.) b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne osebe in s.p.) Kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva – fizične osebe) c) Velikost vlagatelja, podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva d) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila e) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Vse vloge s programi z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk v okviru tega poglavja (namena A1) oziroma če na tem poglavju ni zaprošenih sredstev, pa v okviru drugega poglavja (namenov A2 in B) tega razpisa. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada). e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo 1. V celoti izpolnjen Obrazec A1-ANS (potrjen in žigosan) s priloženo izjavo ter obrazcem – popis upravičenih del oziroma priloženih predračunov, ponudb za izdelavo prijavljene investicije v pisni obliki (že v prijavnem obrazcu) ter elektronski obliki na disketi/CD-ju. 2. Dokazila o registraciji vlagatelja – za obrtnike: – obrtno dovoljenje, – kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj sam; – za kmetijska gospodarstva: – fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za zadnje leto. 3. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 4. Nezavezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni, predpogodbe in ponudbe morajo biti izdane po 1. 1. 2009. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. 5. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. 6. V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. 7. Načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija. 8. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli vlagatelj v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri, izdano s strani banke. 9. Povzetek predstavitve projekta (na dveh A4 straneh, obrazec je v razpisni dokumentaciji). 10. Poslovni načrt, ki ne sme biti starejši od 1 leta ter mora biti izdelan za obdobje vračanja posojila: – z opredelitvijo glede doseganja enega ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz investicijskega načrta tudi razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja. – povzetek poslovnega načrta v obsegu do ene A4 strani, – predstavitev proizvodnje oziroma produktov, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev – nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategijo trženja, – utemeljitev učinkov projekta glede na stroškovno in prihodkovno raven, – organizacijo podjetja in lastništvo (za pravne osebe), – terminski načrt, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje vračila posojila. Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz leta 2008, in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%. V primeru investicij nad 500.000,00 EUR (brez DDV) pa morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). 11. Zbirno vlogo za neposredna plačila za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 12. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznosti, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od 30 dni. 13. Projekti v vrednosti nad 500.000,00 (EUR) lahko predložijo mnenje Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju velikih projektov s strani Uprave ter Nadzornega sveta (neobvezna priloga). 14. Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom. 15. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo. 16. Sklad lahko od vlagatelja zahteva, da v določenem roku poda tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbe v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o nameri, ipd.). III. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja za namena: – A2 – področje kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti B – investicijski projekti podjetniškega značaja a) Upravičenci a.1 Upravičenci za namen A2 – področje kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti: – Pravico kandidiranja na tem poglavju javnega razpisa imajo mikro, mala, srednje velika ter velika podjetja, vendar slednja le z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa, izračunano v skladu s Prilogo I Uredbe 800/2008/ES. Navedena podjetja oziroma vlagatelji morajo dejavnost opravljati v Republiki Sloveniji in projekt izvajati na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. – Vlagatelji se morajo ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in dopolnilnimi dejavnostmi, in so: – gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 33/07; v nadaljevanju: ZGD 1), – zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/2007) ter – kmetijska gospodarstva. – Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu A2, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije. – Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. – Kolikor gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, mora vlagatelj izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05) ter mora dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključeni investiciji. a.2 Upravičenci za namen B – investicijski projekti podjetniškega značaja: – Pravico kandidiranja na tem poglavju javnega razpisa imajo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD 1), zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/2007) (v nadaljevanju: vlagatelji), ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. – Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu B, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije. b) Splošni pogoji dodeljevanja, skupni za oba namena razpisa (A2 in B) 1. Nameni dodeljevanja sredstev: Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: – vzpostavitvi novega obrata, – širitvi obstoječega obrata, – diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, – bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu. 2. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, slednji ne bo več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. 4. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces. Vlagatelj mora o poteku projekta poročati ob končnem črpanju sredstev, vsak konec leta do zaključka investicije ter ob njenem zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta, za kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. V izjemnih primerih, lahko Sklad določi neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec. 5. Velikemu podjetju je mogoče sredstva dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj enega od naslednjih meril: – dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, – dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki, – zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal dejanski čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta, – dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, – projekta brez prejete državne pomoči ne bi mogel izpeljati na območju Republike Slovenije. 6. Neupravičeni stroški: – investicija ni upravičena, če predstavlja zgolj preprosto naložbo za nadomestitev, razen če se proizvodne zmogljivosti povečajo za najmanj 25% ali temeljno spreminja vključene narave proizvodnje ali tehnologije (le pri namenu A2), – nakup transportne opreme (premično premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, – strošek davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev, – stroške nadzora, – samostojen nakup zemljišč. 7. Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo: – vključiti v aktivo podjetja, – obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%), – ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mala in srednja podjetja, – nematerialne naložbe se morajo ob vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj pet let v velikem podjetju in tri leta v malem ali srednjem podjetju. 8. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki so že bili sofinancirani s strani Sklada. 9. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki (skupno za oba namena razpisa – A2 in B): – deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo, – je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega, – ima neporavnane obveznosti do države, – nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada, – je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti, – je v težavah skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje najmanj v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto): a) v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, c) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, d) je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju; e) oziroma v primeru kmetijskih gospodarstev, tisto kmetijsko gospodarstvo, ki nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je potekel rok plačila. Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. V primeru namena A2 do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter področjih ribištva ter ribigojstva, jeklarstva, ladjedelništva, premogovništva, železarstva, industrije sintetičnih vlaken ter plutastih izdelkov (kode 4502, 4503 in 4504), – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode in če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce, oziroma v primeru namena B do spodbud tudi ni upravičen vlagatelj, ki: – deluje na področju proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ribištva ter ribogojstva, jeklarstva, premogovništva, železarstva, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken, plutastih izdelkov (kode 4502, 4503 in 4504) in investicij v dejavnosti kmetijstva (pridelave, predelave ter trženja kmetijskih proizvodov). 10. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom oziroma investicijskim programom. 11. Vlagatelj naj bi z odobreno investicijo po njenem zaključku: – ohranil oziroma za 5% povečal število zaposlenih, – ter poskušal doseči 3% povečanje prihodka in dobička. 12. Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 13. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev tudi zaveže, da bo: – zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, – Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu, – hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila, – na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta. c) Finančni pogoji 1.1. V primeru namena A2 bo projekt s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša za: – velika podjetja do 25% (do predpisane velikosti vlagatelja), – vsa podjetja v sektorju transporta do 30%, pri katerih je potrebno upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja, – mala oziroma mikro ter srednje velika podjetja do 50%. 1.2. V primeru namena B bo projekt s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša: – za velika podjetja in vsa podjetja v sektorju transporta 30%, pri slednjih je potrebno upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja, – srednje velika podjetja 40%, – mala oziroma mikro podjetja 50%. 2. V primeru, da so vlagatelji v zadnjih treh letih prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna pravila iz teh področij. 3. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. 4. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV) ne sme biti nižja od 20.000 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih projektov (brez DDV) ne sme presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV). Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni register. d) Merila za izbor (skupno za oba namena razpisa – A2 in B) Merila za izbiro so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma v povabilu k oddaji vloge – namen A2 oziroma namen B 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/2009)) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na povprečje v Sloveniji v prvem polletju leta 2009 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) b) Lastna udeležba c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev d) Ocena finančne uspešnosti projekta e) Interna stopnja donosnosti projekta f) Dejavnost vlagatelja po prioriteti g) Ekološka ustreznost investicije 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne osebe) oziroma v primeru namena A2 tudi kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva) c) Velikost vlagatelja oziroma podjetja d) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila e) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca f) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Vse vloge s programi z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk v okviru tega poglavja (namenov A2 in B) oziroma če na tem poglavju ni zaprošenih sredstev, pa v okviru drugega poglavja (namena A1) tega razpisa. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada). e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo (skupno za oba namena razpisa – A2 in B) 1. V celoti izpolnjen originalni ustrezni Obrazec A2-ANS oziroma B-ANS (izpolnjen, podpisan in žigosan) s priloženo izjavo ter obrazcem specifikacije predračunov/ponudb v pisni obliki (že v prijavnem obrazcu) ter elektronski obliki na disketi/CD-ju. 2. Poslovni načrt oziroma investicijski program. Poslovni načrt, kateri praviloma ne sme biti starejši od 1 leta, mora najmanj vsebovati: – povzetek poslovnega načrta (na A4 strani), – predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev, – nadaljnji razvoj podjetja, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in časovnih elementih) ter strategije trženja, – utemeljitev učinkov projekta glede na stroškovno in prihodkovno raven, – organizacijo podjetja in lastništvo, – terminski načrt izvajanja projekta, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje vračila posojila, – opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja. Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz leta 2008 in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%. V primeru investicij nad 500.000,00 EUR (brez DDV) pa morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006). 3. Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 5 / b tega poglavja tega razpisa. 4. Povzetek predstavitve projekta (na dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji). 5. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), opreme oziroma investicije. 6. Slika stanja projekta, ki ne sme biti starejša od 1. 8. 2009 (datum slike mora biti razviden). 7. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 8. Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom. 9. Originalni ter celotni nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila morajo biti izdana po 1. 1. 2009. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. 10. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu. 11. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj opredeli v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev sodno zapriseženega cenilca za predmet zavarovanja, ki naj ne bo starejša od leta dni. 12. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od 30 dni. 13. Projekti v vrednosti nad 500.000,00 (EUR) lahko predložijo mnenje Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju velikih projektov s strani Uprave ter Nadzornega sveta. 14. Certifikat kakovosti (kolikor ga prijavitelj ima) 15. Dokazila o registraciji vlagatelja: – Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje. – Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj sam. – Za kmetijska gospodarstva: fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v registru kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2008 (priložijo samo vlagatelji za namen A2). – Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa je potrebno predložiti tudi fotokopijo dovoljenja o opravljanju dopolnilne dejavnosti (priložijo samo vlagatelji za namen A2). 16. Mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe (kmetijsko svetovalne službe) – priložijo samo vlagatelji za namen A2. 17. Dodatni prilogi za kmetijska gospodarstva (priložijo samo vlagatelji za namen A2): – Zbirno vlogo za neposredna plačila za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – Kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovano investicijo. 18. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo. 19. Sklad lahko od vlagatelja zahteva, da v določenem roku poda tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o nameri, ipd.). IV. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja za namen C – financiranje pripravljalnih del in vlaganj v javno infrastrukturo a) Upravičenci: – Pravico kandidiranja na tem poglavju javnega razpisa imajo razvojne institucije, ki so registrirane na območju avtohtonih narodnih skupnosti, če je njihov namen ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji), ki bodo pripravile razvojno dokumentacijo za projekt oziroma ki le-tega izvajajo na narodnostno mešanih območjih, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. – Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu C, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije. b) Splošni pogoji dodeljevanja 1. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo, kar dokazuje s poslovnim načrtom. 2. Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 3. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev tudi zaveže, da bo: – zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, – Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu, – hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila, – na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta. 4. Projekt ne sme biti začet pred 1. 1. 2009. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu, vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces oziroma izdelava ustrezne razvojne dokumentacije. Vlagatelj mora o poteku projekta poročati ob končnem črpanju sredstev, vsak konec leta do zaključka investicije ter ob njenem zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta, za kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. V izjemnih primerih, lahko Sklad določi neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec. 5. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb: – Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone in sicer nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti. – Priprava razvojne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture. 6. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri: – stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, – stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja, – stroški izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena. 7. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški): – strošek davka na dodano vrednost, – nakup objektov ter opreme z oziroma ki je pod leasingom. Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev. 8. Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo: – vključiti v aktivo vlagatelja, – obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih oziroma v primeru storitev se izvajati od tretje osebe (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%), razen v primeru izdelave razvojne dokumentacije, – ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mala in srednja podjetja. Kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, mora biti le-ta to na območju, ki je določeno s prostorskim izvedbenim aktom – zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim. 9. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki so že bili sofinancirani s strani Sklada. 10. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki: – ima neporavnane obveznosti do države, – nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada, – je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti, – je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju, – je v težavah – podjetje je v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto) v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer najmanj: a) v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih. Vlagatelji, ki niso upravičeni do pomoči de minimis za gospodarstvo so tudi tista podjetja, ki poslujejo v sektorju: – ribištva in ribogojstva, – primarne kmetijske pridelave iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi, – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na proizvajalce, – pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, – pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, – premogovništva, – podjetja, ki so po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, vključno s pričakovano pomočjo po tem razpisu, pridobila več kot 200.000 EUR (podjetja, ki delujejo na področju cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR). c) Finančni pogoji – To poglavje razpisa se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči po pravilu »de minimis«. – Skupni znesek pomoči dodeljene kateremukoli podjetju, ne sme presegati zneska določenega za pomoč de minimis v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči in velja ne glede na obliko pomoči ali zasledovani cilj. Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let (v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR). – Projekt je lahko s strani Sklada sofinanciran v obliki nepovratnih sredstev do 100 odstotkov upravičenih stroškov (brez DDV). – Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter najmanjša višina zaprošenih sredstev ne smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb (brez DDV). d) Merila za izbor Merila za izbiro so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oz v povabilu k oddaji vloge – namen C 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/2009)) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na povprečje v Sloveniji v prvem polletju leta 2009 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Ekonomska upravičenost projekta z pričakovanimi rezultati oziroma ocena ekonomske upravičenosti projekta na osnovi poslovnega načrta b) Obseg in kakovost infrastrukturnih storitev oziroma del c) Prispevanje projekta k ciljem ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest d) Vpliv projekta na regionalni gospodarski razvoj 3. Izvedljivost projekta (največ 30 točk) a) Izvajanje projekta oziroma izvedbenih del iz razvojne dokumentacije, glede na uvrščenost le-tega v zaščitena območja b) Predvideni zaključek investicije, trajnostna naravnanost cone oziroma projekta Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Vse vloge s programi z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije, se kot neutemeljene zavrnejo. Izjema glede negativnega denarnega toka so le vloge s programi, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov program upravičen. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada). e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo 1. Vlagatelji oddajo vlogo v celoti izpolnjenem originalnem obrazcu C-ANS (izpolnjen, podpisan in žigosan) s priloženo izjavo ter obrazcem specifikacije predračunov/računov/predpogod/pogodb v pisni obliki (že v obrazcu za prijavo) ter elektronski obliki na disketi/CD-ju. 2. Poslovni načrt, kateri praviloma ne sme biti starejši od 1 leta, mora najmanj vsebovati: – povzetek poslovnega načrta (na A4 strani), – predstavitev vlagatelja ter projekta, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev oziroma uporabnikov projekta, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja (v primeru con), – prikaz učinkov projekta k ciljema ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest, – prikaz vpliva projekta na regionalni gospodarski razvoj, – terminski načrt, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje trajanja projekta (v primeru con), – ter opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja (v primeru con). Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz leta 2008 in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%. 3. Povzetek predstavitve projekta (na dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji). 4. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 5. Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (v primeru con) 6. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), opreme oziroma investicije. 7. Slika stanja projekta, ki ne sme biti starejša od 1. 8. 2009 (datum slike mora biti razviden). 8. Originalni predračuni, predpogodbe, ponudbe, računi oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila morajo biti izdana po 1. 1. 2009. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. 9. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu. 10. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo. 11. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od 30 dni. 12. Dokazila o registraciji vlagatelja – Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj sam. 13. Sklad lahko od vlagatelja zahteva, da v določenem roku poda tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o nameri, ipd.). V. Finančni in ostali pogoji javnega razpisa, skupni za vse namene razpisa (A1, A2, B in C) 1. Posojila oziroma nepovratna sredstva se dodeljujejo v evrih. 2. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Sklad lahko določi dobo vračanja posojila glede na ekonomsko dobo trajanja projekta. 3. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren največ en projekt oziroma vloga. 4. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni dobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje. Kolikor je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme po kateri je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo iz katere bo razviden prejem teh sredstev. 5. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter v primeru poglavij A2 in B tudi prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva. 6. Sredstva se vlagateljem dodelijo v kombinaciji posojila ter nepovratnih sredstev (razen pri namenu C). 7. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih sredstev. Odstop od posojilnih sredstev Sklada avtomatično pomeni odstop od nepovratnih sredstev. 8. Za nakazilo sredstev se upoštevajo računi brez DDV. 9. Posojilni pogoji: – skupna doba vračanja posojila: 15 let (z že vključenim moratorijem na odplačilo glavnice), ki jo lahko upravičenec pred podpisom pogodbe ustrezno skrajša, – znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo glavnice in odplačilne dobe, bodo lahko vsi upravičenci pridobili oziroma koristili največ 36 mesecev moratorija, za kar se bodo opredelili pred sklenitvijo pogodbe, – pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja, – obrestna mera: Euribor (trimesečni) + 0,25% letno – obresti v času moratorija se mesečno plačujejo, – posojilna pogodba se sklepa pri Banki Koper d.d. 10. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljšata s pisnim soglasjem. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4. iz 42 člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji, in sicer: Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj lahko praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Sklada. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 2,5. Posojilo ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 12. Črpanje sredstev Sklada je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije že opravljenih plačil iz lastnih virov. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in sicer v primeru projektov poglavja A2 in B tega razpisa največ v višini 75% sredstev. Ustrezni dokumenti za črpanje so: – izdani po datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada o odobritvi pomoči, v primeru projektov poglavja A1, – z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis, v primeru projektov poglavja A2 in B, – izdani po 1. 1. 2009 v primeru projektov poglavja C tega razpisa. Črpanje se izvede po predložitvi: – računov, pogodb ali situacij, potrjenih in podpisanih s strani upravičenca; v primeru kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi, da kopije ustrezajo originalom, – pisne izjave oziroma naloga banki za nakazilo sredstev, – potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov. 13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila. VI. Rok in način prijave: 1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do posameznega roka. Roka za oddajo prijav sta: 2. 11. 2009 ter 2. 12. 2009. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranja bodo do tretji delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso javna in bodo potekala do porabe sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani. Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Popolna vloga z nazivom in naslovom vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga ANS (s pripisom: namen A1, A2, B ali C (izpolnite ustrezno))«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). 2. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak delovnik od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si/ ali po naročilu po e-pošti: rdf.sklad@siol.net. Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada in sicer na tel. 01/836-19-53, vsak delavnik med 9. ter 12. uro. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net. 3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje o projektu. 4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja. VII. Obravnava vlog 1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni. 2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta, bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se jih ne bo pozivalo na dopolnjevanje. 3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Kolikor narodna skupnost, na zaprosilo vlagatelja, ne izda mnenja o projektu v roku 8 dni, in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre v nadaljnjo obravnavo. 4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se bodo zavrgle. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 6. V primeru, da sredstva za posamezen namen oziroma poglavje ne bodo dodeljena v celoti, se bo preostanek teh sredstev lahko razporedil med popolne vloge z najmanj doseženimi 51 točkami v okviru drugega namena oziroma poglavja. To določilo velja za vloge v okviru poglavja A1 ter poglavja A2 in B, ki so prispele na 1. in na 2. rok za oddajo vlog. 7. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija oblikuje za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Obseg razpoložljivih posojilnih sredstev se bo razdelil med popolne podjetniške projekte (namen B) skupaj s kmetijskimi projekti za predelavo (namen A2) proti kmetijskim projektom za pridelavo (namen A1), glede na razmerje med skupno zaprošenimi sredstvi popolnih vlog kmetijskih projektov za namen A1 napram projektom za namen A2 skupaj s podjetniškimi projekti za namen B, z najmanj doseženimi 51 točkami. (primeroma: Po javnemu razpisu je za podjetništvo (namen B) in kmetijstvo namen A1 ter kmetijstvo namen A2 razpoložljivo 100 EUR. Pri popolnih kmetijskih projektih za namen A1, z najmanj doseženimi 51 točkami je zaprošenih 30 EUR, pri popolnih kmetijskih projektih za namen A2 ter pri podjetniških projektih za namen B pa je skupaj zaprošenih 80 EUR. Ob upoštevanju zahteve o delitvi sredstev glede na razmerje zaprošenih sredstev popolnih vlog, bi se tako: – kmetijstvu za namen A1 namenilo skupno 27,27 EUR (27,27% razpoložljivih sredstev), – kmetijstvu za namen A2 ter podjetništvu za namen B pa 72,73 EUR (72,73% razpoložljivih sredstev). Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. 8. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril, ki so navedena v odstavkih d tega razpisa, ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo. 9. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada, bodo zavržene. 10. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe, se Sklad lahko posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada. 11. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitve sredstev višje od 500.000 EUR, poda soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa). O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. 12. Postopek izbire Sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči ter o višini državnih pomoči. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe, – potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 13. Spremljanje odobrenih projektov: Sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa, v primeru projektov poglavja A1 pa tudi doseganje enega ali več ciljev iz točke 1. iz b odstavka, poglavja A1 tega razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma poslovnim načrtom. Vlagatelj je dolžan v roku 1 meseca po roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev oziroma kot je navedeno v b odstavku (v 19. točki pri poglavju A1 ter v 4. točki pri poglavju A2 in B ter poglavju C tega razpisa). Prav tako se prejemnik sredstev v pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti