Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3239. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novi S del centra mesta, stran 9984.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanji (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine Ribnica dne 7. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novi S del centra mesta
1. člen
(Splošni podatki)
S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za novi S del centra mesta.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Dotrajanost obstoječega objekta, ter predvidene povečane potrebe po varstvu predšolskih otrok, zahtevajo izgradnjo novega vrtca na novi lokaciji.
Postavitev novega vrtca je predvidena na območju, ki ga veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ribnica (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ribnica 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ribnica 1986–1990 (Uradni list RS, št. 42/03) in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote R7 del Ribnica (Uradni list RS, št. 8/96) opredeljujejo kot stavbno zemljišče za centralne funkcije v naselju.
Za navedeno območje je predvidena izdelava zazidalnega načrta. Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) se za območje urejanja pripravi Občinski podrobni prostorski načrt. Predmet OPPN je določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev za ureditev severnega dela centra mesta. Zlasti pomembno je oblikovanje odprtega prostora, ki mora z umestitvijo novega objekta vrtca in pripadajočimi vsebinami oblikovati razpoznaven prostor.
Občina Ribnica bo v sodelovanju s pristojno poklicno zbornico (ZAPS) izvedla javni natečaj za pridobitev idejne arhitekturno-urbanistične rešitve, za novogradnjo vrtca v Občini Ribnica. Javni natečaj bo predvidoma zaključen do 1. 12. 2009. Z javnim natečajem izbrana idejna rešitev bo strokovna podlaga, na podlagi katere se bo izvedla izdelava prostorskega načrta, z umestitvijo izbrane projektne rešitve za objekt novega vrtca.
3. člen
(Območje OPPN)
Ureditveno območje OPPN obsega površine v severnem delu mesta Ribnica. Na severovzhodnem delu je območje omejeno s cesto Ob Železnici, na severozahodnem delu s Krošnjarsko potjo, na južnem delu z obstoječim vrtcem in jugovzhodnem delu z stanovanjskimi objekti ob Majnikovi ulici. Območje OPPN obsega zemljiške parcele št. 2419, 2414/1, 2413/1 in del zemljiških parcel št. 2412, 2481/1, 2406/1, 2405/1, 2392/1, vse k.o. Gorenja vas. Površina ureditvenega območja obsega skupno cca. 3,25 ha zemljišč, ki v naravi predstavljajo travnik in njive.
4. člen
(Način pridobitev strokovnih rešitev)
Z javnim natečajem izbrana idejna rešitev za novi vrtec v Občini Ribnica bo strokovna podlaga, na podlagi katere se bo izvedla izdelava podrobnega načrta, z umestitvijo izbrane projektne rešitve za objekt novega vrtca.
Za izdelavo OPPN se zagotovi geodetski načrt v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). V postopku izdelave se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
5. člen
(Roki za pripravo OPPN)
+-------------------------------+-------------------+----------+
|       Faza       |   Nosilec   |  Rok  |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Sklep o pričetku postopka   |župan       |September |
|priprave in objava v uradnem  |          |  2009  |
|glasilu            |          |     |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Izdelava osnutka OPPN     |načrtovalec    | 90 dni |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Pridobivanje smernic nosilcev |občina       | 30 dni |
|urejanja prostora       |          |     |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Dopolnitev osnutka OPPN    |načrtovalec    | 15 dni |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Javna razgrnitev in javna   |občina       | 30 dni |
|obravnava           |          |     |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Priprava stališč do pripomb in |načrtovalec, občina| 15 dni |
|predlogov javnosti       |          |     |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Priprava predloga OPPN     |načrtovalec    | 15 dni |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Pridobivanje mnenj nosilcev  |občina       | 30 dni |
|urejanja prostora       |          |     |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Sprejem usklajenega predloga  |občinski svet z  | 30 dni |
|OPPN              |odlokom      |     |
+-------------------------------+-------------------+----------+
|Objava odloka v uradnem    |občina       | 15 dni |
|glasilu            |          |     |
+-------------------------------+-------------------+----------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku lahko spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti vpliva.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
3. Elektro Ljubljana, DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 1330 Kočevje,
4. Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
5. Hydrovod, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
6. Komunala Ribnica, Goriča vas 11a, 1310 Ribnica,
7. Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
8. Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
9. Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pobudnik in investitor OPPN za ureditev novega S dela centra mesta je Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN. Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06). Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom in projektno nalogo ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
8. člen
(Druga določila)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnemu listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Ribnica pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0003/2009
Ribnica, dne 7. septembra 2009
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti