Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3230. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini, stran 9947.

Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je župan sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini (nadaljevanje priprave LN za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini)
1. Ocena stanja pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev rekonstrukcije slemenske ceste Hrvatini
1.1 Temeljne ugotovitve
Dne 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje.
– Z dnem 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07).
– Priprava prostorskega akta, ki je bila začeta skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1) se nadaljuje skladno z 98. členom ZPNačrt.
– Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta se bo postopek nadaljeval po postopku za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
 
1.2 Ocena stanja
– Postopek priprave predmetnega OPPN se je pričel s Programom priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini, ki ga je na podlagi takrat veljavnega ZUreP-1 sprejel župan Mestne občine Koper.
– Naziv prostorskega akta je bil Lokacijski načrt za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini.
– Konec aprila 2007 je v veljavo stopil ZPNačrt, ki v Prehodnih in končnih določbah (98. člen) določa, da se postopki priprave občinskih prostorskih aktov, ki so se začeli na podlagi določb ZUreP-1 in pred uveljavitvijo novega zakona (ZPNačrt) še niso bili javno razgrnjeni, nadaljujejo in končajo po določbah novega zakona kot občinski podrobni prostorski načrti.
– Dne 25. 7. 2005 je Mestna Občina Koper v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
– Na podlagi zakonskih določil in utemeljenih priporočil iz prostorske konference je župan Mestne občine Koper sprejel Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005).
– Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-25/2005 z dne 16. 9. 2005 odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja Občinskega lokacijskega načrta za gradnjo za prostorsko ureditev rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ni potrebno izvesti.
– V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave prostorskega akta izvedene naslednje aktivnosti:
   – pridobljena je bila odločbe, da CPVO ni potrebno izvesti (26. 6. 2005),
   – izvedena je bila prva prostorska konferenca (25. 7. 2005),
   – objavljen je bil Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005),
   – pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora (nov.–dec. 2005),
   – izdelane strokovne podlage (junij 2009),
   – na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave prostorskega akta v fazi dopolnjenega osnutka (avgust 2009).
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Kot način pridobitve strokovnih rešitev ostaja v veljavi 4. točka Programa priprave LN po ZUreP-1.
3. Roki za pripravo OPPN
+-------------------------------------------+------------------+
|Faza                    |Termin      |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pobuda o pripravi             |junij 2005    |
+-------------------------------------------+------------------+
|1. prostorska konferenca          |julij 2005    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem programa priprave         |oktober 2005   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja    |nov.–dec. 2005  |
|prostora                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Oblikovanje osnutka            |september 2009  |
+-------------------------------------------+------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|Sprejem Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 13. 4.   |
|2007                             |
+--------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem Sklepa o pričetku priprave OPPN  |september 2009  |
|oziroma Sklepa o ugotovitvi stanja OPPN  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka       |september 2009  |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sodelovanje javnosti            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi  |7 dni       |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN |30 dni      |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga OPPN           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve, |15 dni      |
|objava stališč in seznanitev lastnikov   |         |
|zemljišč                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Izdelava predloga z upoštevanjem stališč |15 dni      |
|do pripomb                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Mnenje nosilcev urejanja prostora (NUP)  |30 dni      |
+-------------------------------------------+------------------+
|Vloga za mnenje NUP            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj NUP            |30 dni      |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava usklajenega predloga       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejem odloka in objava          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
4. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovano prostorsko ureditev skupnega pomena
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPPN so ministrstva in njihovi organi v sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in so bili določeni s Programom priprave lokacijskega načrta za prostorsko ureditev za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005).
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
   – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– naravne vrednote (naravna dediščina):
   – Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran
– kulturna dediščina:
   – Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran
– področje obrambe:
   – Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper
– cestno omrežje:
   – državne ceste: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– za področje vodooskrbe:
   – Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
   – Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– za področje občinskih cest in javnih površin:
   – MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– za področje zvez:
   – Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– za področje distribucije električne energije:
   – Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Smernice so podali vsi navedeni nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, razen MO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana in Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper; ponovno se zaprosi za pridobitev smernic Komunalo Koper in Elektro Koper (potekel rok veljavnosti smernic) ter Ministrstvo za kulturo, ker veljajo novi režimi za varovanje kulturne dediščine.
5. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spletnih straneh Mestne občine Koper in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-26/2007
Koper, dne 20. avgusta 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 97 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt; G. U. della RS, n. 33/07), in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria, (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01, 29/03 e la G. U. della RS, n. 90/05 e 67/06), il sindaco ha accolto la
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
relativa allo stato di avanzamento del piano regolatore particolareggiato comunale riferito al rifacimento della strada dorsale di Crevatini (proseguimento della compilazione del piano di sito relativo al rifacimento dlela strada dorsale di Crevatini)
1. Stato di avanzamento della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale riferito al rifacimento della strada dorsale di Crevatini
1.1 Riscontri fondamentali
In data del 28. 4. 2007 è entrata in vigore la Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt, G. U. della RS, n. 33/07), in seguito alla quale è stata invalidata la legge che fino ad allora disciplinava tale settore (ZUreP-1, G. U. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 58/03 – ZZK-1), nella parte riguardante la pianificazione territoriale.
– In data del 28. 4. 2007 è etrata in vigore la Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt, G. U. della RS, n. 33/07)
– La predisposizione dello strumento urbanistico, avviata secondo la legge precedente (ZUreP-1), prosegue in armonia con l’articolo 98 della nuova legge ossia della ZPNačrt.
– Visto che l’esposizione al pubblico non ha ancora avuto luogo, il proseguimento della procedura si svolgerà e nel rispetto della procedura di approvazione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC).
 
1.2 Stato di cose presenti
– La procedura di elaborazione del PRPC di cui sopra è stata avviata con il Programma di predisposizione del piano di sito relativo al rifacimento della strada dorsale di Crevatini, accolto dal Sindaco del Comune città di Capodistria in virtù della legge allora in vigore.
– Lo strumento urbanistico era denominato “Piano di sito riferito alla strada dorsale di Crevatini”.
– Alla fine di aprile del 2007 è divenuta operativa la Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt) nelle cui disposizioni transitorie e finali (articolo 98) è previsto il proseguimento ed il perfezionamento delle procedure di predisposizione degli atti territoriali comunali, avviate secondo la legge precedente, in applicazione della nuova legge e sotto forma di piani particolareggiati comunali, purchè prima dell’entrata in vigore di tale legge non abbia avuto luogo l’esposizione al pubblico del detto piano.
– Ai sensi dell’articolo 28 della ZUreP-1, il Comune città di Capodistria ha convocato in data del 25. 7. 2005, la prima conferenza dei servizi allo scopo di acquisire le raccomandazioni e le direttrici, oltre che di armonizzare lo strumento urbanistico con gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico, delle associazioni d’interesse e del pubblico interessato, riguardo alla predisposizione del suddetto strumento ovvero alla realizzazione dell’intervento previsto.
– In base alle disposizioni di legge e nel rispetto delle raccomandazioni scaturite dalla conferenza dei servizi, il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto il Programma di predisposizione del piano di sito riferito al rifacimento della strada dorsale di Crevatini (G. U. della RS, n. 93/05 del 21. 10. 2005).
– Con delibera n. 35409-25/2005 del 16. 9. 2005, il Ministero per l’ambiente ed il territorio ha disposto l’esclusione dall’obbligo della valutazione dell’impatto ambientale durante la procedura di predisposizione del Piano di sito comunale riferito al rifacimento della strada dorsale di Crevatini.
In conformità della legge denominata “ZUreP-1” sono state svolte nell’ambito della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico le seguenti attività:
   – Accoglimento della delibera circa l’esclusione dell’obbligo della valutazione dell’impatto ambientale (26. 6. 2005),
   – Convocazione della prima conferenza dei servizi (25. 7. 2005),
   – Pubblicazione del Programma di predisposizione del piano di sito riferito al rifacimento della strada dorsale di Crevatini (G. U. della RS, n. 93/05 del 21. 10. 2005),
   – Acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale (novembre–dicembre 2005),
   – Elaborazione degli approfondimenti tecnici (giugno 2009),
   – Stesura della bozza della proposta del PRPC (giugno 2007).
   – In seguito ai succitati atti ufficiali la procedura di predisposizione dello strumento urbanistico è in fase di elaborazione della bozza integrata (agosto 2009).
2. Procedura di acquisizione delle soluzioni tecniche
A tale proposito rimane in vigore il punto 4 del Programma di predisposizione del PS ai sensi della legge denominata “ZUreP-1”.
3. Fasi e tempi di predisposizione del PRPC
+-------------------------------------------+------------------+
|Fase                    |Termine previsto |
+-------------------------------------------+------------------+
|Iniziativa per la predisposizione del PS  |giugno 2005    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Prima conferenza dei servizi        |luglio 2005    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Approvazione del programma di       |ottobre 2005   |
|predisposizione              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Acquisizione delle direttrici da parte   |nov.–dic. 2005  |
|degli enti preposti alla pianificazione  |         |
|territoriale                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Stesura della bozza            |settembre 2009  |
+-------------------------------------------+------------------+
+-------------------------------------------------------------+
|Approvazione della Legge sulla pianificazione territoriale  |
|(ZPNačrt) 13. 4. 2007                    |
+-------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------+------------------+
|Approvazione della delibera sull’avvio   |settembre 2009  |
|della predisposizione del PRPC ovvero   |         |
|della delibera relativa allo stato di   |         |
|avanzamento del PRPC            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Stesura della bozza integrata       |settembre 2009  |
+-------------------------------------------+------------------+
|Partecipazione del pubblico        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Avviso dell’esposizione al pubblico   |7 giorni     |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Esposizione al pubblico e dibattito   |30 giorni     |
|pubblico in merito al PRPC         |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Predisposizione della proposta del PRPC  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Prese di posizione nei confronti delle  |         |
|osservazioni scaturite dall’esposizione al |15 giorni     |
|pubblico, pubblicazione di tali prese di  |         |
|posizione, informazione dei proprietari  |         |
|dei terreni                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– Compilazione della proposta, con il   |         |
|recepimento delle prese di posizione nei  |15 giorni     |
|confronti delle osservazioni        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pareri degli enti preposti alla      |30 giorni     |
|pianificazione territoriale (EPPT)     |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Domanda di acquisizione del parere degli  |         |
|EPPT                    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Acquisizione dei pareri degli EPPT     |30 giorni     |
+-------------------------------------------+------------------+
|Elaborazione della bozza integrata     |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Approvazione e pubblicazione del decreto  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
4. Enti preposti alla pianificazione territoriale che forniscono le direttrici generali in materia dell’intervento nel territorio di rilevanza collettiva
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi ed approfondimenti tecnici per la predisposizione del PRPC, sono i ministeri ed i rispettivi organi interni, come pure altri soggetti investiti di pubblici poteri, partecipanti alla predisposizione del PRPC, individuati nel Programma di predisposizione del piano di sito riferito al rifacimento della strada dorsale di Crevatini. (G. U. della RS, n. 93/05 del 21. 10. 2005).
Si tratta dei seguenti enti:
– Risanamento dei beni ambietnali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
   – Ministero dell’ambiente e territorio, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Via del Porto 12, Capodistria,
– Beni naturalistici (patrimonio naturalistico):
   – Istituto nazionale per la tutela dei beni naturalistici, Sede regionale di Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Beni culturali:
   – Istituto nazionale per la tutela del patrimonio culturale, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Settore della difesa:
   – Ministero per la difesa, Ispettorato nazionale per la difesa dalle calamità naturali ed altre, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Rete stradale:
   – Strade statali: Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana,
– Approvvigionamento idrico:
   – Rižanski vodovod, Capodistria, Via 15 maggio 13, Capodistria,
– Smaltimento acque reflue e rifiuti:
   – Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria,
– Strade comunali e spazi pubblici:
   – CC di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– Telecomunicazioni:
   – Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– Distribuzione dell’energia elettrica:
   – Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria.
Le linee direttrici sono state fornite da tutti gli enti elencati, salvo il Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per l’assistenza ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Ljubljana e la Istrabenz plini, Sermin 8 a Capodistria; si inoltra nuova richiesta di rilascio delle direttrici alla Komunala Koper ed alla Elektro Koper (per decorso termine di validità di quelle precedentemente emesse), come pure al Ministero della cultura in seguito all’entrata in vigore di nuovi regimi di tutela del patrimonio culturale.
5. Pubblicazione della delibera sull’avvio della predisposizione del PRPC
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e sul sito web del Comune città di Capodistria ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3500-26/2007
Capodistria, 20. agosto 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti