Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3220. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba, stran 9872.

Na podlagi četrte točke 179. člena in tretjega odstavka 177. člena v povezavi s 170. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09) ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba, ter dokumentacijo in dokazila, ki morajo biti priložena k tej zahtevi.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba države članice ter za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba tretje države, razen če ta sklep za izdajo teh dovoljenj izrecno določa drugače.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSS).
2. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA PLAČILNEGA SISTEMA KOT KLIRINŠKA DRUŽBA
3. člen
(vsebina zahteve)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba mora obsegati:
a) vrsto dovoljenja, ki se zahteva,
b) navedbo storitev upravljanja plačilnega sistema iz prvega odstavka 166. člena ZPlaSS, za katere se zahteva izdaja dovoljenja,
c) navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vložnika v postopku izdaje dovoljenja, vključno s pooblastilom za zastopanje,
d) firmo oziroma osebno ime vložnika, prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.
(2) K zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba mora biti predložen dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi ter dokumentacija in dokazila o izpolnjevanju pogojev glede:
a) statusnega ustroja v skladu s 167. do 169. členom ZPlaSS;
b) organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev za zagotavljanje varnega in zanesljivega poslovanja v skladu s prvim odstavkom 175. člena ZPlaSS;
c) sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol v skladu z drugim do četrtim odstavkom 175. člena ZPlaSS;
d) udeležbe v drugih plačilnih sistemih.
2.1. Dokumentacija glede statusnega ustroja
4. člen
(dokumentacija glede pravnoorganizacijske oblike klirinške družbe)
Vložnik mora v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede pravnoorganizacijske oblike klirinške družbe v skladu s 167. členom ZPlaSS predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) izpisek iz sodnega registra;
b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko klirinške družbe, drug akt iz katerega je razviden statusni ustroj.
5. člen
(dokumentacija glede primernosti članov poslovodstva)
(1) Osebe, ki so ali bodo člani poslovodstva klirinške družbe, morajo v skladu s 169. členom ZPlaSS izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 26. člena ZPlaSS.
(2) Vložnik mora v zvezi s presojo primernosti oseb, ki so oziroma bodo člani organov poslovodstva klirinške družbe, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) dokazilo, da član poslovodstva ni član organa nadzora vložnika;
b) dokazila, da član poslovodstva v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
c) dokazila, da v zadnjih dveh letih ni bil na prestajanju zaporne kazni zaradi kaznivega dejanja iz točke b) tega člena;
d) dokazilo, da članu poslovodstva ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, ki še traja;
e) izjavo člana poslovodstva, da v zadnjih dveh letih ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom kot član poslovodstva ali nadzora družbe nad katero je bil začet stečajni postopek na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij;
f) izpolnjen vprašalnik PLAČ 1 iz Priloge I Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo (Uradni list RS, št. 73/09).
6. člen
(dokumentacija glede primernosti oseb odgovornih za vodenje poslov)
(1) Osebe, ki so ali bodo v klirinški družbi neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, morajo v skladu s 169. členom ZPlaSS izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 26. člena ZPlaSS.
(2) Vložnik mora z zvezi s presojo primernosti oseb, ki so oziroma bodo v klirinški družbi neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) dokazila o končani izobrazbi osebe ter o delovnih izkušnjah na področju opravljanja storitev upravljanja plačilnih sistemov;
b) dokazila o izkušnjah z vodenjem poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti, kot je oziroma bo dejavnost klirinške družbe, oziroma z vodenjem drugih primerljivih poslov;
c) izpolnjen vprašalnik PLAČ 2 iz Priloge II Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo.
7. člen
(dokumentacija glede primernosti imetnikov kvalificiranih deležev)
Vložnik mora v zvezi s presojo primernosti imetnikov kvalificiranih deležev klirinške družbe (v nadaljevanju kvalificirani imetnik) predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) seznam kvalificiranih imetnikov, ki so imetniki več kot 10% deleža glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu klirinške družbe, z navedbo njihovega deleža;
b) seznam kvalificiranih imetnikov, ki so imetniki manj kot 10% deleža glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu klirinške družbe, z opisom načina uveljavljanja pomembnega vpliva tega imetnika na upravljanje klirinške družbe;
c) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra v katerega je vpisan kvalificiran imetnik, če je kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma fotokopijo osebnega dokumenta, če je kvalificirani imetnik fizična oseba;
d) statut, oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko kvalificiranega imetnika, drug akt iz katerega je razviden statusni ustroj kvalificiranega imetnika;
e) seznam desetih največjih delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje kvalificiranega imetnika;
f) letni poročili kvalificiranega imetnika za zadnji dve leti poslovanja, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta;
g) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila;
h) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze kvalificiranega imetnika za tekoče poslovno leto;
i) izjavo kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba, o premoženjskem stanju kvalificiranega imetnika, s pooblastilom, da Banka Slovenije navedbe v izjavi preveri pri pristojnih organih;
j) podatke o viru sredstev za naložbo v kvalificirani delež in obrazložitev sposobnosti financiranja izvedbe poslovnega načrta klirinške družbe.
8. člen
(dokumentacija o začetnem kapitalu)
Vložnik mora za presojo višine začetnega kapitala predložiti dokazila o posameznih sestavinah iz tretjega odstavka 25. člena ZPlaSS.
2.2. Dokumentacija glede organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev
9. člen
(splošno)
(1) Vložnik mora za presojo pogojev za varno in zanesljivo poslovanje klirinške družbe predstaviti poslovanje klirinške družbe, ki zajema:
a) podroben opis storitev upravljanja plačilnega sistema in drugih gospodarskih poslov, ki jih namerava opravljati klirinška družba;
b) pravne podlage med klirinško družbo in drugimi udeleženci plačilnega sistema v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, za katere se zahteva dovoljenje;
c) opis tveganj, ki jim bo klirinška družba izpostavljena pri opravljanju storitev upravljanja plačilnega sistema, ter ukrepe za obvladovanje teh tveganj;
d) opis nameravane uporabe zunanjih izvajalcev v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema;
e) poslovni načrt opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema za prva tri poslovna leta;
f) letni poročili za zadnji dve poslovni leti, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta;
g) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil vložnik zavezan k reviziji letnega poročila;
h) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
i) navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizorskih družb, če so že imenovani.
(2) Poslovni načrt iz točke e) prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
a) opis organizacijskih, kadrovskih in tehničnih rešitev za varno in zanesljivo poslovanje klirinške družbe v skladu s 175. členom ZPlaSS in v povezavi z 2.3. podpoglavjem Sklepa o plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 73/09);
b) podatke o pričakovanih prihodkih klirinške družbe, razvrščene po vrstah prihodkov iz naslova opravljanja storitev upravljanja plačilnih sistemov za prvo leto poslovanja kot klirinška družba.
10. člen
(dokumentacija o zagotavljanju organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev)
(1) Klirinška družba mora vedno izpolnjevati organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za varno in zanesljivo poslovanje pri opravljanju storitev upravljanja plačilnega sistema.
(2) Vložnik mora za presojo zagotavljanja organizacijskih pogojev klirinške družbe predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) navedbo delovnih funkcij, ki bodo sestavljale proces opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema;
b) opis in shematski prikaz postopkov izvajanja storitev upravljanja plačilnega sistema;
c) navodila za izvajanje delovnih postopkov v okviru upravljanja plačilnega sistema;
d) pravila poslovanja v izrednih okoliščinah.
(3) Vložnik mora za presojo zagotavljanja kadrovskih pogojev klirinške družbe predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih, ki bodo izvajali aktivnosti v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema, in o njihovih delovnih izkušnjah;
b) potrdila oziroma druge dokaze o strokovni usposobljenosti zaposlenih, ki bodo izvajali aktivnosti v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema.
(4) Vložnik mora za presojo zagotavljanja tehničnih pogojev klirinške družbe predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) predstavitev tehnične opremljenosti poslovnih prostorov za varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov pri izvajanju storitev upravljanja plačilnega sistema;
b) strategijo razvoja informacijskih sistemov (strojne in programske opreme);
c) opis postopkov za neprekinjeno delovanje sistemov;
d) okvirno predstavitev vsebine elaborata o varovanju premoženja;
e) varnostno politiko na področju informacijskih sistemov.
11. člen
(uporaba zunanjih izvajalcev)
(1) Če namerava klirinška družba uporabljati zunanje izvajalce pri izvajanju svojih poslovnih dejavnosti, mora vložnik zahtevi za izdajo dovoljenja predložiti opis politike prevzemanja in upravljanja s tveganji iz naslova uporabe zunanjih izvajalcev, ter dokumentacijo glede izvajanja operativnih funkcij preko zunanjega izvajalca.
(2) Vložnik mora v zvezi z izvajanjem operativnih funkcij preko zunanjega izvajalca, na katerega namerava klirinška družba prenesti izvajanje pomembnih operativnih nalog v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) pogodbo o sodelovanju z zunanjim izvajalcem;
b) opis pomembnih operativnih nalog, ki se prenašajo na zunanjega izvajalca;
c) opis ureditve odgovornosti med klirinško družbo in zunanjim izvajalcem;
d) opis postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvladovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih pri zunanjem izvajalcu.
2.3. Dokumentacija o sistemu upravljanja in sistemu notranjih kontrol
2.3.1. Sistem upravljanja
12. člen
(dokumentacija o ustreznosti organizacijske strukture)
(2) Vložnik mora za presojo zagotavljanja ustreznosti organizacijske strukture klirinške družbe v skladu s Sklepom o plačilnih sistemih predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) organigram klirinške družbe;
b) interne pravilnike in druge akte, ki opredeljujejo izvajanje aktivnosti v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema;
c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema.
13. člen
(dokumentacija o ugotavljanju, ocenjevanju, obvladovanju, spremljanju in poročanju o tveganjih klirinške družbe)
Vložnik mora za presojo postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvladovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih klirinške družbe, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji v skladu z 2.3.1. in 2.3.2. podpoglavjem Sklepa o plačilnih sistemih;
b) pravila glede uvajanja novih produktov ali sistemov;
c) pravila uporabe zunanjih izvajalcev v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema in opis obravnave tveganj pri poslovanju preko zunanjih izvajalcev;
d) predstavitev sistema notranjega poročanja o tveganjih;
e) predstavitev sposobnosti poročanja Banki Slovenije po tem sklepu in Sklepu o plačilnih sistemih.
2.3.2. Sistem notranjih kontrol
14. člen
(dokumentacija za zagotavljanje sistema notranjih kontrol)
(1) Vložnik mora za presojo sistema notranjih kontrol klirinške družbe v skladu z 2.3.3. podpoglavjem Sklepa o plačilnih sistemih predložiti dokumentacijo, ki zajema predstavitev organiziranosti sistema notranjih kontrol, vključujoč službo notranje revizije, z opisom strukture notranjih kontrol in izvajanja notranjih kontrolnih dejavnosti v okviru:
a) delovnih procesov,
b) fizičnih kontrol,
c) poročanja,
d) informacijskega sistema,
e) spremljave delovanja zaposlenih.
(2) Vložnik mora predložiti strategijo službe notranje revizije in obseg načrtovanih aktivnosti v okviru opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema za prvi dve leti poslovanja.
2.4. Dokumentacija o udeležbi v plačilnih sistemih
15. člen
(udeležba v plačilnih sistemih)
Vložnik mora v zvezi z morebitno udeležbo klirinške družbe v drugih (domačih in tujih) plačilnih sistemih predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) opis glavnih značilnosti plačilnega sistema glede izračuna in poravnave denarnih obveznosti udeležencev plačilnega sistema;
b) opis nameravane oblike udeležbe v plačilnem sistemu;
c) opis poglavitnih tveganj, ki jih prevzema z udeležbo v plačilnem sistemu, in pravila plačilnega sistema glede obvladovanja teh tveganj;
d) opis notranjih kontrolnih dejavnosti v zvezi z udeležbo v plačilnem sistemu in prevzemanjem tveganj v zvezi z udeležbo v tem sistemu.
3. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA PLAČILNEGA SISTEMA KOT KLIRINŠKA DRUŽBA DRŽAVE ČLANICE OZIROMA KLIRINŠKA DRUŽBA TRETJE DRŽAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
16. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja)
(1) Vložnik za presojo pogojev glede statusnega ustroja iz 167. do 169. člena ZPlaSS zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba države članice ali tretje države, priložiti dokumentacijo glede statusnega ustroja matične družbe oziroma njene podružnice, ki vsebuje:
a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra države sedeža matične družbe v primeru neposrednega opravljanja plačilnih storitev oziroma izpis iz sodnega registra ali drugega ustreznega registra, v katerega je vpisana podružnica klirinške družbe države članice ali tretje države;
b) statut oziroma druga ustrezna pravila matične družbe ter če je ustrezno, sklep poslovodstva matične družbe o ustanovitvi podružnice;
c) dokazila iz 5. člena tega sklepa, da osebe, ki so člani poslovodstva matične družbe v primeru neposrednega opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema oziroma, da osebe, ki so člani poslovodstva podružnice, izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 26. člena ZPlaSS;
d) dokazila iz 6. člena tega sklepa, da osebe, neposredno odgovorne za vodenje poslov matične družbe v primeru neposrednega upravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema oziroma, da osebe, neposredno odgovorne za vodenje teh poslov v podružnici, izpolnjujejo zahteve iz drugega odstavka 26. člena ZPlaSS;
e) dokazila iz 7. člena tega sklepa, da imetniki kvalificiranih deležev matične družbe izpolnjujejo zahteve glede primernosti v skladu s 27. členom ZPlaSS;
f) dokazila iz 8. člena tega sklepa, da matična družba razpolaga z začetnim kapitalom v skladu s 168. členom ZPlaSS.
(2) Vložnik mora za presojo pogojev za varno in zanesljivo poslovanje klirinške družbe države članice oziroma tretje države predstaviti poslovanje klirinške družbe države članice, ki namerava neposredno opravljati storitve upravljanja plačilnega sistema, oziroma podružnice klirinške družbe države članice ali tretje države, ki zajema:
a) podroben opis storitev upravljanja plačilnega sistema, ki jih namerava opravljati klirinška družba države članice neposredno ali preko podružnice oziroma podružnica klirinške družbe tretje države;
b) opis nameravane uporabe zunanjih izvajalcev v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema neposredno ali preko podružnice;
c) opis tveganj, ki jim bo klirinška družba države članice izpostavljena pri neposrednem opravljanju storitev upravljanja plačilnega sistema oziroma opis tveganj, ki jim bo izpostavljena podružnica klirinška družba države članice ali tretje države, ter ukrepe za obvladovanje teh tveganj;
d) poslovni načrt opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema;
e) revidirani letni poročili klirinške družbe države članice ali tretje države za zadnji dve poslovni leti, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta; če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
f) navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizijskih družb, če so že imenovani.
(3) Vložnik mora predložiti dokumentacijo iz 10. člena tega sklepa na podlagi katere je mogoče ugotoviti, da klirinška družba države članice, ki namerava neposredno opravljati storitve upravljanja plačilnega sistema, oziroma podružnica klirinške družbe države članice ali tretje države, izpolnjuje organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema.
(4) Če namerava klirinška družba države članice pri neposrednem opravljanju storitev oziroma podružnica klirinške družba države članice ali tretje države opravljati storitve upravljanja plačilnega sistema z uporabo zunanjih izvajalcev, mora vložnik zahtevi priložiti dokumentacijo iz 11. člena tega sklepa.
(5) Vložnik mora za presojo zahtev glede sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol v zvezi z neposrednim opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema oziroma v zvezi s poslovanjem podružnice predložiti dokumentacijo:
a) iz 12. člena tega sklepa glede organizacijske strukture klirinške družbe države članice, ki namerava neposredno opravljati storitve upravljanja plačilnega sistema, oziroma podružnice klirinške družbe države članice ali tretje države,
b) iz 13. člena tega sklepa glede postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvladovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih, ki jih prevzema klirinška družba države članice v zvezi z neposrednim opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema ali preko podružnice oziroma jih prevzema klirinška družba tretje države v zvezi s poslovanjem preko podružnice,
c) iz 14. člena tega sklepa glede sistema notranjih kontrol podružnice in matične družbe v zvezi s poslovanjem podružnice oziroma v zvezi z neposrednim opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema.
(6) Glede udeležbe klirinške družbe države članice oziroma podružnice klirinške družbe države članice ali tretje države v plačilnih sistemih za namene opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema mora vložnik predložiti dokumentacijo iz 15. člena tega sklepa.
4. KONČNA DOLOČBA
17. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009.
Ljubljana, dne 15. septembra 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti