Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

Št. 340/2009 Ob-6373/09 , Stran 2419
1. Prodajalec: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek. 2. Predmet prodaje: a) parc. št. 819/8, travnik, v izmeri 671 m2, b) parc. št. 819/11, travnik, v izmeri 752 m2, c) parc. št. 819/12, travnik, v izmeri 677 m2, d) parc. št. 819/13, travnik, v izmeri 620 m2, e) parc. št. 819/14, travnik, v izmeri 600 m2, f) parc. št. 819/15, travnik, v izmeri 589 m2, g) parc. št. 819/16, travnik, v izmeri 695 m2, vse vpisane v vložek 1180, k.o. Zgornji Duplek. Nepremičnine predstavljajo v naravi nezazidana stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja z možnostjo priključitve na javno infrastrukturo v neposredni bližini. Na nepremičninah je knjižena služnostna pravica položitve, dostopa in vzdrževanja nizkonapetostnega in srednjenapetostnega kablovoda v korist Elektra Maribor, d.d. Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje je 60,00 EUR/m2. Besedilo razpisa in obrazce za pripravo ponudbe ter grafični prikaz parcel je mogoče dobiti v prostorih občinske uprave Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, v petek od 8. do 13. ure ter na spletni strani občine www.duplek.si. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja. 4. Pogoji prodaje: a) nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«, b) kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva, c) kupec je dolžan v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v roku 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine, d) v izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja. Izhodiščna cena tudi ne zajema komunalnega prispevka, ki ga bo kupec moral plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja za graditev objekta na predmetnih nepremičninah, e) za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek – varščino v višini 10% od ponujene cene za nepremičnino, za katero daje ponudbo za nakup na račun Občine Duplek, št. 01226-0100008522, sklic št. 2395, UJP Slovenska Bistrica, z navedbo »varščina za javni razpis za zbiranje ponudb za nakup nepremičnin Žitečka vas« z navedbo parcelne številke zemljišča, za katero daje ponudbo, f) ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini 10% od ponujene cene, g) ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudbe, h) na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponujeno ceno za posamezno nepremičnino in ki izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki 5. – pogoji sodelovanja. 5. Pogoji sodelovanja: na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano od AJPES-a. 6. Ponudba Ponudba bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil: a) izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (obrazec št. 1), b) dokazilo o sedežu oziroma državljanstvu ponudnika, c) izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2), d) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (obrazec št. 3), e) potrdilo o plačilu varščine 10% od ponujene cene. Dokumenti, razen osebnih dokumentov, ne smejo biti starejši od dveh mesecev (ob dnevu odpiranja ponudb), zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na vpogled. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena najkasneje do vključno 9. 10. 2009 do 11. ure na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek. Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis » Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin Žitečka vas«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in popolne ponudbe. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) Javno odpiranje ponudb bo v Glonarjevi dvorani na sedežu Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, dne 9. 10. 2009 ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. b) Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, imenovana s strani župana Občine Duplek. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. c) Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo ceno oziroma kupnino za posamezno nepremičnino. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija s temi ponudniki opravila dodatna pogajanja. Prodajalec si pridržuje pravico, da ponudnikom, ki na razpisu niso uspeli, ponudi v odkup drugo parcelo, za katero ni prejel nobene ponudbe, pod enakimi pogoji, kot izhajajo iz razpisa in ponudbe ponudnika. d) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 8. Občina Duplek si pridrži služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture na parc. št. 819/16 in 819/8. Služnost se pri navedenih parcelah vpiše v zemljiško knjigo na podlagi pogodbe. 9. Dodatne informacije: pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Občinski upravi Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek. Kontaktne osebe: Dušanka Novak, št. gsm 051/637-066, Franc Beber, št. gsm 041/684-608.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti