Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Ob-6452/09 , Stran 2439
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine: a) stavbno zemljišče s parc. št. 1473/4 – katastrska kultura – travnik 252 m2, vl. št. 2129 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 42.662,00 EUR; b) stavbno zemljišče s parc. št. 1057/3 – katastrska kultura – njiva 160 m2, vl. št. 1737 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 21.941,00 EUR; c) stavbno zemljišče s parc. št. 1505/6 – katastrska kultura – njiva 198 m2, vl. št. 1264 k.o. Piran, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 38.940,00 EUR; d) stavbno zemljišče s parc. št. 4953/32 – katastrska kultura – dvorišče 1212 m2, vl. št. 2201 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 225.311,00 EUR; V izhodiščno vrednost ni vključen 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 3. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v točki 1. pod črko a, b, c in d, je že v posesti fizičnih oziroma pravnih oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški nepremičnini fizičnih oziroma pravnih oseb. 4. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju. c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine brez DDV, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran, št. 01290-0100005871 odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je dne 12. 10. 2009, do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: – dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – dokazilo o plačani varščini v višini 10% ponujene cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, najkasneje do 12. 10. 2009 do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega žiga. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. 5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za nepremičnine v lasti Občine Piran. 6. Odpiranje ponudb bo dne 13. 10. 2009 ob 13. uri. Odpiranje ponudb ni javno. 7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika, najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Piran lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 9. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo, najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi in sicer 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 11. Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnostno pravico v korist Občine Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. 12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07). 13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Arze 1 b, Piran, Miloška Raktelj, tel. 05/617-50-33.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti