Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka, stran 9981.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4 in 17/08), 3. in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 11/96) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 2. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 7/04) se v 4. členu za točko 2. doda podtočka 2.1, ki se glasi:
»2.1. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti,«.
2. člen
Prva točka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. Zbiranje ločenih frakcij v naslednjem obsegu:
– zbiranje, odvoz in končna oskrba biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo v namenskih posodah za biološko razgradljive odpadke na zbirnih mestih komunalnih odpadkov,
– zbiranje, odvoz in oddaja v predelavo ločeno zbrane odpadne embalaže, ki jo povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v namenskih posodah ali tipskih vrečah za odpadno embalažo na zbirnih mestih komunalnih odpadkov,
– prevzemanje in končna oskrba ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnem centru,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,
– nabava in zamenjava dotrajanih posod za prepuščanje bioloških odpadkov na zbirnih mestih, nabava in zamenjava dotrajanih posod oziroma nabava tipskih vreč za prepuščanje odpadne embalaže na zbirnih mestih,
– nabava, vzdrževanje in zamenjava dotrajanih tipiziranih posod za prepuščanje odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij,
– nabava in vzdrževanje tipiziranih posod in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in gradbenih odpadkov v zbirnih centrih,
– nabava in vzdrževanje tipiziranih posod in vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih se nahajajo tipizirane posode za zbiranje ločenih frakcij in zbirnih centrov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki;«.
3. člen
Besedilo 9. člena se črta ter nadomesti z novim besedilom:
»Na celotnem območju Občine Pivka je zbiranje komunalnih odpadkov organizirano po sistemu ločenega zbiranja odpadkov ter ločevanju odpadkov na izvoru.
Povzročitelji na izvoru (pri uporabniku) ločeno zbirajo:
– biološke odpadke, kolikor povzročitelj bioloških odpadkov ne kompostira v lastnem vrtu,
– odpadno embalažo,
– ostanek komunalnih odpadkov,
– po potrebi in v skladu z letnim programom lahko tudi druge ločene frakcije.«
4. člen
V 10. členu se v prvem stavku črta besedilo »iz prejšnjega člena«.
5. člen
12. člen se črta.
6. člen
V 17. členu se v tretji alineji prvega odstavka za besedo »izvajalec javne službe« postavi piko. Nadaljevanje besedila tretje alineje prvega odstavka za piko se črta.
7. člen
Besedilo 18. člena se, razen zadnjega odstavka, črta. V zadnjem odstavku se beseda »tednu« nadomesti z besedo »mesecu«, ter število »60« nadomesti s številom »80«.
8. člen
V 19. členu se besedilo »kot se ju izračuna na podlagi 18. člena tega odloka« nadomesti z besedilom »kot je minimalna prostornina, določena za posameznega uporabnika storitve.«
9. člen
V prvi alineji drugega odstavka 20. člena se besedilo »18. člena« nadomesti z besedilom »60. člena«.
10. člen
Naslov 9. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»9. Zbiranje ostalih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov ter odpadne embalaže«.
11. člen
V drugem odstavku 26. člena se za besedo »komunalnih« briše beseda »in« ter doda vejica, za besedilom »biološko razgradljivih odpadkov« se doda besedilo »ali odpadne embalaže«.
12. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe zagotavlja:
– redno praznjenje tipiziranih posod ostalih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– redno praznjenje namenskih posod za biološko razgradljive odpadke na prevzemnih mestih,
– redno praznjenje namenskih posod oziroma prevzem tipskih vreč za zbiranje odpadne embalaže na prevzemnih mestih,
– oddajanje prevzetih biološko razgradljivih odpadkov v kompostiranje,
– zamenjavo dotrajanih tipiziranih posod z novimi,
– iz oznake na posodi ali tipski vreči mora biti razvidna vrsta odpadka, ki se jo lahko odloži v posodo in pogoji za prepuščanje,
– nabavo novih tipiziranih posod za nove uporabnike storitev prevzemanja ostalih komunalnih odpadkov,
– zamenjavo tipiziranih posod s posodami drugih velikosti na željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja ostalih komunalnih odpadkov v objektu,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
– zagotovitev vozil za pranje posod.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost tipiziranih posod in vrečk za prepuščanje ostalih komunalnih, biološko razgradljivih odpadkov ter odpadne embalaže določi izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe ob prevzemu javne službe nabavi tipizirane posode za ostanek komunalnih, biološko razgradljivih odpadkov ter vreče ali posode za odpadno embalažo na svoje stroške in za njih zaračunava obrabnino oziroma strošek, ki je v ceni storitve.«
13. člen
V 29. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedilo »za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke«.
14. člen
V 30. členu se za besedilom »biološko razgradljive odpadke« doda besedilo »ter odpadno embalažo.«
V drugem in tretjem odstavku se črta besedilo »za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke«.
15. člen
V prvem stavku 31. člena se za besedilom »ostale komunalne odpadke« črta besedo »in« in se namesto nje postavi vejico, za besedilom »biološko razgradljive odpadke« se doda besedilo »ter odpadno embalažo«, za besedilom »način prepuščanja« se črta besedilo »ostalih komunalnih odpadkov«, za besedilom »najmanjšo količino ostalih komunalnih odpadkov« se črta besedilo »iz 18. člena tega odloka«.
16. člen
V 32. členu se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»Za doseganje optimalnih rezultatov ločenega zbiranja odpadkov v večstanovanjskih stavbah se smiselno uporabljajo določila Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08) in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09).«
17. člen
V 34. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za čas do prevzema ostalih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov ter odpadne embalaže mora lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so posode za prepuščanje odpadkov nameščene na zbirnem mestu tako, da povzročitelji komunalnih odpadkov, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo ostale komunalne, biološko razgradljive odpadke ter odpadno embalažo.«
18. člen
V 36. členu se za besedilom »za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov« doda besedilo »oz. mešane embalaže«, za besedilom »v času do prevzema« se črta besedilo »ostalih komunalnih«.
19. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec javne službe po naslednjem razporedu:
– kosovni odpadki: 2-krat letno
– nevarni odpadki iz gospodinjstev: 2-krat letno s premično zbiralnico nevarnih frakcij
– ločeno zbrane frakcije iz zbiralnic ločenih frakcij papirja in stekla: 1-krat na 14 dni oziroma po potrebi
– ločeno zbrana embalaža: 1-krat na tri tedne
– biološko razgradljivi odpadki iz gospodinjstev: 1-krat tedensko v poletnem času ter 1-krat na 14 dni v zimskem času
– ostanek komunalnih odpadkov iz gospodinjstev ter stanovanjskih blokov: 1-krat na 14 dni ter podjetij 1-krat na 14 dni oziroma po pogodbi.
Kot poletni čas se določi obdobje od 1. 4. do 30. 9., zimski čas pa obdobje od 1. 10. do 31. 3.«
Frekvenca odvozov se prilagaja letnemu programu ravnanja s komunalnimi odpadki.«
20. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna. Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu javne službe čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj ostanka komunalnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
1. V namenskih posodah oziroma vrečah pri uporabnikih:
– prepuščati ločeno zbrano odpadno embalažo,
– prepuščati biološko razgradljive odpadke, kolikor jih ne kompostirajo,
– prepuščati ostale komunalne odpadke.
2. V zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki otoki):
– prepuščati papir in drobno lepenko vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
– prepuščati odpadno embalažo iz stekla,
– prepuščati odpadno embalažo iz plastike (PET embalaža) ter
– drobno odpadno embalažo iz kovine;
3. V zbirnem centru prepuščati ločene frakcije ter kosovne odpadke oziroma oddajati vse nevarne frakcije ter kosovne odpadke v času občasnega prevzemanja nevarnih oziroma kosovnih odpadkov.«
21. člen
V 45. členu se črta tretji, četrti in peti odstavek.
22. člen
V 46. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– pri zbiranju odpadkov le-teh mešati, da jih ni več možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali ostalimi komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
– prepuščati odpadke v posodi, vrečki ali zaboju (kesonu), ki posamezni vrsti odpadka ni namenjena,
– pisati ali lepiti plakate na posode za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničevati.«
23. člen
V prvem odstavku 47. člena se za besedilom »na dan prevzema« črta besedilo »ostalih komunalnih«, za besedilom »ki so namenjene prepuščanju ostanka komunalnih odpadkov,« doda besedilo »bioloških odpadkov ter odpadne embalaže,«.
24. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»Če povzročitelj odpadkov odlaga v posodo za zbiranje bio-odpadkov oziroma posodo ali vrečko za zbiranje odpadne embalaže nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati v končno oskrbo, izvajalec takih odpadkov na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temveč jih prevzame na dan odvoza ostankov odpadkov. Pri tem povzročitelj odpadkov izvajalcu plača strošek prihoda (zbiranje in odvoz).
Po prevzemu teh odpadkov na dan odvoza ostanka odpadkov, se povzročitelju dodatno obračuna strošek zbiranja, odvoza in odlaganja ter predpisano dajatev za odlaganje odpadkov. Izvajalec to ugotovitev posreduje službi nadzora občine.«
25. člen
V 51. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe pristojne občinske inšpekcije.«
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev nepravilno odloženih odpadkov izvajalec javne službe, na podlagi izdane odločbe pristojne občinske inšpekcije. Odstranitev odpadkov se izvede na stroške lastnika ali drugega posestnika zemljišča.«
26. člen
52. člen se črta.
27. člen
V 55. členu se črta tretja alineja.
28. člen
Besedilo 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve javne službe je cena, na podlagi katere izvajalec javne službe obračuna opravljeno storitev uporabniku storitev javne službe in se obračunava ločeno za:
1. zbiranje in prevoz odpadkov,
2. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov.
Cena storitve javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je sestavljena iz stroškov infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Cena storitve javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je sestavljena iz stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Natančno kalkulacijo za oblikovanje cen storitev javne službe zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
29. člen
V prvem odstavku 57. člena se črta besedilo »obravnava in potrdi« ter nadomesti z besedilom »s sklepom sprejme«, besedo »cene« se nadomesti z besedo »stroškov«.
Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko Občinski svet Občine Pivka določi z odlokom. Cene storitev morajo biti skladne z izračuni po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
30. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve javne službe se obračuna na podlagi izvajanja storitve, ki se mora izvajati v okviru javne službe skladno s predpisi, ki določajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe in zahteve in standarde, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju njihovih storitev.
Enota količine storitev iz prejšnjega odstavka je masa (kg) komunalnih odpadkov, ki jih uporabniki prepustijo izvajalcu javne službe. Sodilo za razdelitev količine storitev na posameznega uporabnika je velikost zabojnika in število odvozov, pri čemer se kot najmanjša količina prepuščenih ostankov komunalnih odpadkov obračuna 30 litrov na osebo mesečno.
Ne glede na drugi odstavek tega člena se za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, za zaračunavanje stroškov, ki nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpadkov, upošteva ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša frekvenca odvoza, ki je določena v občinskem predpisu.«
31. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedilo »iz 18. člena« nadomesti z besedilom »iz 60. člena«.
32. člen
V drugem odstavku 65. člena se besedilo »in so v lasti« dopolni še z besedilom »ali solasti« ter doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
»– namenske posode za prepuščanje ločeno zbrane embalaže,«
Sedanja šesta alineja postane sedma alineja, sedanja sedma alineja postane osma alineja in sedanja osma alineja postane deveta alineja.
33. člen
V prvem odstavku 67. člena se besedilo »z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo 2.000,00 EUR«.
V drugem odstavku tega člena se besedilo »Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek« nadomesti z besedilom »Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje«.
34. člen
Besedilo 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 44. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v tipiziranih posodah ali vrečkah, kot to določa 44. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 44., 45. in 46. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 47. člena,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 48. člena v tipiziranih posodah ali vrečkah za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov,
6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe iz 61. člena,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov iz 51. člena,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 53. člena,
9. piše ali lepi plakate na tipizirane posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali jih namerno uničuje, glede na 46. člen.
Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega člena.«
35. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 44. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v tipiziranih posodah ali v vrečkah, kot to določa 44. člen,
3. ne prepušča biološko razgradljivih odpadkov v namenskih posodah za biološko razgradljive odpadke kot to določa 44. člen,
4. ne prepušča ločeno zbrane embalaže v namenskih posodah za embalažo, kot to določa 44. člen,
5. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 44., 45. in 46. člena,
6. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 47. člena,
7. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe iz 61. člena,
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov iz 51. člena,
9. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke iz 50. člena,
10. piše ali lepi plakate na tipizirane posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali jih namerno uničuje, glede na 46. člen.«
36. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v roku 45 dni po njegovi uveljavitvi.
Št. 0321-23/2009-01
Pivka, dne 2. septembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti