Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 620-0004/2009-03101 Ob-6390/09 , Stran 2436
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet poziva Predmet poziva je sofinanciranje: a) projektne dokumentacije, b) investicijsko vzdrževalnih del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih, c) obnove spomenikov NOB. Poziv velja za spomenike, zajete v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 103/07), za spomenike NOB velja tudi popis Koroškega pokrajinskega muzeja, pri čemer morajo biti lokacije spomenikov NOB na območju Občine Ravne na Koroškem. Z obnovitvenimi deli se ne sme ne posegati v varovane vrednote spomenikov, temveč posegi služijo ohranitvi spomenikov v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07). 3. Upravičeni stroški a) Projektna dokumentacija Upravičeni so stroški za projektno dokumentacijo, potrebno za obnovo kulturnih in zgodovinskih spomenikov oziroma za projektno dokumentacijo za investicijsko vzdrževalnih dela na spomenikih. b) Investicijsko vzdrževalnih del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spomenikih in zajemajo: – stroške sanacije zunanjih ometov in fasad, – stroške sanacije streh - kritin, – stroške zunanjega stavbnega pohištva. c) Obnova spomenikov NOB Upravičeni stroški gradbeno obrtniških posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spomenikih NOB Za vse naštete točke a), b) in c) so stroški upravičeni, če: – so nastali v času od 1. 1. 2009, – so nujni za izvedbo projekta, – prispevajo k ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin spomenikov. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov in je davčni zavezanec. Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spada med upravičene stroške, razen pri obnovi spomenikov NOB. 4. Pogoji za sodelovanje na pozivu Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec spomenika, ki leži na območju Občine Ravne na Koroškem, oziroma upravljavec spomenika NOB na območju Občine Ravne na Koroškem. V primeru solastništva je treba priložiti soglasje ostalih lastnikov, v primeru upravljavca pa pogodbo o upravljanju ali kako drugo dokazilo o pravici upravljanja. a) Za prijavo projektne dokumentacije morajo biti predložena naslednja dokumentacija: – mapa s fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja spomenika, – 1x izvod projekta PZI na papirju z vsemi popisi, pridobljenimi potrebnimi pogoji in soglasji. Poleg ostalih posebej izpostavljamo pridobitev kulturno-varstvenih pogojev in soglasja ZVKDS, OE Maribor, na predložen projekt: – 1x izvod projekta PZI v digitalni obliki, – pogodba prijavitelja z izvajalcem. b) Za prijavo investicijsko vzdrževalnih del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih (gradbeno-obrtniški posegi) mora biti priložena naslednja dokumentacija: – mapa s fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja spomenika, – kratek opis predvidenih del, lahko dodatno prikazano tudi na fotografiji ali z grafiko ali skico, ni pa obvezno, – priglasitev investicijsko-vzdrževalnih del ZVKD, OE Maribor in potrditev popisa del s strani ZVKDS, – račun izvajalca na podlagi izvedenih del v skladu s popisom del, – soglasje ZVKDS na izvedena dela. c) Za prijavo obnove spomenikov NOB: – mapa s fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja objekta, – kratek opis predvidenih del, lahko dodatno prikazano tudi na fotografiji ali z grafiko ali skico, ni pa obvezno, – priglasitev investicijsko-vzdrževalnih del ZVKD, OE Maribor in potrditev popisa del s strani ZVKDS, – soglasje ZVKDS na izvedena dela, – poročilo o lastnem delu ter morebitna dokazila o potrebnem materialu za obnovo oziroma vzdrževanje spomenika. V primeru obnove spomenika NOB, ki ni zavarovan po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07), mora upravljavec spomenika priložiti: – izjavo, da je spomenik vpisan v seznam NOB pri Koroškem pokrajinskem muzeju, – fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja objekta, – kratek opis predvidenih del, lahko dodatno prikazano tudi na fotografiji, – poročilo o lastnem delu ter morebitna dokazila o potrebnem materialu za obnovo oziroma vzdrževanje spomenika. Predlagatelji vseh treh točk a), b) in c) mora imeti zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov projekta. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja 3-članska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za financiranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2009, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka. 6. Merila in kriteriji za izbor: a) Projektna dokumentacija Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte iz največ do višine 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2000 EUR za posamezen projekt. b) Investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte iz največ do višine 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2000 EUR za posamezen projekt. c) Obnova spomenikov NOB Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte iz največ do višine 70% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 150 EUR za posamezni spomenik. V primeru več zahtevkov se bodo sredstva delila glede na sorazmerni del razpoložljivih sredstev ter glede sorazmerni delež višine upravičenih stroškov podanih zahtevkov. 7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva: – 5.000 EUR za sofinanciranje obnov, projektne dokumentacije in vzdrževalnih del na spomenikih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem. – 4.000 EUR za sofinanciranje obnov in projektne dokumentacije izven Naselbinskega območja Ravne na Koroškem – 1.000 EUR za sofinanciranje obnove spomenikov NOB. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 15. 12. 2009. 9. Razpisni rok: razpis je odprt do porabe vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa oziroma najkasneje do 30. 10. 2009. 10. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega poziva, – navodila za izdelavo prijave, – višina razpisanih sredstev, – vzorec pogodbe, – prijavni obrazec s seznamom dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi: – obrazec »izjava o lastništvu« – obrazec »soglasje solastnikov«, – obrazec »za pravico upravljanja« – obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«, – kriteriji in merila za izbor, – navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in organa, ki odloča o pritožbi. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, vsak delovni dan. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani občine http://www.ravne.si. 11. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom » Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2009«. Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov predlagatelja. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla. 12. Podrobne informacije: podrobne informacije so na voljo pri Mariji Vrhovnik Čas, na tel. 82-16-007, e-mail: marija.vrhovnik@ravne.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo vsako sredo, do porabe razpisanih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2009, v prostorih Občine Ravne na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom najkasneje v roku 30 dni po oddaji vloge. Vloge se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti