Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3214. Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-ico Državne revizijske komisije

DRŽAVNI SVET

3215. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3216. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe
3242. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

MINISTRSTVA

3217. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
3218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel

BANKA SLOVENIJE

3219. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo
3220. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba
3221. Sklep o plačilnih sistemih
3222. Sklep o kapitalu plačilnih institucij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3223. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3224. Tarifne postavke za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran
3225. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici

OBČINE

Beltinci

3226. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred

Braslovče

3227. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – gospodarska cona Trnava Zahod

Dobrna

3228. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred

Dobrova-Polhov Gradec

3229. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V39 Hruševo, V40 Dvor, V41 Polhov Gradec, V42 Setnik, V43 Črni vrh Občine Dobrova - Polhov Gradec

Koper

3230. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini

Krško

3231. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
3232. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
3233. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture
3234. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2009 in o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009 in o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 859/5, k.o. Sremič ter o zamenjavi nepremičnin parc. št. 859/5, parc. št. 761/3 in parc. št. 762/1, k.o. Sremič za nepremičnino parc. št. 771/11, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Metlika

3235. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Odranci

3236. Odlok o imenovanju novih ulic in trga v naselju Odranci

Pivka

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
3238. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka

Ribnica

3239. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novi S del centra mesta

Šmarješke Toplice

3240. Sklep št. 289 o ukinitvi statusa javnega dobra

Vojnik

3241. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti