Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3227. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – gospodarska cona Trnava Zahod, stran 9946.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 8. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – gospodarska cona Trnava Zahod
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08). V teh aktih je na novo določila območja širitve naselij, znotraj katerih so na novo določena stavbna zemljišča. Vendar pa je pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Eno od teh območij se nahaja severno od naselja Trnava, kjer je predvidena izgradnja manjše gospodarske cone.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja gospodarske cone Trnava zahod.
2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je oblikovanje gospodarske cone Trnava zahod, ki je v jugovzhodnem delu že pozidana, vendar neurejena, v preostalem večjem delu pa v naravi predstavlja nezazidana zemljišča. Na tem območju bo v večjem delu predvidena izgradnja poslovne cone, v manjšem južnem delu pa oblikovanje šolskega kompleksa s športnorekreacijskimi površinami. Na južni polovici pa bo predvidena širitev osnovne šole ter izgradnja športno rekreacijskega kompleksa. Hkrati je potrebno na celotnem območju na novo predvideti prometno in komunalno infrastrukturo.
3. Območje OPPN
Območje obravnave se nahaja v severovzhodnem delu naselja Trnava v Občini Braslovče v neposredni bližini avtocestnega priključka Šentrupert in je na severu omejena z avtocesto Celje–Ljubljana, na vzhodu z regionalno cesto Šentrupert–Mozirje, na jugu z naseljem Trnava ter na zahodu s kmetijskimi zemljišči. Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. *93, 1116/1, 1116/3, 1116/4, 1122/2, 1122/3, 1123/1, 1123/7, 139/1, 139/2, 144, 147/1, 147/2, 147/3, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 147/11, 147/13, 147/14, 147/15, 148/1, 148/2, 149, 150, 173, 174/1, 174/2, 174/4, 175/1, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 180, 181, 182/1, 182/2, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 185/3, 186, 187, 188, 189, 190, 191/3, 193/3, 852/4, 853, 854/1, 854/2, vse k.o. Trnava. Okvirno območje OPPN je veliko cca 8 ha in se lahko v fazi izdelave dokumenta po potrebi tudi spremeni.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN pridobi Občina Braslovče.
5. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN/30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO/30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN/30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN/20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj/30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN/30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je treba izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Družba za avtoceste RS d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, SI-3000 Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, območje Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo treba upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN treba izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Pripravo in vodenje postopkov OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi Občina Braslovče v proračunu.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 8. septembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti