Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 465/09 Ob-6363/09 , Stran 2416
Zaporedna št. 1 Parc. št. 1272, travnik v izmeri 993 m2, vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 23.832,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 1273, travnik v izmeri 993 m2, vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 23.832,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 1287, travnik v izmeri 1.169 m2, vpisana pri vl. št. 1302, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 28.056,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 1277/3, travnik v izmeri 6.260 m2, vpisana pri vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 150.240,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 2864/2, sadovnjak v izmeri 698 m2, vpisana pri vl. št. 1506, k.o. Cerknica, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 50.256,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 1029/2, njiva v izmeri 756 m2, vpisana pri vl. št. 813, k.o. Bukovica, zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 58.968,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 405/11, travnik v izmeri 204 m2, vpisana pri vl. št. 141, k.o. Zibika, zemljišče se po planu nahaja v območju poselitve/območje stanovanj (stavbno zemljišče), izklicna cena zemljišča znaša 4.896,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na zemljišču stoji v zemljišče pretežno vkopana garaža, ki ni last prodajalca. Predmet prodaje je zemljišče brez objekta. Zaporedna št. 8 Parc. št. 284/2 njiva v izmeri 1332 m2, vpisana pri vl. št. 11, k.o. Dobrava pri Radljah in parc. št. 285/2, njiva v izmeri 718 m2 in njiva v izmeri 800 m2, vpisana pri vl. št. 49, k.o. Dobrava pri Radljah, zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 34.200,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu. Zaporedna št. 9 Parc. št. 1001/1, njiva v izmeri 10.117 m2, vpisana pri vl. št. 1296, k.o. Dob, osnovna namenska raba zemljišča je opredeljena kot mešana območja, gospodarske infrastrukture – prometne, izklicna cena zemljišča znaša 1.214.040,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 9. 10. 2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj«. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-10/2009 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti, najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 8 in 9, občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 13. 10. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti