Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3272. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno, stran 10147.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08), 8. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB-1 in 45/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 20. redni seji dne 9. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba), oblike njihovega izvajanja, objekte in naprave za njihovo izvajanje, upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, financiranje gospodarskih javnih služb ter varstvo uporabnikov javnih dobrin na območju Občine Ljubno (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Javne službe so obvezne in izbirne.
Obvezne javne službe so določene z zakonom, izbirne pa so predpisane s tem odlokom.
5. člen
Občina na svojem območju, kot obvezne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest.
6. člen
Občina na svojem območju, kot izbirne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
2. urejanje javne razsvetljave v naseljih,
3. upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine,
4. plakatiranje in obveščanje,
5. okraševanje v naseljih,
6. izobešanje zastav.
Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti.
7. člen
Javne službe iz 6. in 7. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
8. člen
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določata drugače.
III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.
Kadar standardi in normativi za izvajanje javnih služb niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz 3. člena tega odloka.
10. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:
a) v režijskem obratu,
b) v javnem gospodarskem zavodu,
c) v javnem podjetju,
c) z dajanjem koncesij in
d) v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva.
11. člen
Obliko izvajanja posamezne dejavnosti iz 6. in 7. člena tega odloka, določi občina z aktom o načinu in pogojih opravljanja posamezne gospodarske javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom.
Pri pripravi predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena mora občina upoštevati določbe zakona o gospodarskih javnih službah in druge predpise, ki urejajo gospodarske javne službe.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
12. člen
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb se določijo z odloki iz 3. člena tega odloka.
Z odloki iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje določijo tudi objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.
13. člen
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.
14. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.
V. UPRAVNE, STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.
Te naloge se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– zagotavljanje javnih služb v okviru javno-zasebnega partnerstva,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
16. člen
Občina lahko v skladu z zakonom prenese na izvajalca javne službe kot javno pooblastilo določene strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno storitev ali proizvoda,
b) iz proračunskih sredstev in
c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem odlokom.
18. člen
Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine.
Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter vrednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
19. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.
20. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
Infrastrukturni objekti javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
21. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
22. člen
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno-tehnična opravila.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 76/98).
25. člen
Občina Ljubno določi oblike izvajanja posameznih dejavnosti iz 6. in 7. člena tega odloka v enem letu od dneva njegove uveljavitve.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009
Ljubno ob Savinji, dne 9. julija 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti