Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Ob-6407/09 , Stran 2424
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si. 2. Opis predmeta prodaje so: a) Zemljiške parcele ob Savski poti v Litiji, 184/19 dvorišče v izmeri 1678 m2, 184/9 poslovna stavba v izmeri 711 m2 (prodaja se stavbišče brez objekta) in 184/21 dvorišče v izmeri 543 m2, vpisane v z.k. vl. št. 50 k.o. Litija, prodajalec namerava na zemljiški parc. 184/21 k.o. Litija zgraditi razbremenilnik in ostale vode za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potrebe gradnje omenjenih objektov v korist občine, kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja na tej nepremičnini). b) Zemljiške parcele ob glavni cesti G2 – 108 Litija – Zagorje (v bližini krožišča pri Merkurju), 170/2 poslovna stavba v izmeri 9 m2 in travnik v izmeri 47 m2, parc. št. 987/6 pot v izmeri 29 m2, 987/5 travnik v izmeri 48 m2, parc. št. 169/2 travnik v izmeri 69 m2, parc. št. 168/5 njiva v izmeri 58 m2, parc. št. 987/17 pot v izmeri 27 m2 in parc. št. 127/54 travnik v izmeri 292 m2 vpisane v z.k.vl.št. 560, k.o Litija. c) Zemljiška parcela na Prečni ulici v Litiji, 1338/16 gozd v izmeri 649 m2, vpisana v z.k.vl.št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter za javno kanalizacijo v korist občine. d) Zemljiška parcela 200/4 pašnik v izmeri 1184 m2, vpisana v z.k.vl. št. 956, k.o. Litija. Na predmetni parceli poteka javna kanalizacija Litija, zato bo istočasno ustanovljena tudi služnost za javno kanalizacijo Litija v korist občine. e) Del zemljiške parcele 1346/11, v izmeri 300 m2 (prodaja se del zemljišča, kjer ni gospodarskih poslopij), vpisana v z.k.vl.št. 522, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in kabel javne razsvetljave s svetilkami, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo Litija in služnostna pravica za javno razsvetljavo s svetilkami v korist občine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za gradnjo nizkonapetostnega elektroenergetskega zemeljskega priključka v korist Elektra Ljubljana d.d. f) Del zemljiške parcele 1346/2, v izmeri 1000 m2 (brez dela zemljišča, kjer je predvidena gradnja razbremenilnika visokih voda in črpališče), vpisana v z.k.vl.št. 1782, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka javna kanalizacija Litija, cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hišni vodovodni priključek, AB jašek 2x, podzemni hidrant in kabel javne razsvetljave s svetilko, zato bo istočasno ustanovljena služnost za potek javne kanalizacije Litija, za potek cevovoda javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hišni vodovodni priključek, za AB jašek 2x, za podzemni hidrant in za kabel javne razsvetljave s svetilko v korist občine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za gradnjo nizkonapetostnega elektroenergetskega zemeljskega priključka v korist Elektra Ljubljana d.d. g) Zemljiška parcela v naselju Kresnice, 183/1 travnik v izmeri 2238 m2, vpisana v z.k.vl.št. 419, k.o. Kresnice. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo in cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema z vodo in javne kanalizacije v korist občine. h) Zemljiška parcela v naselju Kresnice, 184/3 travnik v izmeri 1573 m2, vpisana v z.k.vl.št. 419, k.o. Kresnice. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo in cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema z vodo in javne kanalizacije v korist občine. i) Del zemljiške parcele v naselju Kresnice, 182 travnik v izmeri 1340 m2, ki meji na parc. št. 1050/2 in 1050/1, k.o. Kresnice, vpisane v z.k.vl.št. 419, k.o. Kresnice. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: Za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod a) je izklicna cena 205.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod b) je izklicna cena 35.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je izklicna cena 57.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod d) je izklicna cena 54.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod e) je izklicna cena 21.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod f) je izklicna cena 70.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod g) je izklicna cena 156.660,00 EUR brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod h) je izklicna cena 110.110,00 EUR brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod i) je izklicna cena 93.800,00 EUR brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491 v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 14. 10. 2009 v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 10. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija, najkasneje do 13. 10. 2009 do 12. ure. 7. Višina varščine Interesenti so dolžni najkasneje do vključno 12. 10. 2009, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnine pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma i). Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino oziroma nepremičnine, ki je/so predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija na tel. 01/89-63-458 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si. 9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu, – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe, – predložijo potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p, – predložijo davčno številko za fizične osebe ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti ali pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – dražbo bo vodila komisija imenovana pri županu, – draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 13. 10. 2009 do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno pooblastilo s strani upravne enote ali notarja, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane, če eden ne zviša cene, – če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine, – dražba je končana, ko je vodja dražbe trikrat izklical isto najvišjo ponudbo, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe), – javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 20% DDV, plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti