Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3257. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb, stran 10011.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s 7. točko 129. člena in 194. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08. 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb
1. člen
V Sklepu o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07) se v 2. členu točka (b) spremeni tako, da se glasi:
''(b) kreditna institucija v drugem odstavku 5. člena,''.
2. člen
Za 2. členom se doda nov člen, ki se glasi:
''2.a člen
(opredelitev drugih pojmov)
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) ''investicijska podjetja'' so investicijska podjetja iz tretjega odstavka 11. člena ZTFI, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
(b) ''institucije'' so kreditne institucije, investicijska podjetja, investicijska podjetja iz primernih tretjih držav iz Priloge IV in priznane klirinške hiše ter borze iz Priloge II sklepa o tržnih tveganjih.''.
3. člen
V 3. členu se v prvem pododstavku drugega odstavka besedilo ''zunajbilančne postavke'' nadomesti z besedilom ''vrednost zunajbilančne postavke, zmanjšana za oblikovane rezervacije''.
V drugem pododstavku se besedilo ''Poglavju V'' nadomesti z besedilom ''oddelku 5.3.''. Besedilo ''5.3.5. podpoglavja'' se nadomesti z besedilom ''pododdelka 5.3.5.''.
4. člen
V 8. členu se v točki (c) drugega odstavka črta besedilo ''ali skupine povezanih oseb''.
5. člen
V 12. členu se v točki (l) drugega odstavka za besedama ''postavke z'' doda besedilo ''zelo nizkim ali''. Na koncu točke se doda besedilo '', razen v primeru zunajbilančnih postavk z zelo nizkim tveganjem iz točke (m) tega odstavka''.
6. člen
V 13. členu se v drugem pododstavku prvega odstavka besedilo ''z 69. členom'' nadomesti z besedilom ''s tretjim in četrtim poglavjem''.
7. člen
V 14. členu se v točki (b) prvega odstavka beseda ''manj'' nadomesti z besedilom ''ne več''.
Tretji odstavek se črta.
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2009.
Št. 00700-14/2009-3
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0159
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti