Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel, stran 9858.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
1. člen
V Pravilniku o monitoringu in nadzoru salmonel (Uradni list RS, št. 25/06,14/07 in 122/07) se v 1. členu prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe (ES) 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili (UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2009 z dne 18. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1003/2005 v zvezi z nadzorom in testiranjem salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in puranov (UL L št. 73 z dne 19. 3. 2009, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2160/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 (UL L št. 170 z dne 1. 7. 2005, str. 12), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2009 z dne 18. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1003/2005 v zvezi z nadzorom in testiranjem salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in puranov (UL L št. 73 z dne 19. 3. 2009, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1003/2005/ES);«.
2. člen
V 2. členu se četrta alinea 8. točke spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru odraslih jat nesnic je pozitivna tista jata, v kateri so bili ugotovljeni oziroma potrjeni serovari Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium (razen cepnega seva) v enem ali več vzorcih, odvzetih pri izvajanju uradnega vzorčenja;«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se v drugi alinei za besedilom »registriranimi hlevi« doda besedilo »in vzrejnih jatah nesnic«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru, ko so v vzrejni matični jati izolirane salmonele v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti, mora uradni veterinar zaradi potrditve rezultatov nosilca dejavnosti opraviti potrditveno uradno vzorčenje na način, določen v točki 2.2.2.1. Priloge Uredbe 1003/2005/ES.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) V primeru, ko so v jati nesnic izolirane salmonele v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti, mora uradni veterinar zaradi potrditve rezultatov nosilca dejavnosti opraviti potrditveno uradno vzorčenje, in sicer:
a) potrditveno uradno vzorčenje v odrasli jati nesnic se opravi:
– na način, določen v točki 4(b)(i) Dela D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES. Preiskava se opravi ločeno za vsak vzorec;
– ne glede na prejšnjo alineo lahko uradni veterinar na pisno zahtevo nosilca dejavnosti opravi uradno potrditveno vzorčenje v odrasli jati nesnic na način, določen v točki 4(b)(ii) ali 4(b)(iii) Dela D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES. Preiskava vzorcev se opravi v imenovanem laboratoriju na stroške nosilca dejavnosti. Za preiskavo se lahko vzorce iz točke 4(b)(ii) združi v skupne vzorce po pet živali. Usmrtitev živali za bakteriološko preiskavo vzorcev iz točke 4(b)(ii) Dela D Priloge II Uredbe 2160/2003/ES mora zagotoviti nosilec dejavnosti. Usmrtitev živali se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali;
b) potrditveno uradno vzorčenje v vzrejni jati nesnic se opravi tako, da se odvzame:
– dva para obuval, pri čemer se z vsakim parom obuval prehodi okrog 50% površine, kjer se zadržujejo živali, ali
– dva vzorca zbranega fecesa po 150g, odvzetega z vseh tekočih trakov ali strgal v zgradbi po zagonu sistema za odstranjevanje gnoja, v poslopjih brez tekočih trakov ali strgal pa se dva vzorca po 150g svežega fecesa odvzame iz 60 različnih mest v jamah za iztrebke. Preiskava se opravi ločeno za vsak vzorec.
(6) Uradno vzorčenje v odrasli jati nesnic iz točk 2.1(a), (b), (d) in (e) Priloge Uredbe 1168/2006/ES se opravi na način, določen v točki 2.2 (a) oziroma (b) iste priloge. Uradno vzorčenje v odrasli jati nesnic iz točke 2.1(c) Priloge Uredbe 1168/2006/ES se opravi na način iz točke a) prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta beseda »fecesa«, besedilo »v skladu s točko 2.2. Uredbe 1168/2006/ES« pa se nadomesti z besedilom »v skladu s petim odstavkom 6. člena tega pravilnika«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2009
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-2311-0133
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti