Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3268. Sklep o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb, stran 10074.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi z 11. točko 129. člena in prvim odstavkom 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa, o katerih dejstvih in okoliščinah borznoposredniške družbe poročajo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) ter roke in način poročanja.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(podatki, ki se vpisujejo v sodni register)
Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, borznoposredniška družba predloži Agenciji najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
3. člen
(sklic in sklepi skupščine)
(1) O sklicu skupščine borznoposredniška družba obvesti Agencijo s predložitvijo objave sklica skupščine v roku petih delovnih dni po objavi.
(2) Borznoposredniška družba je dolžna seznaniti Agencijo z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina, in najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami. Pri obsežnejših spremembah statuta mora borznoposredniška družba predložiti tudi čistopis statuta.
(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za borznoposredniško družbo, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.
4. člen
(sprememba kvalificiranih imetnikov)
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki spremembi imetništva delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe, na podlagi katere imetnik delnic oziroma poslovnih deležev posredno ali neposredno pridobi delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu borznoposredniške družbe, ki presega 10-odstotni, 20-odstotni, enotretjinski ali 50-odstotni delež, najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri centralni klirinškodepotni družbi oziroma v sodni register.
(2) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki spremembi imetništva delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe, na podlagi katere imetnik delnic oziroma poslovnih deležev posredno ali neposredno zmanjša delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu borznoposredniške družbe pod 10-odstotni, 20-odstotni, enotretjinski ali 50-odstotni delež, najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri centralni klirinškodepotni družbi oziroma v sodni register.
(3) V poročilu oziroma obvestilu iz prejšnjih odstavkov borznoposredniška družba navede ime in priimek oziroma firmo in sedež imetnika delnic oziroma poslovnih deležev ter število delnic in delež glasovalnih pravic oziroma delež v kapitalu v odstotkih.
5. člen
(razrešitev in imenovanje članov uprave ter borznih posrednikov)
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o razrešitvi in imenovanju članov uprave najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe, tako da ji predloži sklep o imenovanju oziroma razrešitvi.
(2) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o pooblastitvi novega borznega posrednika oziroma o prenehanju pooblastila borznemu posredniku v petih delovnih dneh po nastanku spremembe. V obvestilu borznoposredniška družba navede ime in priimek ter delovno mesto borznega posrednika.
6. člen
(odprtje, preselitev, zaprtje, začasno prenehanje podružnice ali predstavništva, sklenitev pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom ter sprememba vrste poslov, ki jih opravlja podružnica oziroma odvisni borznoposredniški zastopnik)
Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, o sklenitvi pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom, vpisanim v register, ki ga Agencija vodi na podlagi 237. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09; v nadaljevanju ZTFI), oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica oziroma odvisni borznoposredniški zastopnik, najkasneje v petih delovnih dneh po nastopu omenjenih dogodkov. Borznoposredniška družba obvesti Agencijo tudi o nameravanih dogodkih iz prejšnjega stavka v petih dneh po oblikovanju namere, razen če zakon ne določa drugače. Dolžnost obveščanja velja za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in za investicijska podjetja držav članic ter podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, pri čemer za slednje samo v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.
7. člen
(posli začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga v primeru neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke ob njeni dospelosti)
Borznoposredniška družba nemudoma obvesti Agencijo o poslih začasne prodaje oziroma odkupa in poslih posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, če nasprotna stranka svoje obveznosti ne izpolni ob njeni dospelosti.
8. člen
(sprememba kapitala borznoposredniške družbe, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala)
Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki načrtovani spremembi kapitala borznoposredniške družbe, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala, pred spremembo, najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe (npr. o izdaji novih delnic, podrejenih dolžniških instrumentov, odkupu lastnih delnic in drugem).
9. člen
(sprememba in prenehanje opravljanja določenih storitev)
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o prenehanju opravljanja določenih storitev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe.
(2) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o spremembi splošnih pogojev poslovanja oziroma o določitvi novih splošnih pogojev poslovanja najkasneje v 8 dneh po določitvi spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev poslovanja.
(3) Obvestilu iz drugega odstavka tega člena mora priložiti izvod spremembe in prečiščenega besedila splošnih pogojev poslovanja.
(4) Določbe prejšnjih dveh odstavkov se uporabljajo tudi za cenik storitev borznoposredniške družbe, kadar cenik ni sestavni del splošnih pogojev poslovanja.
10. člen
(polletno in letno poročilo ter izkazi)
Borznoposredniška družba mora predložiti Agenciji polletno in letno poročilo, konsolidirane izkaze, konsolidirano poročilo ter računovodsko poročilo in poslovno poročilo v primeru združitve ali delitve v skladu z določbami 8. poglavja Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09; v nadaljevanju sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih).
11. člen
(popravki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila)
(1) Borznoposredniška družba, ki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila in/ali konsolidiranega letnega poročila izvede popravke v letnem poročilu, mora Agenciji poslati pisno obrazložitev z vsemi popravki, ki vplivajo na računovodske izkaze in posledično na druga poročila, že posredovana Agenciji za zadevno poslovno leto, najkasneje v štirih mesecih po izteku poslovnega leta.
(2) Borznoposredniška družba obrazloži revizorjeve popravke iz prvega odstavka tega člen, in sicer tako, da navede podatek pred revizijo, popravek in podatek po reviziji, na naslednji način:
(a) revizorjeve popravke borznoposredniška družba prikaže v kratki shemi bilance stanja in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe, predpisanega s sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih,
(b) revizorjeve popravke borznoposredniška družba prikaže v kratki shemi izkaza poslovnega izida in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe, predpisanega s sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih,
(c) borznoposredniška družba prikaže revizorjeve popravke po vrstah zunajbilančnih obveznosti in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe, predpisanega s sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih.
(3) Revizorjeve popravke iz konsolidiranega računovodskega poročila borznoposredniška družba obrazloži na način, ki izhaja iz drugega odstavka tega člena, s tem da namesto prikaza po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe navede razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo.
(4) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo katerikoli podatki iz poročil, navedenih v tem odstavku, borznoposredniška družba o tem poroča tako, da ta poročila z novimi podatki predloži Agenciji:
(a) poročila in konsolidirana poročila o poročanju o kapitalu ter kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09),
(b) poročila in konsolidiranega poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09),
(c) poročila o naložbah v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja v obliki obrazca, ki je sestavni del Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 106/07).
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabijo tudi za ravnanje borznoposredniške družbe po opravljenem revizijskem pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
12. člen
(dejstva in okoliščine o tveganjih)
(1) Če borznoposredniška družba ugotovi dejstva in okoliščine, zaradi katerih nastane pomembna izpostavljenost tveganjem oziroma se ta pomembno povečajo, o tem nemudoma obvesti Agencijo, sicer pa Agenciji predloži:
(a) redna oziroma izredna poročila o tveganjih iz prvega odstavka 19. člena Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniško družbo (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09; v nadaljevanju sklep o upravljanju s tveganji) v osmih dneh po njihovem sprejemu,
(b) oceno tveganja iz drugega odstavka 16. člena sklepa o upravljanju s tveganji v osmih dneh po sprejemu oziroma najkasneje v dveh mesecih po zaključku predhodnega poslovnega leta,
(c) polletno poročilo o notranjem revidiranju za obdobje januar–junij in za obdobje julij–december tekočega poslovnega leta najkasneje v 30 dneh po zaključku polletja,
(d) letno poročilo o notranjem revidiranju najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(2) Poročilo iz (c) in (d) točke prvega odstavka tega člena mora vsebovati navedbe v zvezi z uresničevanjem letnega načrta službe notranje revizije po vseh točkah prvega odstavka 198. člena ZBan-1.
(3) Za zagotovitev vsebine polletnega poročila iz (c) točke prvega odstavka tega člena služba notranje revizije uporabi tudi tabele, navedene v prilogah od 1 do 6, ki so sestavni del tega sklepa.
(4) Služba notranje revizije v polletnem poročilu iz (c) točke prvega odstavka tega člena navede tudi izsledke preveritev v zvezi z obstojem obveznosti in izpolnjevanjem obveznosti poročanja borznoposredniške družbe Agenciji po Sklepu o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 106/07 in 74/09), in sicer o kapitalu in izpostavljenosti na konsolidirani podlagi po stanju na dan poročanja, to je 30. junij in 31. december tekočega leta.
13. člen
(pritožbe strank)
Borznoposredniška družba mora 2 meseca po zaključku poslovnega leta Agenciji poročati o podatkih iz evidence iz 10. člena Sklepa o pogojih za upravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07 in 5/08).
14. člen
(način poročanja)
Borznoposredniška družba poroča Agenciji o podatkih iz tega sklepa v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje – NRS in v skladu s funkcionalno specifikacijo, ki je dosegljiva na spletni strani Agencije.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07).
16. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-3/2009-11
Ljubljana, dne 18. septembra 2009
EVA 2009-1611-0170
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti